-A A +A

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA WYŻSZE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Uchwała Nr 74/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterkie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

 

Uchwała Nr 75/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do Uchwały nr 75/2019 Senatu UPJPII z dnia 28 czerwca 2019 r.

Opłaty 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora UPJPII w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora UPJPII w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2019 w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjetych programem studiów w r.a. 2019/2020

Studia doktoranckie z teologii (licencjacko-doktoranckie) (2018/19)

Dyplom doktorski uzyskany na naszym Wydziale oznacza nie tylko posiadanie ugruntowanej wiedzy teologicznej, ale także takie umiejętności jak prowadzenie zajęć dydaktycznych
w wyższym seminarium duchownym lub na uczelni czy też tłumaczenia tekstów specjalistycznych z teologii, a także podejmowania i rozwiązywania problemów teologicznych, prowadzenia dyskusji na tematy teologiczne, prowadzenie pracy badawczej w zespole badawczym, bądź samodzielnie.
Studia doktoranckie z teologii na Wydziale Teologicznym UPJPII spełniają wymogi prawa kanonicznego (Sapientia christiana, art. 49n, 71; Ordinationes, art. 51, 54) oraz prawa państwowego i trwają w sumie 4 lata.
Obejmują dwa cykle studiów: do licencjatu kanonicznego (II cykl/stopień - 2 lata)
i do doktoratu (III cykl/stopień - 2 lata), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów doktoranckich.
Są to studia specjalistyczne, odbywane w trybie studiów stacjonarnych, nieodpłatne. Obejmują one następujące specjalizacje: nauki biblijne, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości, teologia pastoralna i katechetyczna, teologia liturgiczna i homiletyczna.
Studia licencjackie (licencjat kanoniczny/kościelny) kończą się uzyskaniem stopnia licencjata teologii w zakresie wybranej specjalizacji.
Wydział Teologiczny UPJPII
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II p.
Tel: 12 421 89 45
e-mail: wt@upjp2.edu.pl
- karta ewidencyjna kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu
obsługującego elektroniczną rejestrację) - irk.upjp2.edu.pl
- odpis dyplomu magistra teologii ( lub licencjatu kanonicznego )
- pisemna zgoda biskupa Ordynariusza lub przełożonych Wyższych na podjęcie studiów
- pisemna zgoda kierownika Katedry , w której realizowana będzie rozprawa doktorska
- kserokopia dowodu osobistego
- 2 zdjęcia ( aktualne wymogi dotyczące zdjęć są takie same jak do dowodów osobistych i dokumentów paszportowych: fotografia kolorowa (35x45 mm), wykonana na jednolitym, jasnym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy ).
- ewentualnie podanie o stypendium doktoranckie
Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej irk.upjp2.edu.pl
i złożenie dokumentów w terminie do 17 września 2018 r.

Wszystkich kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna:
I termin 20 września 2018 r. ( czwartek )
II termin 26 września 2018 r. ( środa )

Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu, środa-czwartek, ale poszczególne specjalizacje lub instytuty mogą je rozpisać na więcej dni.
O przyjęcie na studia II cyklu ( do licencjatu kanonicznego ) może się ubiegać kandydat, który uzyskał dyplom magistra teologii (katolickiej) z wynikiem co najmniej dobrym.
Na studia może być przyjęty kandydat, który:
- w terminie do 17 września 2018 r. dokona obowiązkowej rejestracji elektronicznej na irk.upjp2.edu.pl
- i złoży wymagane dokumenty łącznie z wydrukiem danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację.
O przyjęcie na studia III cyklu może się ubiegać kandydat posiadający dyplom licencjata teologii (licencjat kanoniczny).
Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje ostatecznie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę przede wszystkim: wynik rozmowy na temat podjęty w pracy magisterskiej lub licencjackiej, uzasadnienie wyboru specjalizacji, plan badawczy (obszar zainteresowań), możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W skład Komisji wchodzą: kierownik studiów doktoranckich i dwóch samodzielnych pracowników naukowych (wybranych przez Radę Wydziału )
Osoby, które uzyskały stopień licencjata ( licencjat kanoniczny z teologii ) na innej uczelni
(w kraju lub za granicą), są przyjmowane na III rok studiów ( czyli I rok doktorancki).
studia doktoranckie
70 osób
Promotorem może być samodzielny pracownik naukowy Wydziału. Rada Wydziału może się zgodzić na promotora z innego Wydziału. Studenci, którzy z ważnych powodów w ciągu 4 lat nie są w stanie zrealizować podjętych zobowiązań, mogą ubiegać się o zgodę na przedłużenie studiów doktoranckich, jednak nie dłużej niż o jeden rok.

