-A A +A

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA WYŻSZE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Uchwała Nr 74/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterkie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

 

Uchwała Nr 75/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do Uchwały nr 75/2019 Senatu UPJPII z dnia 28 czerwca 2019 r.

Opłaty 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora UPJPII w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora UPJPII w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2019 w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjetych programem studiów w r.a. 2019/2020

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIU DO PODJĘCIA STUDIÓW STACJONARNYCH BEZ ODPŁATNOŚCI

Filozofia (2019/20)

Nasza oferta edukacyjna jest skierowana do osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, na dowolnym kierunku. Studia trwają 2 lata (4 semestry). Po pierwszym semestrze studiów możliwy jest wybór jednej z pięciu specjalności:
1) coaching i doradztwo filozoficzne
2) etyka stosowana
3) filozofia w nauce
4) filozofia systematyczna
5) filozofia a chrześcijaństwo
6) Philosophy in English (Opis specjalności)
7) filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny.
Charakterystyka specjalności 1-4 oraz informacje dotyczące procesu rekrutacji dla obywateli Polski znajdują się w [b]zakładach umieszczonych na dole strony
.

Charakterystyka specjalności 7. wraz z informacjami dotyczącymi rekrutacji została przedstawiona poniżej w czterech językach.
Філософія і християнство в сучасному світі. Українська версія знаходиться нижче.
Философия и христианство в современном мире. Русская версия находится ниже.
Philosophy and Christianity in the Contemporary World. English version below.
Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny. Polska wersja poniżej.

Філософія і християнство в сучасному світі


Факультет Філософії Папського Університету ім. Іоанна Павла ІІ в Кракові (ПУІПІІ) в 2019/2020 навчальному році планує реалізувати міжнародну 2-річну програму освітнього рівня Магістр зі спеціальності “Філософія і християнство в сучасному світі” для осіб, які закінчили будь-який ВНЗ і мають дипломом Бакалавра/Спеціаліста/Магістра. Проект фінансується Європейським Союзом.
Під час навчання студенти матимуть можливість розвивати свої наукові інтереси і отримувати знання в галузі філософії, з особливою увагою до сучасної християнської думки в контексті філософії, природничо-математичних та гуманітарних наук.
Пропозиція навчання на спеціальності “Філософія і християнство в сучасному світі” адресована в першу чергу особам без польського громадянства, які походять з України, Росії, Білорусі, Литви, Латвії Естонії і інших країн, що входили раніше до складу СРСР. Програма навчання російською і польскою мовами передбачає не тільки лекції та семінари, але також можливість вдосконалювати знання польської мови. Крім того студентам буде представлено різноманітні інтеграційні заняття.
Перед навчанням на Факультеті Філософії Папського Університету спеціальності “Філософія і християнство в сучасному світі” передбачено літню школу (з 11.09 до 1.10.2019), під час якої студенти братимуть участь в наступних заняттях:
• Заняття з польської мови: розвиток мовних навичок, вільне володіння граматикою, лексикою, орфографією та фонетикою, а також вміння редагування і аналізу текстів.
• Інтеграційно-культурні заняття: інтеграція польських та іноземних студентів, вивчення і вдосконалювання знань польської історії, літератури, культури, ознайомлення з містом Краків та Папським Університетом ім. Іоанна Павла ІІ, практична підготовка до навчання в Польщі.
Факультет Філософії ПУІПІІ є одним з кращих навчальних закладів в Польщі. Наші студенти мають можливість продовжувати багату традицію філософської рефлексії оточуючої нас дійсності. Ми дбаємо про те, аби вивчати філософію в дусі свободи, пошуку різноманітних методів і підходів, беручи до уваги новітні досягнення інших наукових дисциплін. Ми переконані, що особливу цінність становить філософія, націлена на утвердженні істини, добра і краси, схильна до критичного мислення над переконаннями кожного індивідуума і кожної культури, в той же час відкрита до діалогу з сучасним світом. Саме в цьому ми бачимо можливість берегти вірність нашому покровителю — св. Іоанну Павлу ІІ, який будучи Архієпископом Кракова, зіграв ключову роль в створенні та становленні нашого факультету в минулому столітті.
Ми прагнемо створити найбільш спритливі умови для розвитку наших студентів. Освітня програма, яку ми приготували, достосована до актуальних потреб і викликів сучасної культури. Заняття будуть проводити як викладачі Факультету Філософії ПУІПІІ, так і видатні запрошені науковці з-за кордону, які будуть задіяні на біля 500 академічних лекційних годин. Значну частину занять буде проведено російської мовою. Навчальна програма розрахована на те, щоб наші випускники в майбутньому, після закінчення навчання, могли знайти собі гідну роботу.
Університет повністю забезпечує іноземних студентів проживанням та коштами утримання на території Польщі в період безпосередньо пов'язаний з циклом навчання. Кількість місць обмежена — передбачено прийняти на цю спеціальність 25 студентів, в тому числі 20 місць надається іноземним студентам без польського громадянства. Прийом заяв дійсний тільки на 2019/2020 навчальний рік.
На першому етапі вступної кампанії абутурієнтам необхідно вислати на адресу filozofiaue@upjp2.edu.pl заповненого Додатку [№1]. Під час відкривання файла вписати пароль filozofia. Після заповнення даних прохання записати файл, не видаляяючи пароль.
За всіма питаннями, пов'язаними з навчанням, можна звертатися за адресою: filozofiaue@upjp2.edu.pl.
Необхідні документи: Додаток [№ 2].


