-A A +A

Studia doktoranckie z teologii (licencjacko-doktoranckie) (2018/19)

Dyplom doktorski uzyskany na naszym Wydziale oznacza nie tylko posiadanie ugruntowanej wiedzy teologicznej, ale także takie umiejętności jak prowadzenie zajęć dydaktycznych
w wyższym seminarium duchownym lub na uczelni czy też tłumaczenia tekstów specjalistycznych z teologii, a także podejmowania i rozwiązywania problemów teologicznych, prowadzenia dyskusji na tematy teologiczne, prowadzenie pracy badawczej w zespole badawczym, bądź samodzielnie.
Studia doktoranckie z teologii na Wydziale Teologicznym UPJPII spełniają wymogi prawa kanonicznego (Sapientia christiana, art. 49n, 71; Ordinationes, art. 51, 54) oraz prawa państwowego i trwają w sumie 4 lata.
Obejmują dwa cykle studiów: do licencjatu kanonicznego (II cykl/stopień - 2 lata)
i do doktoratu (III cykl/stopień - 2 lata), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów doktoranckich.
Są to studia specjalistyczne, odbywane w trybie studiów stacjonarnych, nieodpłatne. Obejmują one następujące specjalizacje: nauki biblijne, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości, teologia pastoralna i katechetyczna, teologia liturgiczna i homiletyczna.
Studia licencjackie (licencjat kanoniczny/kościelny) kończą się uzyskaniem stopnia licencjata teologii w zakresie wybranej specjalizacji.
Wydział Teologiczny UPJPII
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II p.
Tel: 12 421 89 45
e-mail: wt@upjp2.edu.pl
- karta ewidencyjna kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu
obsługującego elektroniczną rejestrację) - irk.upjp2.edu.pl
- odpis dyplomu magistra teologii ( lub licencjatu kanonicznego )
- pisemna zgoda biskupa Ordynariusza lub przełożonych Wyższych na podjęcie studiów
- pisemna zgoda kierownika Katedry , w której realizowana będzie rozprawa doktorska
- kserokopia dowodu osobistego
- 2 zdjęcia ( aktualne wymogi dotyczące zdjęć są takie same jak do dowodów osobistych i dokumentów paszportowych: fotografia kolorowa (35x45 mm), wykonana na jednolitym, jasnym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy ).
- ewentualnie podanie o stypendium doktoranckie
Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej irk.upjp2.edu.pl
i złożenie dokumentów w terminie do 17 września 2018 r.

Wszystkich kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna:
I termin 20 września 2018 r. ( czwartek )
II termin 26 września 2018 r. ( środa )

Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu, środa-czwartek, ale poszczególne specjalizacje lub instytuty mogą je rozpisać na więcej dni.
O przyjęcie na studia II cyklu ( do licencjatu kanonicznego ) może się ubiegać kandydat, który uzyskał dyplom magistra teologii (katolickiej) z wynikiem co najmniej dobrym.
Na studia może być przyjęty kandydat, który:
- w terminie do 17 września 2018 r. dokona obowiązkowej rejestracji elektronicznej na irk.upjp2.edu.pl
- i złoży wymagane dokumenty łącznie z wydrukiem danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację.
O przyjęcie na studia III cyklu może się ubiegać kandydat posiadający dyplom licencjata teologii (licencjat kanoniczny).
Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje ostatecznie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę przede wszystkim: wynik rozmowy na temat podjęty w pracy magisterskiej lub licencjackiej, uzasadnienie wyboru specjalizacji, plan badawczy (obszar zainteresowań), możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W skład Komisji wchodzą: kierownik studiów doktoranckich i dwóch samodzielnych pracowników naukowych (wybranych przez Radę Wydziału )
Osoby, które uzyskały stopień licencjata ( licencjat kanoniczny z teologii ) na innej uczelni
(w kraju lub za granicą), są przyjmowane na III rok studiów ( czyli I rok doktorancki).
studia doktoranckie
70 osób
Promotorem może być samodzielny pracownik naukowy Wydziału. Rada Wydziału może się zgodzić na promotora z innego Wydziału. Studenci, którzy z ważnych powodów w ciągu 4 lat nie są w stanie zrealizować podjętych zobowiązań, mogą ubiegać się o zgodę na przedłużenie studiów doktoranckich, jednak nie dłużej niż o jeden rok.

