-A A +A

Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki (2018/19)

Poznaj źródła współczesnej myśli. Naucz się skutecznie analizować i rzeczowo argumentować w sporach światopoglądowych. Jesteś nauczycielem, stań się mentorem.
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych. Ich słuchaczami mogą być również osoby zainteresowane zagadnieniami filozoficznymi oraz szeroko rozumianą kulturą. Studia pozwalają zgłębić związki filozofii i etyki z innymi dziedzinami nauki, tj. medycyną, ekonomią, informatyką. Mają także pomóc w nauczaniu filozofii i etyki, które należą do programów nauczania szkół ponadpodstawowych.
Szczególną cechą studiów jest aksjologia i etyka personalistyczna, której podwaliny na polskim gruncie położył ks. kard. Karol Wojtyła, będąc jeszcze profesorem i arcybiskupem metropolitą krakowskim oraz filozofia człowieka, ujmowana w kontekście filozofii dramatu, której twórcą był ks. prof. Józef Tischner. Wykłady z filozofii przyrody prowadzone są w duchu myślenia ks. prof. Michała Hellera, który w swojej filozofii łączy wspólne zabiegi naukowców i teologów w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o początek i sens wszechświata oraz „przerzuca mosty między nauką a religią”.

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent Podyplomowych Studiów z Filozofii i Etyki posiada kwalifikacje umożliwiające mu nauczanie przedmiotów Filozofia oraz Etyka w szkołach ponadpodstawowych. Studia skierowane są do nauczycieli którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje oraz do przedstawicieli innych grup zawodowych, którym przyświeca szczytny cel poszerzenia swojego światopoglądu.

Absolwent studiów podyplomowych potrafi wskazać, poddać analizie oraz przedstawić zagadnienia z Filozofii i Etyki. W trakcie studiów Absolwent nabywa umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela przedmiotów Filozofii i Etyki takich, jak umiejętność krytycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, poprawnego wnioskowania, analizy tekstów filozoficznych oraz ich interpretacji, gromadzenia i przetwarzania danych, tworzenia programów nauczania przedmiotów, scenariuszy i konspektów zajęć lekcyjnych, oceniania wiedzy, umiejętności i kompetencji podopiecznych w zakresie Filozofii i Etyki.

Absolwent studiów podyplomowych z Filozofii i Etyki po egzaminie dyplomowym przeprowadzonym w oparciu o samodzielnie zredagowaną pracę dyplomową otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Wydział Filozoficzny,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, tel. 12 370 86 09
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej;
TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 17 września 2018 r.,
Nabór na semestr letni: 02 stycznia 2019 r.– 31 stycznia 2019 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 17 września 2018 r. – 28 września 2018 r.
Nabór na semestr letni: 31 stycznia 2019 r.-07 lutego 2019 r.
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń


 Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
Studia o charakterze doskonalącym
3 semestry, (606 godzin)
październik 2018 r.
opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za trzy semestry: 5250,00 zł
limit dolny: 10 osób limit górny:40 osób
SUMA PUNKTÓW ECTS:
76 pkt ECTS

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu trzysemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019