Program studiów:
Na program studiów składają się:
a) wykłady/zajęcia ogólne: metodologia ogólna, metodologia szczegółowa, ars docendi, lektorat z języka starożytnego, lektorat z języka nowożytnego.
b) wykłady specjalistyczne ( podstawowe ), wykłady monograficzne i fakultatywne,
c) seminaria: seminarium promotorskie, konwersatorium, translatorium
Metodologia ogólna - metody w teologii wspólne dla wszystkich dyscyplin (specjalizacji) teologicznych.
Metodologia szczegółowa - metody właściwe dla poszczególnych specjalizacji z uwzględ-nieniem umiejętności korzystania z baz danych online i programów typu Bible Works, TLG (Thesaurus Linguae Graecae), Patrologia Latina.

«Ars docendi» - nowa forma zajęć (wykład, ćwiczenia, warsztaty), uwzględniająca także potrzeby studentów, służąca zdobywaniu, pogłębianiu i aktualizacji wiedzy dotyczącej dydaktyki akademickiej, przydatnej w pracy nauczyciela akademickiego, obejmująca m.in.:
- metodykę prowadzenia zajęć dydaktycznych - podstawy teoretyczne (zasady komu¬nikacji) i ćwiczenia z prowadzenia wykładu, seminarium naukowego, konferencji itp.
- metodykę środków multimedialnych - teoria i praktyka z zastosowania środków audio-wizualnych do wykładu, konferencji, ćwiczenia w przygotowaniu prezentacji multime-dialnej, zasady prezentacji na blackboard itp.
- problematykę związaną z ocenianiem postępu studentów w perspektywie efektów kształcenia (sztuka pisania testów, ocena umiejętności i postaw).
- formy opieki naukowej uwzględniające różnorodność studentów (praca z osobami różnych narodowości, o różnej sprawności, w tym studenci niepełnosprawni).

Lektoraty – lektorat z języka starożytnego zależy od wybranej specjalizacji (biblistyka: język hebrajski i/lub grecki, pozostałe: język łaciński z wyjątkiem katedr, które nie wymagają znajomości języka starożytnego. W takim przypadku student wybiera odpowiednio do brakującej liczby ECTS dodatkowy wykład według zaleceń promotora. Lektorat z języka łacińskiego na I roku – repetytorium, na II roku – łacina kościelna: patrystyczna, średniowieczna, prawnicza ( prawo kanoniczne ), współczesna (watykańska).

Wykład podstawowy (ze specjalizacji) - wykład pogłębiający wiedzę z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta.

Wykład monograficzny - wykład na temat szczegółowego zagadnienia z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta (lub pokrewnej, odpowiedni dla obszaru prowadzonych badań).

Wykład fakultatywny - wykład z innej specjalizacji wskazanej przez promotora, także na innym wydziale lub uczelni (związany z obszarem prowadzonych badań).

Seminarium promotorskie - seminarium naukowe u promotora do licencjatu lub doktoratu.

Konwersatorium - seminarium naukowe u innego profesora z wybranej specjalizacji – uczest¬nicy przygotowują referaty i prezentacje, prowadzą dyskusje. Prowadzący konwersatorium może zapraszać innych profesorów, także spoza uczelni.


Translatorium - seminarium naukowe polegające na tłumaczeniu pod kierunkiem profesora teologicznych tekstów źródłowych (starożytnych, średniowiecznych, współczesnych) z zakresu wybranej specjalizacji. Studenci zapoznają się z metodyką tłumaczenia tekstów specjalistycznych i problematyką z nim związaną.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piatku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

INNE FORMY KSZTAŁCENIA  - LICENCJAT KANONICZNY

Wydział Teologiczny UPJPII
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II p.
tel: 12 421 89 45
e-mail: wt@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora UPJPII z dnia 5 lipca 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora UPJPII z dnia 12 lipca 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Cudzoziemcy

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Przerwy techniczne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w trakcie trwania elektronicznej rejestracji na studia mogą wystąpić przerwy techniczne spowodowane okresową aktualizacją systemu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
i prosimy o wyrozumiałość.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019