Program studiów:
Na program studiów składają się:
a) wykłady/zajęcia ogólne: metodologia ogólna, metodologia szczegółowa, ars docendi, lektorat z języka starożytnego, lektorat z języka nowożytnego.
b) wykłady specjalistyczne ( podstawowe ), wykłady monograficzne i fakultatywne,
c) seminaria: seminarium promotorskie, konwersatorium, translatorium
Metodologia ogólna - metody w teologii wspólne dla wszystkich dyscyplin (specjalizacji) teologicznych.
Metodologia szczegółowa - metody właściwe dla poszczególnych specjalizacji z uwzględ-nieniem umiejętności korzystania z baz danych online i programów typu Bible Works, TLG (Thesaurus Linguae Graecae), Patrologia Latina.

«Ars docendi» - nowa forma zajęć (wykład, ćwiczenia, warsztaty), uwzględniająca także potrzeby studentów, służąca zdobywaniu, pogłębianiu i aktualizacji wiedzy dotyczącej dydaktyki akademickiej, przydatnej w pracy nauczyciela akademickiego, obejmująca m.in.:
- metodykę prowadzenia zajęć dydaktycznych - podstawy teoretyczne (zasady komu¬nikacji) i ćwiczenia z prowadzenia wykładu, seminarium naukowego, konferencji itp.
- metodykę środków multimedialnych - teoria i praktyka z zastosowania środków audio-wizualnych do wykładu, konferencji, ćwiczenia w przygotowaniu prezentacji multime-dialnej, zasady prezentacji na blackboard itp.
- problematykę związaną z ocenianiem postępu studentów w perspektywie efektów kształcenia (sztuka pisania testów, ocena umiejętności i postaw).
- formy opieki naukowej uwzględniające różnorodność studentów (praca z osobami różnych narodowości, o różnej sprawności, w tym studenci niepełnosprawni).

Lektoraty – lektorat z języka starożytnego zależy od wybranej specjalizacji (biblistyka: język hebrajski i/lub grecki, pozostałe: język łaciński z wyjątkiem katedr, które nie wymagają znajomości języka starożytnego. W takim przypadku student wybiera odpowiednio do brakującej liczby ECTS dodatkowy wykład według zaleceń promotora. Lektorat z języka łacińskiego na I roku – repetytorium, na II roku – łacina kościelna: patrystyczna, średniowieczna, prawnicza ( prawo kanoniczne ), współczesna (watykańska).

Wykład podstawowy (ze specjalizacji) - wykład pogłębiający wiedzę z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta.

Wykład monograficzny - wykład na temat szczegółowego zagadnienia z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta (lub pokrewnej, odpowiedni dla obszaru prowadzonych badań).

Wykład fakultatywny - wykład z innej specjalizacji wskazanej przez promotora, także na innym wydziale lub uczelni (związany z obszarem prowadzonych badań).

Seminarium promotorskie - seminarium naukowe u promotora do licencjatu lub doktoratu.

Konwersatorium - seminarium naukowe u innego profesora z wybranej specjalizacji – uczest¬nicy przygotowują referaty i prezentacje, prowadzą dyskusje. Prowadzący konwersatorium może zapraszać innych profesorów, także spoza uczelni.


Translatorium - seminarium naukowe polegające na tłumaczeniu pod kierunkiem profesora teologicznych tekstów źródłowych (starożytnych, średniowiecznych, współczesnych) z zakresu wybranej specjalizacji. Studenci zapoznają się z metodyką tłumaczenia tekstów specjalistycznych i problematyką z nim związaną.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019