Философия и христианство в современном мире


Факультет Философии Папского университета Иоанна Павла II в Кракове (ПУИПІІ) с 2019/2020 учебного года планирует открыть в рамках 2-летнего магистерского цикла для лиц, окончивших первую ступень обучения в любом вузе и получивших диплом бакалавра, а также лиц с высшим образованием, получивших диплом магистра или специалиста, международную программу обучения по специальности «Философия и христианство в современном мире». Проект финансируется Европейским Союзом.
Во время обучения у студентов будет возможность развить свои научные интересы и получить знания в области философии, с особым вниманием к современной христианской мысли в контексте философии, естественно-математических и гуманитарных наук в максимально широком смысле этого слова.
Предложение по обучению в рамках специальности «Философия и христианство в современном мире» адресовано прежде всего гражданам, не имеющим польского гражданства и проживающим в России, Украине, Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии и других государствах, ранее входивших в состав СССР. Программа обучения на русском и польском языках подразумевает не только лекции и семинары, но и возможность совершенствовать знание польского языка. Студентам будут также в большом объеме предложены интеграционные занятия.
Обучению на факультете Философии ПУИПІІ по специальности «Философия и христианство в современном мире» предшествует летняя школа (с 11.09 по 01.10.2019), во время которой предусмотрены:
• Уроки польского языка: развитие языковых навыков; свободного владения грамматикой, лексикой, орфографией и фонетикой, а также умение излагать и анализировать тексты.
• Интеграционно-культурные занятия: интеграция польских и зарубежных студентов, изучение и совершенствование знаний в области польской истории, литературы и культуры, ознакомление с городом Краков и Папским университетом Иоанна Павла II, практическая подготовка к обучению в Польше.
Факультет Философии ПУИПІІ является одним из лучших в высших учебных заведений в Польше. У наших студентов есть возможность продолжать богатую традицию философской рефлексии об окружающей действительности. Мы стремимся к тому, чтобы привить любовь к философии как разумному и свободному поиску различных методов и подходов, принимая во внимание новейшие достижения других научных дисциплин. Мы убуждены, что особую ценность представляет философия, нацеленная на утверждение истины, добра и красоты, склонная критически размышлять над убеждениями каждого индивидуально человека и каждой отдельной культуры, и одновременно такая философия, которая открыта к диалогу с современным миром. Именно в этом мы видим возможность хранить верность нашему покровителю – св. Иоанна Павлу II. Будучи архиепископом Кракова, он сыграл ключевую роль в возникновении и становлении нашего факультета в прошлом веке.
Мы стремимся создать наиболее благоприятные условия для развития студентов. Наша образовательная программа соответствует актуальным потребностям и вызовам современной культуры. Занятия будут вести как преподаватели философского факультета ПУИПІІ, так и видные приглашенные зарубежные ученые, которые будут задействованы на около 500 академических лекционных часов. Значительная часть занятий будет вестись на русском языке. Программа обучения рассчитана на то, чтобы наши выпускники в последующем, после окончания учебы, могли найти себе достойную работу.
Университет полностью обеспечивает иностранных студентов проживание и содержание на территории Польши в период, непосредственно связанный с циклом обучения. Число мест ограничено – предусматривается принять на эту специальность 25 студентов, в том числе 20 мест предоставляется иностранным студентам без польского гражданства. Прием заявок действителен только на 2019/2020 учебный год.
На первом этапе вступительной кампании абитуриентам необходимо выслать на адрес filozofiaue@upjp2.edu.pl заполненного Приложения [№1]. Во время открывания файла вписать пароль filozofia. После заполнения данных просьба записать файл, не удаляя пароль.
По всем вопросам, связанным с обучением, можно обращаться по адресу: filozofiaue@upjp2.edu.pl.
Необходимые документы: Приложение [№ 2].


