-A A +A

Studia doktoranckie z nauk o mediach (2018/19)

Wydział Nauk Społecznych
30-001 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 301
tel: 12 370 86 01
e-mail: wns@upjp2.edu.pl
kierownik studiów: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
a. kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
b. podanie o przyjęcie na studia;
c. życiorys;
d. dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub odpis, lub uwierzytelniona kopia);
e. zgodę nauczyciela akademickiego Wydziału Nauk Społecznych posiadającego tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego, na podjęcie obowiązków opiekuna naukowego/promotora; wykaz pracowników WNS, którzy mogą podejmować się funkcji opiekuna naukowego w zakresie studia doktoranckich z nauk o mediach, jest dostępny na stronie WNS;
f. w przypadku osób duchownych pozwolenie od kompetentnych władz kościelnych;
g. opis projektu badawczego według wzoru zatwierdzonego przez Radę Wydziału Nauk Społecznych zawierającego: tytuł i opis projektu badawczego, przedmiot i cel naukowy projektu badawczego, metody i techniki badań, wykaz literatury przedmiotu dotyczącej problematyki projektu badawczego;
h. wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych i publikacji naukowych (jeśli kandydat takowe posiada): książki, artykuły, recenzje, prace redakcyjne, przekłady publikacji z języków obcych, udokumentowany udział czynny i bierny w konferencjach naukowych itd.;
i. 3 fotografie legitymacyjne.

Cudzoziemcy dodatkowo dokumenty zamieszczone w zakładce: dla cudzoziemców
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia winni utworzyć najpóźniej w terminie do 21 września 2018 r. swój profil na stronie Wirtualnego Dziekanatu, uzupełnić wymagane informacje, a następnie złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, w dniach od 10 do 21 września 2018 r. (w godzinach pracy sekretariatu), komplet wymaganych dokumentów.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia odbędą się 25 września 2018 r. (wtorek) przy ul. Kanoniczej 9. O przewidywanej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są informowani indywidualnie.
Listy zostaną opublikowane 26 września (środa) 2018 r. na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedkłada Komisji egzemplarz pracy magisterskiej i dodatkowo materiały poświadczające osiągnięcia naukowe (publikacje, czynny udział w konferencjach, sympozjach itd.), przedstawia obszar zainteresowań naukowych i przewidywany kierunek badań, oraz odpowiada na pytania z zakresu zagadnień nauk o mediach, którym zamierza się naukowo zajmować.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje Kandydatowi punkty w skali od 0 do 90 pkt oceniając:
a. predyspozycje naukowe kandydata, jego wiedzę z zakresu nauk o mediach (0-30 pkt);
b. projektu badawczy przedstawiony przez Kandydata (0-30 pkt);
c. dotychczasowe osiągnięcia naukowe: publikacje i konferencje naukowe (0-30 pkt);

KANDYDACI SPOZA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
APLIKUJĄCY O MIEJSCA ZWOLNIONE Z OPŁAT
dodatkowo:
- przedłożyć projekt rozprawy doktorskiej, zawierający charakterystykę problemu badawczego, opis koncepcji pracy, korpusu źródeł, bibliografii, metod badawczych oraz propozycję planu rozprawy.
studia doktoranckie
32 osoby
Promotorzy - opiekunowie naukowi seminarium doktoranckiego z nauk o mediach:
prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. UPJPII
dr hab. Tadeusz Szuba, prof. UPJPII
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko
dr hab. Krzysztof Gurba
ks. dr hab. Robert Nęcek
dodatkowe informacje zamieszczone na stronie:
http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/node/29#

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018