-A A +A

Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych (2018/19)

Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych są propozycją odpowiadającą na pogłębiające się konflikty w sferze społecznej i rodzinnej. Zastosowanie mediacji w Polsce rozwija się, a tym samym wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych mediatorów. Na rynku pracy oraz w obszarze działalności społecznej poszukiwani są również specjaliści posiadający wysokie kompetencje z zakresu komunikacji, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów. Absolwenci tego kierunku studiów podyplomowych mogą wykorzystywać zdobyte umiejętności w każdej realizacji interpersonalnej oraz w przestrzeni publicznej.
W rozwijającym się również systemie wsparcia rodziny zdobycie umiejętności z zakresu tych studiów przyczyni się do znacznego wzrostu kompetencji zawodowych oraz możliwości podejmowania wielu funkcji zawodowych.
Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub pokrewnych, którzy chcą przygotować się do pełnienia roli mediatora w sprawach cywilnych i rodzinnych. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne zastosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w obszarze cywilnym i rodzinnym.
Studia adresowane są do:
• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej;
• prawników;
• psychologów i terapeutów;
• opiekunów;
• asystentów rodziny;
• koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych, szczególnie
z zakresu animacji społecznej, wsparcia rodziny;
• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących podejmować działalność w charakterze mediatora;
• osób zainteresowanych mediacją;
SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwenci przygotowani są do pracy w charakterze mediatora w zakresie cywilnym i rodzinnym. Zdobędą umiejętności komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Mogą podejmować zatrudnienie w instytucjach i organizacjach wspierających społeczności lokalne i rodziny, w obszarze polityki społecznej oraz prowadzić własną działalność w zakresie rozwiązywania konfliktów. Ukończenie studiów umożliwi również absolwentom uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych.
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII, sekretariat:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
środa: 07.00-15.00
piątek: 07.00-15.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Katarzyna Wojtanowicz,
e-mail: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• dowód wniesienia opłaty wpisowej;
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 19.06. 2018 r. – 20 października 2018 r.,
Nabór na semestr letni: 2 stycznia 2019 r.– 31 stycznia 2019 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 1 października 2018 r. – 22 października 2018 r. godz. 12.00
Nabór na semestr letni: 4 lutego 2019r.-7 lutego 2019r.

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie.
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
Studia o charakterze doskonalącym, praktycznym
2 semestry (190 godzin).
Opłata rekrutacyjna: 100 zł.
Opłata za semestr: 1 850 zł.
limit dolny: 15 osób limit górny: 20 osób
SUMA PUNKTÓW ECTS: 30 pkt ECTS
PROGRAM STUDIÓW:
W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego, metodyki procesu mediacji oraz pogłębią swoje kompetencje komunikacji i negocjacji. Ważnym aspektem prowadzonych zajęć będzie położenie akcentu na zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych. Zdobycie wiedzy w zakresie zastosowania mediacji pozwoli na poszerzenie możliwości zatrudnienia absolwentów tych studiów.

Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych będą realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 19.00. O terminie zjazdów słuchacze zostaną powiadomieni imiennie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona przygotowanej w trakcie studiów pracy dyplomowej.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018