PHILOSOPHY AND CHRISTIANITY IN THE CONTEMPORARY WORLD


The Faculty of Philosophy at the Pontifical University of John Paul II in Cracow is planning to implement, in the academic year of 2019/2020, an international course of study by opening, as part of the master’s degree cycle, a major program entitled “Philosophy and Christianity in the Contemporary World” (a two-year master’s degree course of study for individuals holding a bachelor’s or master’s degree). The project is financed with the European Union funds.
In the course of study, the participants will have an opportunity to pursue their interests and acquire competence in the field of philosophy while addressing the issues concerned with contemporary Christian thought as viewed in relation to philosophy, mathematics and life sciences as well as humanities sensu largo.
The educational offer put forward as part of the major program entitled “Philosophy and Christianity in the Contemporary World” is targeted primarily at non-Polish nationals who come chiefly from Ukraine, Russia, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia and other countries that used to form an integral part of the Soviet Union. The study programme conducted in both the Russian and Polish language will include lectures and tutorials as well as classes aimed at honing fluency in the Polish language. Besides, the course will be supplemented with a wide variety of integration activities. Embarking on the philosophy study program with the major in “Philosophy and Christianity in the Contemporary World” will be preceded by participation in a summer school in September, offering:
• Polish language classes: development of linguistic (grammatical, lexical, phonological and spelling) competence; text editing and analysis skills.
• integration and culture classes: integration of Polish and foreign students, learning about and improving the knowledge of the Polish history, literature and culture, becoming acquainted with the city and the university, practical preparation for studies in Poland.

