-A A +A

Studia doktoranckie z historii (2018/19)

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, I p.
tel: 12 421 65 19
e-mail: WH@upjp2.edu.pl
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia III stopnia winni utworzyć w terminie do 21 września 2018 r. swój profil na stronie Wirtualnego Dziekanatu, uzupełnić wymagane informacje, a następnie złożyć w Dziekanacie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, w dniach od 10 do 21 września 2018 r. (w godzinach pracy sekretariatu ds. studenckich), komplet wymaganych dokumentów, tj.:

a) kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
b) podanie do kierownika studiów doktoranckich WHiDK o przyjęcie na studia;
c) życiorys;
d) dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub odpis, lub uwierzytelniona kopia);
e) zgodę nauczyciela akademickiego WHiDK, posiadającego tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego, na podjęcie obowiązków opiekuna naukowego;
f) w przypadku osób duchownych pozwolenie od kompetentnych władz kościelnych;
g) wykaz publikacji naukowych (jeśli kandydat takowe posiada) i kserokopie pierwszych stron publikacji;

h) 3 fotografie (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Kandydaci niebędący obywatelami polskimi dodatkowo:
1) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

2) Jeden z poniższych dokumentów:
a) świadectwo ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim, zorganizowanego przez uprawnioną jednostkę;
b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
c) pisemną pozytywną opinię Komisji WHiDK do potwierdzenia stopnia znajomości języka polskiego.

W wypadku przyjęcia na studia III stopnia kandydat składa komplet pozostałych dokumentów wymaganych przez Uczelnię (kserokopię paszportu, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, dokument poświadczający posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce) do 21 września 2018.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia odbędą się 25 września 2018 r. (wtorek) przy ul. Kanoniczej 9. O przewidywanej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są informowani indywidualnie.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedkłada Komisji egzemplarz pracy magisterskiej i materiały poświadczające osiągnięcia naukowe (publikacje, czynny udział w konferencjach, sympozjach itp.), przedstawia obszar zainteresowań naukowych i przewidywany kierunek badań, oraz odpowiada na pytania z zakresu zagadnień historycznych epoki, którą zamierza się zajmować.

Na podstawie przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia predyspozycje naukowe kandydata oraz jego wiedzę historyczną. Poszczególni członkowie Komisji (za wyjątkiem sekretarza) odrębnie oceniają predyspozycje naukowe kandydata oraz odpowiedzi na poszczególne pytania. Przyznawane oceny odpowiadają akademickiej skali ocen.

Po uśrednieniu ocen cząstkowych uzyskanych przez kandydatów Komisja sporządza listę rankingową.

Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali ocenę średnią co najmniej 4.0.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich i aplikujący o zwolnienie przez Rektora UPJPII z opłat za studia winni dodatkowo przedłożyć projekt rozprawy doktorskiej, zawierający charakterystykę problemu badawczego, opis koncepcji pracy, korpusu źródeł, bibliografii, metod badawczych oraz propozycję planu rozprawy.
studia doktoranckie
20 osób
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego muszą dołączyć dodatkowo następujące dokumenty:
a) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu);
b) osoby ubiegające się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich powinni przedstawić kserokopię dokumentu zaświadczającego o prawie do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (potwierdzający spełnienie odpowiednich warunków art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym);
c) kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem);
d) apostille lub legalizacja dla dyplomu wydanego poza granicami Polski;
e) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
f) tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019