-A A +A

Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych (2018/19)

Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych są propozycją odpowiadającą na pogłębiające się konflikty w sferze społecznej i rodzinnej. Zastosowanie mediacji w Polsce rozwija się, a tym samym wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych mediatorów. Na rynku pracy oraz w obszarze działalności społecznej poszukiwani są również specjaliści posiadający wysokie kompetencje z zakresu komunikacji, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów. Absolwenci tego kierunku studiów podyplomowych mogą wykorzystywać zdobyte umiejętności w każdej realizacji interpersonalnej oraz w przestrzeni publicznej.
W rozwijającym się również systemie wsparcia rodziny zdobycie umiejętności z zakresu tych studiów przyczyni się do znacznego wzrostu kompetencji zawodowych oraz możliwości podejmowania wielu funkcji zawodowych.
Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub pokrewnych, którzy chcą przygotować się do pełnienia roli mediatora w sprawach cywilnych i rodzinnych. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne zastosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w obszarze cywilnym i rodzinnym.
Studia adresowane są do:
• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej;
• prawników;
• psychologów i terapeutów;
• opiekunów;
• asystentów rodziny;
• koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych, szczególnie
z zakresu animacji społecznej, wsparcia rodziny;
• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących podejmować działalność w charakterze mediatora;
• osób zainteresowanych mediacją;
SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwenci przygotowani są do pracy w charakterze mediatora w zakresie cywilnym i rodzinnym. Zdobędą umiejętności komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Mogą podejmować zatrudnienie w instytucjach i organizacjach wspierających społeczności lokalne i rodziny, w obszarze polityki społecznej oraz prowadzić własną działalność w zakresie rozwiązywania konfliktów. Ukończenie studiów umożliwi również absolwentom uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych.
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII, sekretariat:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
środa: 07.00-15.00
piątek: 07.00-15.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Katarzyna Wojtanowicz,
e-mail: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• dowód wniesienia opłaty wpisowej;
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 19.06. 2018 r. – 20 października 2018 r.,
Nabór na semestr letni: 2 stycznia 2019 r.– 31 stycznia 2019 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 1 października 2018 r. – 22 października 2018 r. godz. 12.00
Nabór na semestr letni: 4 lutego 2019r.-7 lutego 2019r.

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie.
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
Studia o charakterze doskonalącym, praktycznym
2 semestry (190 godzin).
Opłata rekrutacyjna: 100 zł.
Opłata za semestr: 1 850 zł.
limit dolny: 15 osób limit górny: 20 osób
SUMA PUNKTÓW ECTS: 30 pkt ECTS
PROGRAM STUDIÓW:
W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego, metodyki procesu mediacji oraz pogłębią swoje kompetencje komunikacji i negocjacji. Ważnym aspektem prowadzonych zajęć będzie położenie akcentu na zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych. Zdobycie wiedzy w zakresie zastosowania mediacji pozwoli na poszerzenie możliwości zatrudnienia absolwentów tych studiów.

Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych będą realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 19.00. O terminie zjazdów słuchacze zostaną powiadomieni imiennie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona przygotowanej w trakcie studiów pracy dyplomowej.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019