-A A +A

Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów (2018/19)

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Po odbyciu studiów podyplomowych, Absolwent uzyskuje lepszą wiedzę z zakresu teologii pastoralnej, biblistyki i duchowości oraz aktualnego środowiska życia rodzin i jednostek. Pogłębienie samodoskonalenia się w oparciu o Biblię, nauczanie Kościoła oraz formację intelektualną daje w efekcie poczucie profesjonalnego przygotowania Absolwenta do lepszego zarządzania sobą i zespołami w relacji do różnorakich wyzwań współczesności.
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Podyplomowe Studia Pastoralne skierowane są do księży Diecezji Bielsko – Żywieckiej i Archidiecezji Krakowskiej o krótkim stażu kapłańskim (od 2 roku po święceniach). Celem Podyplomowych Studiów Pastoralnych jest pogłębienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych i pastoralnych, przez pryzmat dociekań teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu najnowszych dokumentów Kościoła dotyczących spraw wiary i moralnego postępowania oraz głównych trendów społecznych, umożliwi Studentom lepsze zrozumienie i roztropniejsze kierowanie grupami kościelnymi w stronę umocnienia ich chrześcijańskiej osobowości. Postępująca pauperyzacja społeczeństwa nie ułatwia posługi kapłańskiej, zwłaszcza w małych, zamkniętych zbiorowości społecznych. Istnieje zatem pilna konieczność zapoznania się z nowymi możliwościami i metodami ewangelizacji – nie tylko Słowem, ale także tzw. dobrymi praktykami czy systemami komunikacji, które pobudzą parafian do świadczenia „konkretnych uczynków miłosierdzia”. Spotkanie i dialog „teorii z praktyką” może stać się okazją do wzajemnej, ubogacającej wymiany wiedzy i doświadczenia. Absolwent Studiów może stać się profesjonalnie przygotowanym, a więc kompetentnym animatorem życia religijnego, kulturalnego i społecznego.
Sekretariat Wydziału Teologicznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II piętro,pok.305
Tel.12 421 89 45,
KIEROWNIK STUDIÓW:
Ks. dr hab. Bogdan Zbroja
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• życiorys;
• odpis lub uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych z teologii;
• przyjęcie dekretu z listami studentów od bpa bielsko-żywieckiego oraz abpa krakowskiego;
• kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
TERMIN REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 15 października 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
3 września 2018 r. – 15 października 2018 r.

Ogłoszenie listy przyjętych 15 października 2018 r.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 ukończone studia magisterskie, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
 dekret z listami studentów od bpa bielsko-żywieckiego oraz abpa krakowskiego
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
12 semestrów
Minimum-15 osób Maksimum-50 osób
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia. Uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zajęcia odbywają się jeden raz w semestrze: październik/listopad oraz marzec/kwiecień, czwartek – piątek – sobota (łącznie 15 godzin każdy zjazd). W wyznaczonych ośrodkach formacyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Archidiecezji Krakowskiej.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018