-A A +A

Studia doktoranckie z nauk o rodzinie (2018/19)

Instytut Nauk o Rodzinie
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, pok.62
tel. 12 4224786
e-mail: nor@upjp2.edu.pl
kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
sekretariat studiów: mgr Barbara Skuratowicz
Wymagane dokumenty


Kandydaci ubiegający się na I rok studiów doktoranckich UPJPII składają następujące dokumenty:
a) kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację) - irk.upjp2.edu.pl
b) podanie do Kierownika studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych UPJPII o przyjęcie na studia;
c) odpis dyplomu magisterskiego lub odpis wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uprawniających do podjęcia studiów III stopnia w państwie, w którym był wydany lub odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant” (można załączyć kserokopię ww dokumentów pod warunkiem przedłożenia do wglądu oryginału); w przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu magisterskiego może przedłożyć wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego i uzyskanie uprawnień do podjęcia studiów III stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia;
d) suplement do dyplomu (lub wyciąg z indeksu zawierający oceny zaliczeniowe i egzaminacyjne);
e) zaświadczenie uczelni wydającej dyplom potwierdzające uzyskaną średnią z całości toku studiów;
f) Curriculum vitae (CV);
g) 2 fotografie (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
h) zgoda upoważnionego pracownika (posiadającego na objęcie Kandydata opieką naukową (zob. kryteria formalne);
i) opinia wybranego opiekuna naukowego o Kandydacie;
j) konspekt projektu badawczego;
k) wykaz publikacji naukowych (jeśli kandydat takowe posiada) i kserokopie pierwszych stron publikacji;
l) jeżeli kandydat podejmował wcześniej jakiekolwiek studia doktoranckie, należy dołączyć obowiązkowo oświadczenie, w którym należy opisać wszystkie rozpoczęte studia doktoranckie oraz historię ich przebiegu. Jeśli kandydat uzyskał tytuł naukowy doktora albo wyższy informację o tym fakcie należy ująć w powyższym oświadczeniu.
ł) w przypadku osób duchownych pozwolenie od kompetentnych władz kościelnych

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej wydany poza granicami Polski zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji wydanego przez radę jednostki organizacyjnej dowolnej uczelni w Polsce. Nie dotyczy to dyplomów wydanych przez uczelnie działające w systemie szkolnictwa wyższego państw członkowskich UE, państw członkowskich OECD, państw członkowskich EFTA lub strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państw, z którymi Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów.

Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego muszą dołączyć dodatkowo następujące dokumenty:
1. kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu);
2. osoby ubiegające się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich powinni przedstawić kserokopię dokumentu zaświadczającego o prawie do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (potwierdzający spełnienie odpowiednich warunków art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym);
3. kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem);
4. apostille lub legalizacja dla dyplomu wydanego poza granicami Polski;
5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
6. tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski.
Komplet dokumentów należy składać od dnia 10 września 2018 r. do dnia 21 września 2018 r. w Instytucie nauk o rodzinie ul. Bernardyńska 3 pok. 62 w godzinach urzędowania.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 25 września 2018 r. (wtorek) przy ul. Bernardyńskiej 3. O przewidywanej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są informowani indywidualnie
Lista osób przyjętych zostanie opublikowana 26 września 2018 r. (środa) na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII.

Termin spotkania organizacyjnego dla wszystkich doktorantów I roku zostanie ogłoszony na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych.
Kryteria formalne

Studia mogą podjąć osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny na dowolnym kierunku. O przyjęcie na studia mogą również ubiegać się osoby nieposiadające ww. tytułu, które posiadają status beneficjenta programu Diamentowy Grant.
Dodatkowym, obowiązkowym wymogiem formalnym jest uzyskanie pisemnej zgody samodzielnego pracownika naukowego, będącego członkiem Rady Wydziału Nauk Społecznych UPJPII lub osoby upoważnionej przez Radę Wydziału Nauk Społecznych na pełnienie funkcji opiekuna naukowego.
Kandydaci zamierzający podjąć studia prowadzone w języku polskim muszą spełniać wymogi dotyczące studiów prowadzonych w języku polskim (obowiązek udokumentowania znajomości języka polskiego dotyczy jedynie obcokrajowców).

Kryteria kwalifikacji

O przyjęciu na studia decyduje konkurs przeprowadzony według następujących zasad:

Kandydaci, których wnioski spełniają warunki formalne dopuszczani są do rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych, nie są dopuszczane do dalszych etapów kwalifikacji.
Osoby posiadające status beneficjenta programu „Diamentowy Grant” uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym (ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego) i są zwolnione z uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.
Kolejnym etapem procesu rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której kandydat:
1. przedstawia członkom Komisji egzemplarz pracy magisterskiej i materiały poświadczające osiągnięcia naukowe (publikacje, czynny udział w konferencjach, sympozjach itp.), przedstawia obszar zainteresowań naukowych i przewidywany kierunek badań
2. odpowiada na pytania członków Komisji z obszaru zagadnień nauk o rodzinie, którą zamierza się zajmować
Kandydaci cudzoziemcy aplikujący o zwolnienie z opłat za studia winni spełnić wymogi opisane punkcie 4, a ponadto przedłożyć projekt rozprawy doktorskiej, zawierający charakterystykę problemu badawczego, opis koncepcji pracy, korpusu źródeł, bibliografii, metod badawczych oraz propozycje planu rozprawy.
Na podstawie przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia predyspozycje naukowe kandydata oraz jego wiedzę. Poszczególni członkowie Komisji (za wyjątkiem sekretarza) odrębnie oceniają predyspozycje naukowe kandydata oraz odpowiedzi na poszczególne pytania. Przyznane oceny odpowiadają akademickiej skali ocen: od 0 (ocena niedostateczna – brak spełnienia wymogów stawianych kandydatom na studia doktoranckie) do 5 (ocena bardzo dobra).
limit: 20 osób

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019