The Faculty of Philosophy at the Pontifical University of John Paul II is reckoned to be one of the best academic institutions in Poland. Our students are provided with an opportunity to share in the rich tradition of philosophical thought on the surrounding reality. We aim to pursue philosophy in the spirit of research freedom and respect for the latest scientific findings. We regard as particularly valuable philosophy which opens up to the truth, good and beauty, which inclines towards critical consideration of the persuasions embraced by every person and every culture, and which does not shun dialogue with the contemporary world. Thus, we honour recommendations of our Patron – John Paul II. As the archbishop of Cracow, he was one of those who played a crucial role in the foundation of our Faculty in the previous century.
We provide our students with very good conditions for development. Our educational offer is adjusted to the challenges and needs of the contemporary culture. The classes will be conducted by both the employees of the Faculty of Philosophy at the Pontifical University of John Paul II and competent foreign scholars qualified to work in the international milieu. Non-Polish lecturers will teach almost 500 contact hours. The study programme has been developed to enable our students to enter the job market once they leave university.
The project will provide the means necessary to cover the costs of accommodation and living incurred by foreigners staying in the territory of Poland in the period directly related to the course of study. The number of places is limited – we are planning to start a two-year master’s degree course for 25 individuals, 20 places being earmarked for non-Polish nationals. The admissions procedure has been planned for the academic year of 2019/2020 only.
The first stage of recruitment is sending the completed attachment [No. 1] to the address: filozofiaue@upjp2.edu.pl. When you open a document, enter the password: filozofia. When you complete the data, save the file without deleting the password.
Should you have any questions, please e-mail them at filozofiaue@upjp2.edu.pl.
Required documents: attachment [No. 2].


FILOZOFIA I CHRZEŚCIJAŃSTWO A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY


Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie planuje od roku akademickiego 2019/2020 podjąć się realizacji międzynarodowego programu studiów, otwierając w ramach cyklu magisterskiego specjalność „Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny” (dwuletnie studia magisterskie dla osób z tytułem licencjata lub magistra). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
W trakcie studiów uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać kompetencje w zakresie filozofii, podejmując przy tym problematykę współczesnej myśli chrześcijańskiej w relacji do filozofii, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz szeroko rozumianej humanistyki.
Oferta edukacyjna w ramach specjalności „Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny” jest adresowana przede wszystkim do obywateli nieposiadających obywatelstwa polskiego, a pochodzących głównie z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i innych państw, stanowiących wcześniej integralną część Związku Radzieckiego. Program studiów prowadzonych w językach rosyjskim i polskim obejmuje nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale również zajęcia, których celem będzie doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim i rosyjskim. Ponadto uwzględniono bogatą ofertę zajęć integracyjnych. Podjęcie studiów na kierunku filozofia o specjalności „Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny” jest poprzedzone uczestnictwem w szkole letniej (w dniach 11.09–1.10.2019), w trakcie której przewidziano:
• zajęcia z języka polskiego i rosyjskiego: rozwijanie sprawności językowych, kompetencji gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych i fonologicznych; umiejętności redagowania i analizy tekstów;
• zajęcia integracyjno-kulturalne: integracja studentów polskich i zagranicznych, poznanie i doskonalenie znajomości historii, literatury i kultury polskiej, poznanie miasta i uczelni, przygotowanie praktyczne do studiowania w Polsce.
Wydział Filozoficzny UPJPII należy do najlepszych ośrodków naukowych w Polsce. Nasi studenci mają okazję włączyć się w bogatą tradycję filozoficznego namysłu nad otaczającą nas rzeczywistością. Zależy nam na tym, aby uprawiać filozofię w duchu wolności poszukiwań oraz respektowania najnowszych osiągnięć nauk. Uważamy, iż szczególnie cenna jest filozofia otwarta o prawdę, dobro i piękno, skłonna do krytycznego namysłu nad przekonaniami każdego człowieka i każdej kultury, nie stroniąca przy tym od dialogu ze światem współczesnym. Realizujemy w ten sposób wskazania naszego Patrona – Jana Pawła II. Jako Metropolita Krakowa był on równocześnie jedną z tych osób, które odegrały kluczową rolę w powstaniu naszego Wydziału w ubiegłym stuleciu.
Naszym studentom zapewniamy bardzo dobre warunki rozwoju. Przygotowana przez nas oferta dydaktyczna jest dostosowana do wyzwań i potrzeb współczesnej kultury. Zajęcia będą prowadzone zarówno przez pracowników Wydziału Filozoficznego UPJPII, jak i przez kompetentnych naukowców z zagranicy, przygotowanych do pracy w środowisku międzynarodowym. Wykładowcy spoza Polski poprowadzą blisko 500 godzin zajęć dydaktycznych. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby ułatwić naszym studentom wejście na rynek pracy tuż po zakończeniu kształcenia.
W ramach projektu zapewnione są środki na zakwaterowanie i utrzymanie studentów cudzoziemców na terenie Polski w okresie związanym bezpośrednio z przebiegiem cyklu kształcenia. Liczba miejsc jest ograniczona – przewidujemy otworzyć dwuletnie studia magisterskie dla 25 osób, z czego 20 miejsc przeznaczono dla kandydatów nie będących obywatelami Polski. Rekrutacja jest zaplanowana tylko dla r.a. 2019/2020.
Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie na adres filozofiaue@upjp2.edu.pl wypełnionego załącznika [nr 1]. Przy otwieraniu dokumentu należy podać hasło: filozofia. Po uzupełnieniu danych prosimy zapisać plik, nie usuwając hasła.
Wszelkie pytania związane ze studiami można kierować na adres filozofiaue@upjp2.edu.pl
Wymagane dokumenty: załącznik [nr 2].
Oferta dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, na dowolnym kierunku. Po pierwszym semestrze studiów możliwy jest wybór jednej z pięciu specjalności:

1) Coaching i doradztwo filozoficzne
Specjalność coaching i doradztwo filozoficzne umożliwi zdobycie wiedzy filozoficznej oraz świadome i dogłębne poznanie siebie i podjęcie drogi rozwoju osobistego. Dzięki pracy np. z emocjami, zwiększeniu świadomości odnośnie komunikacji interpersonalnej czy poszerzeniu wiedzy w zakresie rozwiązywania konfliktów absolwent specjalności coaching rozwinie lub nabędzie te fundamentalne umiejętności. Specjalność zapewni praktyczne poznanie nowoczesnego narzędzia jakim jest coaching. Absolwent będzie posiadał wiedzę i wymagane kompetencje do pracy z klientami. Będzie znał kodeks etyczny coacha oraz stosował w praktyce narzędzia, jakimi posługuje się współczesny coach. Ukończenie specjalności daje możliwość zdobycia popularnego i nowoczesnego zawodu, jakim jest profesjonalny coach.

2) Etyka stosowana
W toku studiów Studenci Specjalności Etyka Stosowana nabywają umiejętności krytycznej analizy i interpretacji tekstów etycznych, tłumaczenia tekstów filozoficznych na język polski, twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Posiądą również podstawy do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych oraz identyfikowania problemów współczesności, jak również nabędą umiejętności reagowania na te problemy. Wykładowcy specjalności kładą nacisk na stosowanie praktycznych umiejętności filozoficznych do współczesnych problemów etycznych.
Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nie tylko rynku ale i całej szeroko rozumianej sfery życia publicznego, w której coraz częściej bardzo wyraźnie widoczna jest potrzeba obecności specjalistów od etyki.
Więcej: www.etykastosowana.upjp2.edu.pl
oraz: www.facebook.com/sumetyka

3) Filozofia w nauce
W trakcie wykładów, ćwiczeń, translatoriów i seminariów studenci specjalności zetkną się z kluczowymi zagadnieniami filozofii nauki i umysłu, psychologii poznawczej. Będzie to okazja do zgłębienia odwiecznego pytania o naturę umysłu, które dzięki osiągnięciom współczesnej nauki przeradza się w wiele pytań szczegółowych: jak umysł ma się do ciała? Na ile ludzki mózg przypomina komputer? Jak ludzki umysł wyewoluował? Jak informacje z różnych zmysłów scalane są w jeden strumień świadomości? Jak wpływają na siebie procesy poznawcze i emocje? Aby rzucić choć trochę światła na te pytania, nie wystarczy być specjalistą w jednej dziedzinie – konieczne jest podejście interdyscyplinarne. W związku z tym, absolwenci specjalności nauczą się odnajdywać powiązania pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy, a także tropić filozoficzne zagadnienia uwikłane (choć niekoniecznie widoczne „na pierwszy rzut oka”) w teorie współczesnej nauki.

