-A A +A

Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów (2018/19)

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Po odbyciu studiów podyplomowych, Absolwent uzyskuje lepszą wiedzę z zakresu teologii pastoralnej, biblistyki i duchowości oraz aktualnego środowiska życia rodzin i jednostek. Pogłębienie samodoskonalenia się w oparciu o Biblię, nauczanie Kościoła oraz formację intelektualną daje w efekcie poczucie profesjonalnego przygotowania Absolwenta do lepszego zarządzania sobą i zespołami w relacji do różnorakich wyzwań współczesności.
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Podyplomowe Studia Pastoralne skierowane są do księży Diecezji Bielsko – Żywieckiej i Archidiecezji Krakowskiej o krótkim stażu kapłańskim (od 2 roku po święceniach). Celem Podyplomowych Studiów Pastoralnych jest pogłębienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych i pastoralnych, przez pryzmat dociekań teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu najnowszych dokumentów Kościoła dotyczących spraw wiary i moralnego postępowania oraz głównych trendów społecznych, umożliwi Studentom lepsze zrozumienie i roztropniejsze kierowanie grupami kościelnymi w stronę umocnienia ich chrześcijańskiej osobowości. Postępująca pauperyzacja społeczeństwa nie ułatwia posługi kapłańskiej, zwłaszcza w małych, zamkniętych zbiorowości społecznych. Istnieje zatem pilna konieczność zapoznania się z nowymi możliwościami i metodami ewangelizacji – nie tylko Słowem, ale także tzw. dobrymi praktykami czy systemami komunikacji, które pobudzą parafian do świadczenia „konkretnych uczynków miłosierdzia”. Spotkanie i dialog „teorii z praktyką” może stać się okazją do wzajemnej, ubogacającej wymiany wiedzy i doświadczenia. Absolwent Studiów może stać się profesjonalnie przygotowanym, a więc kompetentnym animatorem życia religijnego, kulturalnego i społecznego.
Sekretariat Wydziału Teologicznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II piętro,pok.305
Tel.12 421 89 45,
KIEROWNIK STUDIÓW:
Ks. dr hab. Bogdan Zbroja
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• życiorys;
• odpis lub uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych z teologii;
• przyjęcie dekretu z listami studentów od bpa bielsko-żywieckiego oraz abpa krakowskiego;
• kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
TERMIN REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 15 października 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
3 września 2018 r. – 15 października 2018 r.

Ogłoszenie listy przyjętych 15 października 2018 r.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 ukończone studia magisterskie, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
 dekret z listami studentów od bpa bielsko-żywieckiego oraz abpa krakowskiego
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
12 semestrów
Minimum-15 osób Maksimum-50 osób
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia. Uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zajęcia odbywają się jeden raz w semestrze: październik/listopad oraz marzec/kwiecień, czwartek – piątek – sobota (łącznie 15 godzin każdy zjazd). W wyznaczonych ośrodkach formacyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Archidiecezji Krakowskiej.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019