-A A +A

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA WYŻSZE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Uchwała Nr 74/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterkie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

 

Uchwała Nr 75/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do Uchwały nr 75/2019 Senatu UPJPII z dnia 28 czerwca 2019 r.

Opłaty 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora UPJPII w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora UPJPII w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2019 w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjetych programem studiów w r.a. 2019/2020

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIU DO PODJĘCIA STUDIÓW STACJONARNYCH BEZ ODPŁATNOŚCI

Studia doktoranckie z nauk o mediach (2018/19)

Wydział Nauk Społecznych
30-001 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 301
tel: 12 370 86 01
e-mail: wns@upjp2.edu.pl
kierownik studiów: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
a. kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
b. podanie o przyjęcie na studia;
c. życiorys;
d. dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub odpis, lub uwierzytelniona kopia);
e. zgodę nauczyciela akademickiego Wydziału Nauk Społecznych posiadającego tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego, na podjęcie obowiązków opiekuna naukowego/promotora; wykaz pracowników WNS, którzy mogą podejmować się funkcji opiekuna naukowego w zakresie studia doktoranckich z nauk o mediach, jest dostępny na stronie WNS;
f. w przypadku osób duchownych pozwolenie od kompetentnych władz kościelnych;
g. opis projektu badawczego według wzoru zatwierdzonego przez Radę Wydziału Nauk Społecznych zawierającego: tytuł i opis projektu badawczego, przedmiot i cel naukowy projektu badawczego, metody i techniki badań, wykaz literatury przedmiotu dotyczącej problematyki projektu badawczego;
h. wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych i publikacji naukowych (jeśli kandydat takowe posiada): książki, artykuły, recenzje, prace redakcyjne, przekłady publikacji z języków obcych, udokumentowany udział czynny i bierny w konferencjach naukowych itd.;
i. 3 fotografie legitymacyjne.

Cudzoziemcy dodatkowo dokumenty zamieszczone w zakładce: dla cudzoziemców
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia winni utworzyć najpóźniej w terminie do 21 września 2018 r. swój profil na stronie Wirtualnego Dziekanatu, uzupełnić wymagane informacje, a następnie złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, w dniach od 10 do 21 września 2018 r. (w godzinach pracy sekretariatu), komplet wymaganych dokumentów.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia odbędą się 25 września 2018 r. (wtorek) przy ul. Kanoniczej 9. O przewidywanej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są informowani indywidualnie.
Listy zostaną opublikowane 26 września (środa) 2018 r. na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedkłada Komisji egzemplarz pracy magisterskiej i dodatkowo materiały poświadczające osiągnięcia naukowe (publikacje, czynny udział w konferencjach, sympozjach itd.), przedstawia obszar zainteresowań naukowych i przewidywany kierunek badań, oraz odpowiada na pytania z zakresu zagadnień nauk o mediach, którym zamierza się naukowo zajmować.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje Kandydatowi punkty w skali od 0 do 90 pkt oceniając:
a. predyspozycje naukowe kandydata, jego wiedzę z zakresu nauk o mediach (0-30 pkt);
b. projektu badawczy przedstawiony przez Kandydata (0-30 pkt);
c. dotychczasowe osiągnięcia naukowe: publikacje i konferencje naukowe (0-30 pkt);

KANDYDACI SPOZA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
APLIKUJĄCY O MIEJSCA ZWOLNIONE Z OPŁAT
dodatkowo:
- przedłożyć projekt rozprawy doktorskiej, zawierający charakterystykę problemu badawczego, opis koncepcji pracy, korpusu źródeł, bibliografii, metod badawczych oraz propozycję planu rozprawy.
studia doktoranckie
32 osoby
Promotorzy - opiekunowie naukowi seminarium doktoranckiego z nauk o mediach:
prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. UPJPII
dr hab. Tadeusz Szuba, prof. UPJPII
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko
dr hab. Krzysztof Gurba
ks. dr hab. Robert Nęcek
dodatkowe informacje zamieszczone na stronie:
http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/node/29#

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piątku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17

W sprawach pomocy technicznej prosimy pisać na adres mailowy.

pomoc techniczna: bladwd@upjp2.edu.pl

 

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

INNE FORMY KSZTAŁCENIA - LICENCJAT KANONICZNY

Wydział Teologiczny UPJPII
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II p.
tel: 12 421 89 45
e-mail: wt@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Harmonogram rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 ukaże się końcem kwietnia 2020 r.

 

 

 

Cudzoziemcy

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

Certyfikaty j. angielskiego

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Przerwy techniczne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w trakcie trwania elektronicznej rejestracji na studia mogą wystąpić przerwy techniczne spowodowane okresową aktualizacją systemu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
i prosimy o wyrozumiałość.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020