4) Filozofia a chrześcijaństwo
Filozofia a chrześcijaństwo to specjalność w ramach dwuletnich studiów magisterskich z filozofii na Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Zajmujemy się starożytnymi Ojcami Kościoła, średniowieczną scholastyką i relacją chrześcijaństwa do myśli nowożytnej i ponowożytnej. Studiujemy stare i nowe argumenty za istnieniem Boga, epistemologię religii, język religijny, problem zła, nowy ateizm, feminizm, rosyjską filozofię religijną, pluralizm religijny i filozofię postsekularną.


5) Filozofia systematyczna
Studia filozoficzne drugiego stopnia o specjalności: filozofia systematyczna pogłębiają u absolwenta motywację do pozyskiwania i doskonalenia wiedzy o nurtujących problemach współczesnego życia człowieka i procesach historyczno-kulturowych zachodzących w świecie. Istotnym zadaniem studiów jest kształtowanie postawy otwartości na problemy komunikacji społecznej oraz umiejętności rozpoznawania ważnych aspektów procesów kulturowych.

W toku studiów absolwenci nabywają umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych. Uczą się krytycznego myślenia, dzięki czemu stają się aktywnymi i samodzielnymi uczestnikami życia publicznego. Mają szansę lepiej poznać siebie, zrozumieć swoje relacje z innymi (rodzina, przyjaźń, praca). Absolwenci specjalności filozofia systematyczna posiadają wystarczającą wiedzę z zakresu historii filozofii oraz kierunków i szkół filozoficznych aby mieć rozeznanie w dyscyplinie a zarazem, dzięki dużemu wyborowi unikalnych, autorskich wykładów monograficznych, mogą kształtować swoje zainteresowania. Indywidualny rys badaniom studenta nadaje zwłaszcza praca na seminarium dyplomowym, pod kierunkiem i opieką samodzielnego pracownika naukowego.

Pasjonaci filozofii mogą znaczenie wykroczyć poza program studiów, dzięki uczestnictwu w licznych sekcjach koła naukowego, udziale w konferencjach organizowanych przez Wydział, debatach filozoficznych, oraz innych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i towarzyskich proponowanych z myślą o studentach WF UPJPII.


Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny – międzynarodowy program studiów magisterskich
Nowatorski program studiów polega na przeniesieniu akcentu z historii filozofii na czasy współczesne. Zakres merytoryczny wyznacza 3 relacje współczesnej myśli chrześcijańskiej: z filozofią, z naukami przyrodniczymi, z naukami humanistycznymi. Wiąże się to z tradycją Wydziału Filozoficznego UPJPII, w którym od wielu lat rozwija się oryginalną myśl filozoficzną, otwartą na pytania płynące ze strony współczesności. Inicjatorami tego podejścia byli: ks. prof. Józef Tischner, ks. prof. Michał Heller, o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski. Program studiów „Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny” został opracowany w taki sposób, aby słuchacze mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań w nawiązaniu do tej tradycji.

1. W obszarze relacji chrześcijaństwa do filozofii (patron ks. Tischner) program zakłada zapoznanie studentów ze współczesnymi nurtami fenomenologii, filozofii człowieka, analitycznej filozofii religii, problematyki dialogu między tradycjami intelektualnymi wschodniej i zachodniej Europy.
2. W obszarze relacji chrześcijaństwa do nauk przyrodniczych (patron ks. Heller) zostanie przedstawiona współczesna debata na temat stosunków nauka-wiara, argumentacji w dyskusji z naturalizmem.
3. W obszarze relacji chrześcijaństwo do nauk humanistycznych (patron o. Kłoczowski) znajdą się zagadnienia z zakresu postsekularyzmu i współczesnej hermeneutyki.
Sekretariat Wydziału Filozoficznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 203, I p.
tel./faks 12 370 86 08
e-mail: wf@upjp2.edu.pl
1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia są zobowiązani do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów w terminie określonym w zarządzeniu Rektora, poprzez złożenie we właściwym sekretariacie kopii dyplomu ukończenia studiów oraz
przedłożyć do wglądu oryginały, celem dokonania poświadczenia kopii przez uprawnionego pracownika.

