-A A +A

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA WYŻSZE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Uchwała Nr 74/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterkie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

 

Uchwała Nr 75/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do Uchwały nr 75/2019 Senatu UPJPII z dnia 28 czerwca 2019 r.

Opłaty 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora UPJPII w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora UPJPII w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2019 w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjetych programem studiów w r.a. 2019/2020

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIU DO PODJĘCIA STUDIÓW STACJONARNYCH BEZ ODPŁATNOŚCI

Teologia (w Tarnowie) (2019/20)

Studia te ze względu na swój charakter służą nie tylko pogłębieniu wiary, ale także prawdziwe humanistycznej formacji. Studia pomogą w zdobyciu umiejętności twórczego myślenia, krytycznej oceny współczesnych problemów teologicznomoralnych. Zapoznają z metodami prowadzenia dyskusji oraz klarownego przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów.
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prowadzi studia magisterskie z teologii. Na WTST w ramach studiów teologicznych istnieją dwie specjalności: kapłańska, są to studia dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które trwają 6 lat i specjalność katechetyczno-pastoralna, są to studia przeznaczone dla osób świeckich i zakonnych, które dają uprawnienia do prowadzenia katechezy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Trwają one 5 lat. Wszystkie one kończą się zdobyciem dyplomu i tytułu zawodowego magistra teologii.
Sekretariat Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
tel./faks 14 622 33 31
e-mail: wteol@diecezja.tarnow.pl
strona internetowa: www.wt.diecezja.tarnow.pl
1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia są zobowiązani do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów w terminie określonym w zarządzeniu Rektora, poprzez złożenie we właściwym sekretariacie kopii jednego z poniższych dokumentów:
a. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie
o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty poświadczony w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.), kandydaci posiadający świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty mogą być przyjęci, jeżeli posiadają decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te studia oraz wykażą wymagane przez Uniwersytet predyspozycje do podjęcia tych studiów, kandydat przedstawia decyzję nie później niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach - w terminie ustalonym przez Rektora,
c. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
d. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia
e. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. oraz przedłożyć do wglądu oryginały, celem dokonania poświadczenia kopii przez uprawnionego pracownika, w przypadku dokumentów zagranicznych, dodatkowo należy przedłożyć potwierdzenie, że posiadany dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie do każdego typu szkół wyższych – jeżeli nie ma takiej adnotacji w dokumencie.
2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia są zobowiązani dodatkowo do złożenia następujących dokumentów we właściwym sekretariacie:
a. formularz rekrutacyjny, pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
b. 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
c. kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
d. zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
e. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego(dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad)
f. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego, oraz innych wymienionych w uchwale określającej zasady przyjmowania laureatów konkursów (dotyczy laureatów konkursów)
g. upoważnienie do złożenia dokumentów w przypadku, gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (kandydata może reprezentować upoważniona przez niego osoba posiadająca pełnomocnictwo z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu kandydata)
h. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN, mających prawo do zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, dodatkowo kopie dokumentów poświadczające prawo do zwolnienia z tych opłat,
i. dokument poświadczający znajomość języka, w jakim prowadzone są studia (dotyczy cudzoziemców)
j. list polecający od duszpasterza (swojego proboszcza lub katechety - dotyczy wszystkich świeckich kandydatów)
1. Rejestracja kandydata odbywa się w formie elektronicznej poprzez rejestrację na stronie internetowej www.irk.upjp2.edu.pl.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:
a. dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.irk.upjp2.edu.pl:
- prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,
- wybrać wszystkie interesujące go kierunki studiów oraz podać wyniki matury (oceny w przypadku „starej matury”, dyplomów IB i EB)
- zakończyć rekrutację elektroniczną na wybrane kierunki;
b. wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system.
3. Rejestracja kandydata w formie elektronicznej jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
4. Rejestrację w formie elektronicznej uznaje się za wiążącą po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz dokonaniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia.
5. W przypadku niemożności dokonania rejestracji z powodu nieprawidłowego funkcjonowania sieci internetowej lub przeciążenia serwerów Uniwersytetu, kandydat jest zobowiązany do osobistego lub telefonicznego kontaktu z Działem Uczelnianej Sieci Komputerowej.
6. Uniwersytet zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w formie elektronicznej.
7. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system IRK.
8. Kandydat jest zobligowany do stałego monitorowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie www.rekrutacja.upjp2.edu.pl.
9. Kandydaci ponoszą konsekwencje nieprawidłowego lub błędnego wypełnienia formularza, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych lub błędnych informacji.


