-A A +A

Studia doktoranckie z filozofii (w języku polskim) (2018/19)

Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 203, I p.
tel./faks 12 370 86 08
e-mail: WF@upjp2.edu.pl
Wymagane dokumenty

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

Kandydaci ubiegający się na I rok studiów doktoranckich UPJPII składają następujące dokumenty:
a) kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację) - irk.upjp2.edu.pl
b) podanie do Kierownika studiów doktoranckich Wydziału Filozoficznego UPJPII o przyjęcie na studia;
c) odpis dyplomu magisterskiego lub odpis wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uprawniających do podjęcia studiów III stopnia w państwie, w którym był wydany lub odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant” (można załączyć kserokopię ww dokumentów pod warunkiem przedłożenia do wglądu oryginału); w przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu magisterskiego może przedłożyć wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego i uzyskanie uprawnień do podjęcia studiów III stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia;
d) suplement do dyplomu (lub wyciąg z indeksu zawierający oceny zaliczeniowe i egzaminacyjne);
e) zaświadczenie uczelni wydającej dyplom potwierdzające uzyskaną średnią z całości toku studiów;
f) Curriculum vitae (CV);
g) 2 fotografie (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
h) zgoda upoważnionego pracownika na objęcie Kandydata opieką naukową (zob. kryteria formalne);
i) opinia wybranego opiekuna naukowego o Kandydacie;
j) konspekt projektu badawczego;
k) wykaz publikacji naukowych (jeśli kandydat takowe posiada) i kserokopie pierwszych stron publikacji;
l) jeżeli Kandydat podejmował wcześniej jakiekolwiek studia doktoranckie, należy dołączyć obowiązkowo oświadczenie, w którym należy opisać wszystkie rozpoczęte studia doktoranckie oraz historię ich przebiegu. Jeśli Kandydat uzyskał tytuł naukowy doktora albo wyższy informację o tym fakcie należy ująć w powyższym oświadczeniu.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej wydany poza granicami Polski zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji wydanego przez radę jednostki organizacyjnej dowolnej uczelni w Polsce. Nie dotyczy to dyplomów wydanych przez uczelnie działające w systemie szkolnictwa wyższego państw członkowskich UE, państw członkowskich OECD, państw członkowskich EFTA lub strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państw, z którymi Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów.
I nabór
• Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 18 września 2018 r. w Sekretariacie Wydziału Filozoficznego w godzinach urzędowania.
• Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 20 września 2018 r.
• Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona najpóźniej 21 września 2018 r.
• Wpisu na studia można dokonywać do 26 września 2018 r.
II nabór
• Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 28 września 2018 r. w Sekretariacie Wydziału Filozoficznego w godzinach urzędowania.
• Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 3 października 2018 r.
• Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona najpóźniej 4 października 2018 r.
• Wpisu na studia można dokonywać do 4 października 2018 r.

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich doktorantów I roku odbędzie się 4 października 2018 r.
Kryteria kwalifikacji

Proces kwalifikacyjny kandydatów na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna (zwaną dalej Komisją), której przewodniczącym jest kierownik studiów doktoranckich, a uczestnikami dwaj samodzielni pracownicy naukowi Wydziału oraz delegat samorządu doktorantów (jako obserwator, bez prawa głosu). Komisja powoływana jest przez Radę Wydziału Filozoficznego.

O przyjęciu na studia decyduje konkurs przeprowadzony według następujących zasad:

1. Kandydaci, których wnioski spełniają warunki formalne dopuszczani są do rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych, nie są dopuszczane do dalszych etapów kwalifikacji. Nazwiska tych osób wpisywane są na liście rankingowej z całkowitą liczbą punktów 0 i uzasadnieniem „wniosek odrzucony – niespełnione wymogi formalne”. Kandydatom takim wydawana jest decyzja administracyjna odmawiająca przyjęcia na studia doktoranckie.
3. Kwalifikacja przeprowadzana jest w drodze konkursu, a o jego wyniku decyduje wynik końcowy (Wk), który ustalany jest w sposób opisany poniżej.
4. Osoby posiadające status beneficjenta programu „Diamentowy Grant” uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym (ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego Wk=45 pkt) i są zwolnione z uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.
5. Kolejnym etapem procesu rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której Kandydat:
a) przedstawia członkom Komisji obszar zainteresowań naukowych i omawia projekt rozprawy doktorskiej w kontekście krajowej i światowej literatury przedmiotu, omawia własne osiągnięcia naukowe (publikacje);
b) odpowiada na pytania członków Komisji związane z analizą tekstu filozoficznego wybranego z podanego zestawu.
6. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej stosowana jest następująca skala ocen: od 0 (ocena niedostateczna – brak spełnienia wymogów stawianych kandydatom na studia doktoranckie) do 5 (ocena bardzo dobra).
7. Każdy z członków ocenia niezależnie dwa aspekty udzielonej odpowiedzi: (a) umiejętność prowadzenia analizy filozoficznej (0-5), (b) projekt rozprawy doktorskiej (0-5). Przy ocenie odpowiedzi brana jest pod uwagę specyfika studiów III stopnia i wymagania merytoryczne stawiane doktorantom z filozofii.
8. Wynik oceny umiejętności prowadzenia analizy filozoficznej (Wa) jest sumą ocen umiejętności analizy filozoficznej uzyskanych od każdego członka komisji. Osoba, której łączny wynik Wa jest niższy niż 6 punktów uzyskuje negatywny wynik w procesie rekrutacji, co odnotowywane jest w protokole. Nazwisko tej osoby wpisywane jest na listę rankingową z adnotacją o negatywnym wyniku rekrutacji wraz z określeniem, który dział został oceniony negatywnie (wystawiona zostaje również decyzja administracyjna odmawiająca przyjęcia na studia doktoranckie).
9. Wynik oceny projektu rozprawy doktorskiej (Wd) jest sumą ocen projektu rozprawy doktorskiej uzyskanych od każdego członka komisji. Osoba, której łączny wynik Wd jest niższy niż 6 punktów uzyskuje negatywny wynik w procesie rekrutacji, co odnotowywane jest w protokole. Nazwisko tej osoby wpisywane jest na listę rankingową z adnotacją o negatywnym wyniku rekrutacji wraz z określeniem, który dział został oceniony negatywnie (wystawiona zostaje również decyzja administracyjna odmawiająca przyjęcia na studia doktoranckie).
10. Wynik związany ze średnią ocen ze studiów Ws podawany jest w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku gdy w trakcie trwania poprzednich studiów stosowano inną skalę ocen niż na UPJPII, wynik obliczany jest ze wzoru:

Ws=5*[(S-m)/(M-m)],

gdzie
S – średnia ocen uzyskanych przez kandydata obliczona według skali ocen obowiązującej w uczelni wydającej dyplom,
M – najlepsza ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni wydającej dyplom,
m – najgorsza ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni wydającej dyplom.

11. Wynik końcowy Wk procesu kwalifikacji obliczany jest według następującego wzoru

Wk = 3* Ws + Wa + Wd.

12. Po przeprowadzeniu rozmów sporządzana jest lista rankingowa ułożona według ostatecznego wyniku kwalifikacji Wk. W przypadku negatywnej oceny Kandydata w protokole oznacza się dodatkowo informację o braku kwalifikacji wraz z krótkim opisem przyczyny.
13. W celu uzyskania kwalifikacji na studia oprócz spełnienia powyżej opisanych warunków należy uzyskać co najmniej 25 punktów (Wk).
14. Na postawie listy rankingowej tworzona jest lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
15. Decyzja o przyjęciu Kandydata wystawiana jest po dokonaniu wpisu na studia.


Lektura do wyboru na rozmowę kwalifikacyjną na studia w języku polskim (Kandydat wybiera i przygotowuje tylko jedną pozycję):
1. Roman Ingarden, Książeczka o człowieku (wiele wydań).
2. Józef Tischner, Myślenie religijne [w:] Myślenie według wartości (wiele wydań).
3. Karol Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, [w:] K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 1994, ss. 371-414.
4. Michał Heller, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Copernicus Center Press, Kraków (wiele wydań).
5. Ernan McMullin, Ewolucja i stworzenie (wiele wydań).
6. Ernan McMullin, Wartości w nauce, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, 24 (1999), s. 7-25 oraz 25 (1999), s. 30-46 (cz. II) [obowiązują obie części] dostępne online:
część I: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/024/zfn02402McMullin.pdf
część II: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/025/zfn02506McMullin.pdf