W przypadku dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą dyplom musi być poświadczony w formie legalizacji lub apostille - dodatkowo poświadczoną kopie dokumentu stwierdzającego przebieg kształcenia np.: poświadczoną kopie suplementu do dyplomu, transkryptu, zaświadczenia o zdanych egzaminach, wypisu przedmiotów i ocen lub indeksu.
Oprócz uzyskania apostille lub legalizacji, każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat).
2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia są zobowiązani dodatkowo do złożenia następujących dokumentów we właściwym sekretariacie:
a. formularz rekrutacyjny, pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
b. 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
c. kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
d. zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
e. upoważnienie do złożenia dokumentów w przypadku, gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (kandydata może reprezentować upoważniona przez niego osoba posiadająca pełnomocnictwo z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu kandydata)
f. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN, mających prawo do zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, dodatkowo kopie dokumentów poświadczające prawo do zwolnienia z tych opłat,
g. dokument poświadczający znajomość języka, w jakim prowadzone są studia (dotyczy cudzoziemców)
h. w przypadku dokumentów zagranicznych dodatkowo należy przedłożyć potwierdzenie, że posiadany dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe drugiego stopnia do każdego typu szkół wyższych – jeżeli nie ma takiej adnotacji w dokumencie.
1. Rejestracja kandydata odbywa się w formie elektronicznej poprzez rejestrację na stronie internetowej www.irk.upjp2.edu.pl.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:
a. dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.irk.upjp2.edu.pl:
- prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,
- wybrać wszystkie interesujące go kierunki studiów oraz podać wyniki wymagane podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia,
- zakończyć rekrutację elektroniczną na wybrane kierunki;
b. wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system.
3. Rejestracja kandydata w formie elektronicznej jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
4. Rejestrację w formie elektronicznej uznaje się za wiążącą po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz dokonaniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia.
5. W przypadku niemożności dokonania rejestracji z powodu nieprawidłowego funkcjonowania sieci internetowej lub przeciążenia serwerów Uniwersytetu, kandydat jest zobowiązany do osobistego lub telefonicznego kontaktu z Działem Uczelnianej Sieci Komputerowej.
6. Uniwersytet zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w formie elektronicznej.
7. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system IRK.
8. Kandydat jest zobligowany do stałego monitorowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie www.rekrutacja.upjp2.edu.pl.
9. Kandydaci ponoszą konsekwencje nieprawidłowego lub błędnego wypełnienia formularza, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych lub błędnych informacji.


O przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunku filozofia decyduje ocena z dyplomu ukończenia dowolnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Dodatkowym kryterium formalnym na ścieżce anglojęzycznej jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 udokumentowana:
- świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim,
- zaświadczeniem uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w tym języku,
- dokumentem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.) potwierdzającym znajomość języka angielskiego (certyfikaty j. angielski)

„Dodatkowymi kryteriami formalnymi międzynarodowego programu studiów Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny są:
- dyplom ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem lub transkryptem lub zaświadczeniem o zdanych egzaminach lub wypisem przedmiotów i ocen lub indeksu); w przypadku dokumentów zagranicznych apostille lub legalizacja, tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula,
- znajomość języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie B1 lub wyższym potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem, świadectwem dojrzałości wydanym w polskim systemie oświaty, dokumentem potwierdzającym ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub zaświadczeniem UPJPII,
- znajomość języka rosyjskiego dla Polaków na poziomie B1 lub wyższym potwierdzona dokumentem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm.); świadectwem, dyplomem, lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku rosyjskim lub zaświadczeniem z UPJPII”.
studia w języku polskim cudzoziemcy: opłata za I rok studiów: 2150 euro (uiszczana w euro),
za kolejne lata opłata: 2000 euro (może być uiszczana w PLN wg średniego kursu NBP z dnia dokonania płatności)

Kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW (DLA TRANSAKCJI DEWIZOWYCH)
EUR PL97 2490 0005 0000 4600 7410 1054
USD PL86 2490 0005 0000 4530 1988 5668
limit dolny: 15 osób limit górny: 50 osób
Zajęcia odbywają się w budynkach dydaktycznych UPJPII (ul. Franciszkańska 1 i Bernardyńska 3) w dni powszednie (poniedziałek – piątek)

ZAGRANICZNE DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

Dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania.

Apostille

Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

Jak zdobyć apostille?

Apostille uzyskasz w kraju, który wydał dokument.

Legalizacja

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym otrzymałeś dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej powinieneś dokonać legalizacji tego dokumentu.Jak zalegalizować dokument?

Zwykle legalizacji dokumentu dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Skontaktuj się z konsulatem i zapytaj o procedurę legalizacji dokumentów.Tłumaczenie

Oprócz uzyskania apostille lub legalizacji, każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat).

WAŻNE

Uzyskane za granicą dyplomy nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce, jeśli:

instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie: nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu; nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa; program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.Podejmowanie studiów II stopnia

Twój dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeśli spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów: uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany, potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia studiów na tym poziomie w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie, jest objęty zapisami umowy międzynarodowej dotyczącej uznawalności wykształcenia.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, możesz wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat (szczegóły w linku: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach
CUDZOZIEMCY MOGĄ ODBYWAĆ STUDIA NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

1) BEZ ODPŁATNOŚCI
2) ODPŁATNOŚCI

DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH BEZ ODPŁATNOŚCI SĄ UPRAWNIENI CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:
1) podejmują studia stacjonarne i spełniają jeden z poniższych warunków:
a. posiadają ważną Kartę Polaka,
b. posiadają decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
c. posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce,
d. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski,
e. posiadają status uchodźcy nadany w Polsce,
f. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski,
g. mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terytorium Polski,
h. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094),
i. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami rodziny takiej osoby mieszkającymi na terytorium Polski,
j. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
k. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającym na terytorium Polski.
2) podejmują studia stacjonarne i są osobami kierowanym na studia decyzją ministra lub decyzją dyrektora NAWA, pod warunkiem, że z decyzji wynika informacja o zwolnieniu z całości (lub części) z opłat za usługi edukacyjne.
NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI PODEJMUJĄ I ODBYWAJĄ STUDIA CUDZOZIEMCY:
1) na studiach stacjonarnych, nie posiadający uprawnień, o których mowa w pkt 1) lub pkt 2)
2) na studiach niestacjonarnych w języku polskim.

Jeżeli kandydat ubiegał się o przyznanie stypendium NAWA i nie zostało mu przyznane, nie posiadający innych uprawnień do zwolnienia z opłat za studia, jest zobowiązany do odbywania studiów na zasadach odpłatności.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piątku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17

W sprawach pomocy technicznej prosimy pisać na adres mailowy.

pomoc techniczna: bladwd@upjp2.edu.pl

 

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

INNE FORMY KSZTAŁCENIA - LICENCJAT KANONICZNY

Wydział Teologiczny UPJPII
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II p.
tel: 12 421 89 45
e-mail: wt@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Harmonogram rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 ukaże się końcem kwietnia 2020 r.

 

 

 

Cudzoziemcy

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

Certyfikaty j. angielskiego

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Przerwy techniczne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w trakcie trwania elektronicznej rejestracji na studia mogą wystąpić przerwy techniczne spowodowane okresową aktualizacją systemu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
i prosimy o wyrozumiałość.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020