-A A +A

Studia doktoranckie z nauk o mediach (2018/19)

Wydział Nauk Społecznych
30-001 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 301
tel: 12 370 86 01
e-mail: wns@upjp2.edu.pl
kierownik studiów: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
a. kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
b. podanie o przyjęcie na studia;
c. życiorys;
d. dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub odpis, lub uwierzytelniona kopia);
e. zgodę nauczyciela akademickiego Wydziału Nauk Społecznych posiadającego tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego, na podjęcie obowiązków opiekuna naukowego/promotora; wykaz pracowników WNS, którzy mogą podejmować się funkcji opiekuna naukowego w zakresie studia doktoranckich z nauk o mediach, jest dostępny na stronie WNS;
f. w przypadku osób duchownych pozwolenie od kompetentnych władz kościelnych;
g. opis projektu badawczego według wzoru zatwierdzonego przez Radę Wydziału Nauk Społecznych zawierającego: tytuł i opis projektu badawczego, przedmiot i cel naukowy projektu badawczego, metody i techniki badań, wykaz literatury przedmiotu dotyczącej problematyki projektu badawczego;
h. wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych i publikacji naukowych (jeśli kandydat takowe posiada): książki, artykuły, recenzje, prace redakcyjne, przekłady publikacji z języków obcych, udokumentowany udział czynny i bierny w konferencjach naukowych itd.;
i. 3 fotografie legitymacyjne.

Cudzoziemcy dodatkowo dokumenty zamieszczone w zakładce: dla cudzoziemców
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia winni utworzyć najpóźniej w terminie do 21 września 2018 r. swój profil na stronie Wirtualnego Dziekanatu, uzupełnić wymagane informacje, a następnie złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, w dniach od 10 do 21 września 2018 r. (w godzinach pracy sekretariatu), komplet wymaganych dokumentów.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia odbędą się 25 września 2018 r. (wtorek) przy ul. Kanoniczej 9. O przewidywanej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są informowani indywidualnie.
Listy zostaną opublikowane 26 września (środa) 2018 r. na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedkłada Komisji egzemplarz pracy magisterskiej i dodatkowo materiały poświadczające osiągnięcia naukowe (publikacje, czynny udział w konferencjach, sympozjach itd.), przedstawia obszar zainteresowań naukowych i przewidywany kierunek badań, oraz odpowiada na pytania z zakresu zagadnień nauk o mediach, którym zamierza się naukowo zajmować.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje Kandydatowi punkty w skali od 0 do 90 pkt oceniając:
a. predyspozycje naukowe kandydata, jego wiedzę z zakresu nauk o mediach (0-30 pkt);
b. projektu badawczy przedstawiony przez Kandydata (0-30 pkt);
c. dotychczasowe osiągnięcia naukowe: publikacje i konferencje naukowe (0-30 pkt);

KANDYDACI SPOZA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
APLIKUJĄCY O MIEJSCA ZWOLNIONE Z OPŁAT
dodatkowo:
- przedłożyć projekt rozprawy doktorskiej, zawierający charakterystykę problemu badawczego, opis koncepcji pracy, korpusu źródeł, bibliografii, metod badawczych oraz propozycję planu rozprawy.
studia doktoranckie
32 osoby
Promotorzy - opiekunowie naukowi seminarium doktoranckiego z nauk o mediach:
prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. UPJPII
dr hab. Tadeusz Szuba, prof. UPJPII
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko
dr hab. Krzysztof Gurba
ks. dr hab. Robert Nęcek
dodatkowe informacje zamieszczone na stronie:
http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/node/29#

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019