Lektura do wyboru na rozmowę kwalifikacyjną na studia w języku angielskim (Kandydat wybiera i przygotowuje tylko jedną pozycję):
1. Wojtyła, Karol. The Person: Subject and Community, [in:] K. Wojtyła, Person and Community. Selected Essays, trans. Th. Sadok, Peter Land, New York 1993, ss. 219-
2. Tischner, Józef. selected essays:
Axiological Pieces
http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner3.pdf,
Thinking in Values
http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner4.pdf,
The Good
http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner5.pdf,
Agathology
http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner6.pdf,
Wandering within the Heart of the Good
http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner7.pdf,
For the Existence of Man: An Ontological Argument
http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner8.pdf,
Freedom As a Manner of Existence of the Good
http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner9.pdf,
Phenomenology of the Encounter
http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner_3_tischner.pdf,
The Offroads of Encounters
http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner_4_tischner.pdf,
A Response to a Question, or: Reciprocity
http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner_5_tischner.pdf,
Evil in the Domain of Dialogue
http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner_6_tischner.pdf,
The Axiological-I in Dialogue
http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner_7_tischner.pdf.
3. Heller, Michael. Philosophy of Chance. A cosmic fugue with a prelude and a coda. Kraków: Copernicus Center Press (many editions).
4. McMullin, Ernan. Evolution and Creation. Notre Dame IN: University of Notre Dame Press 1985, 1987.
5. McMullin, Ernan. Values in Science. PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Volume Two: Symposia and Invited Papers (1982), pp. 3-28 www.jstor.org/stable/192409 (read online free)

Informacja dla Kandydatów bez magisterium z filozofii

Kandydaci, którzy nie mają magisterium z filozofii (gdyż uzyskali stopień magistra z innej dyscypliny), w wypadku przyjęcia na studia zobowiązani są dodatkowo do realizacji w ramach obowiązkowego programu zajęć tzw. cyklu uzupełniającego. W ramach tego programu winni zdać w trybie eksternistycznym egzaminy z następujących przedmiotów filozoficznych: (1) historia filozofii (całość); (2) logika; (3) metafizyka; (4) filozofia Boga; (5) filozofia religii; (6) filozofia człowieka; (7) filozofia nauki; (8) filozofia poznania; (9) etyka; (10) filozofia społeczna.

Program uzupełniający realizowany jest w trakcie I roku. Istnieje możliwość przedłużenia okresu zdawania ww. przedmiotów – dokonuje się tego jedynie na wniosek doktoranta i przedłużany jest nie więcej niż o kolejny rok studiów. Zaliczenie tego kursu jest podstawą do uznania przez kierownika studiów doktoranckich tytułu magistra za równoważny ze stopniem licencjata kościelnego w zakresie filozofii (Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie z dnia 19 września 2016 r., par. 12, p. 2-3).

Kryteria formalne

Studia mogą podjąć osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny na dowolnym kierunku. O przyjęcie na studia mogą również ubiegać się osoby nieposiadające ww. tytułu, które posiadają status beneficjenta programu Diamentowy Grant.
Dodatkowym, obowiązkowym wymogiem formalnym jest uzyskanie pisemnej zgody samodzielnego pracownika naukowego, będącego członkiem Rady Wydziału Filozoficznego UPJPII lub osoby upoważnionej przez Radę Wydziału Filozoficznego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego.
Kandydaci zamierzający podjąć studia prowadzone w języku polskim muszą spełniać wymogi dotyczące studiów prowadzonych w języku polskim (obowiązek udokumentowania znajomości języka polskiego dotyczy jedynie obcokrajowców – szczegóły patrz poniżej).
Kandydaci zamierzający podjąć studia prowadzone w języku angielskim (dotyczy zarówno obywateli polskich jak i obcokrajowców zamierzających podjąć studia w języku angielskim). zobowiązani są do przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Pełna lista dokumentów uprawniających do podjęcia studiów doktoranckich prowadzonych w języku angielskim znajduje się w załączniku nr 2 do Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1695 z późn. zm)) online: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695.
studia doktoranckie
20 osób
Nabór w roku akademickim 2018/2019 prowadzony jest na stacjonarne studia doktoranckie z filozofii w języku polskim oraz na stacjonarne studia doktoranckie z filozofii w języku angielskim. Język studiów deklaruje Kandydat podczas rejestracji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego muszą dołączyć dodatkowo następujące dokumenty:
a) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu);
b) osoby ubiegające się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich powinni przedstawić kserokopię dokumentu zaświadczającego o prawie do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (potwierdzający spełnienie odpowiednich warunków art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym);
c) kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem);
d) apostille lub legalizacja dla dyplomu wydanego poza granicami Polski;
e) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
f) tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018