Dla kandydatów ubiegających się o przyjecie wstęp na studia jest wolny.
Warunkiem zakwalifikowania na studia jest posiadanie świadectwa lub dyplomu uprawniającego do przyjęcia na studia wyższe.
Warunkiem niezbędnym do przyjęcia na jednolite studia magisterskie kandydatów do kapłaństwa jest przyjecie do wyższego seminarium duchownego.
30.09.2024 r. (katechetyczno-pastoralna)
cudzoziemcy:
opłata za I rok studiów: 2150 euro (uiszczana w euro),

za kolejne lata opłata: 2000 euro (może być uiszczana w PLN wg średniego kursu NBP z dnia dokonania płatności)

Kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW (DLA TRANSAKCJI DEWIZOWYCH)
EUR PL97 2490 0005 0000 4600 7410 1054
USD PL86 2490 0005 0000 4530 1988 5668
ŚWIADECTWA ZAGRANICZNE

Świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania; bez tego nie będziemy mogli ich uwzględnić w rekrutacji na studia. Z powyższych wymogów zwolnione są dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate), świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate), świadectwo uzyskane w jednym z państw UE, OECD, EFTA oraz świadectwa objęte umowami międzynarodowymi

Apostille

Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

Jak zdobyć apostille?

Apostille uzyskasz w kraju, który wydał dokument.

Legalizacja

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym otrzymałeś dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej powinieneś dokonać legalizacji tego dokumentu.Jak zalegalizować dokument?

Zwykle legalizacji dokumentu dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Skontaktuj się z konsulatem i zapytaj o procedurę legalizacji dokumentów.Tłumaczenie

Oprócz uzyskania apostille lub legalizacji, każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat).Uznanie świadectw i dyplomów

Większość świadectw maturalnych nie wymaga podejmowania żadnych czynności przed polskimi urzędami, bo są uznawane z mocy prawa. Jeżeli posiadane przez ciebie świadectwo zostało wydane w jednym z krajów wymienionych poniżej, nie musisz uzyskiwać dodatkowej decyzji o jego uznaniu. (Pamiętaj, że świadectwo musi dawać ci prawo podjęcia studiów w kraju jego wydania!)Z mocy prawa uznawane są następujące świadectwa:

Wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

Dyplomy International Baccalaureate (IB) oraz świadectwa European Baccalaureate (EB).

Objęte umowami międzynarodowymi zawartymi przez Polskę z innymi krajami. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jeżeli świadectwo nie należy do żadnej z wyżej wymienionych kategorii, musi zostać uznane za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego kuratora oświaty w Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Osoby posiadające dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom, itp.) wydany poza granicami Polski - proszeni są o przesłanie kopii tych dokumentów na adres sekretariatu obsługującego dany kierunek studiów (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną) - w czasie trwania rekrutacji elektronicznej na danym kierunku studiów.
CUDZOZIEMCY MOGĄ ODBYWAĆ STUDIA NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

1) BEZ ODPŁATNOŚCI
2) ODPŁATNOŚCI

DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH BEZ ODPŁATNOŚCI SĄ UPRAWNIENI CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:
1) podejmują studia stacjonarne i spełniają jeden z poniższych warunków:
a. posiadają ważną Kartę Polaka,
b. posiadają decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
c. posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce,
d. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski,
e. posiadają status uchodźcy nadany w Polsce,
f. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski,
g. mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terytorium Polski,
h. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094),
i. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami rodziny takiej osoby mieszkającymi na terytorium Polski,
j. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
k. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającym na terytorium Polski.
2) podejmują studia stacjonarne i są osobami kierowanym na studia decyzją ministra lub decyzją dyrektora NAWA, pod warunkiem, że z decyzji wynika informacja o zwolnieniu z całości (lub części) z opłat za usługi edukacyjne.
NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI PODEJMUJĄ I ODBYWAJĄ STUDIA CUDZOZIEMCY:
1) na studiach stacjonarnych, nie posiadający uprawnień, o których mowa w pkt 1) lub pkt 2)
2) na studiach niestacjonarnych w języku polskim.

Jeżeli kandydat ubiegał się o przyznanie stypendium NAWA i nie zostało mu przyznane, nie posiadający innych uprawnień do zwolnienia z opłat za studia, jest zobowiązany do odbywania studiów na zasadach odpłatności.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piątku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17

W sprawach pomocy technicznej prosimy pisać na adres mailowy.

pomoc techniczna: bladwd@upjp2.edu.pl

 

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

INNE FORMY KSZTAŁCENIA - LICENCJAT KANONICZNY

Wydział Teologiczny UPJPII
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II p.
tel: 12 421 89 45
e-mail: wt@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora UPJPII z dnia 5 lipca 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora UPJPII z dnia 12 lipca 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 2.08.2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII w Krakowie w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 28/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 3 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020.

Zarządzenie nr 36/2019 Rektora UPJPII z dnia 24 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 37/2019 Rektora UPJPII z dnia 25 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 38/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.) w spr. rekrutacji na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020.

 

Cudzoziemcy

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

Certyfikaty j. angielskiego

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Przerwy techniczne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w trakcie trwania elektronicznej rejestracji na studia mogą wystąpić przerwy techniczne spowodowane okresową aktualizacją systemu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
i prosimy o wyrozumiałość.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020