-A A +A

Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media / Creative Social Media (2018/19)

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia mają służyć praktycznemu przygotowaniu do kreatywnej pracy dziennikarskiej w social media. Zbudowane są wokół czterech zespołów kompetencji niezbędnych w wykorzystaniu twórczym narzędzi, jakie dostarczają współczesne media społecznościowe:
 Kompetencje operacyjne - posługiwanie się narzędziami social media;
 Kompetencje analityczne - znajomość narzędzi analizy sieci i social media;
 Kompetencje organizacyjne - umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołami kreatywnymi;
 Kompetencje kreatywne - rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia i szeroko rozumianej kreatywności;
Program studiów jest zgodny z wytycznymi KRK i PRK dotyczącymi uczenia się przez całe życie.

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwenci będą gotowi do podjęcia pracy dyrektorów kreatywnych, marketingowców social media, copywriterów, kreatorów wizerunku, kreatorów kontentu, analityków social media.
Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków,
ul. Grodzka 40, II piętro

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr hab. Krzysztof Gurba
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 23 września 2018 r.,
Nabór na semestr letni: 3 grudnia 2019 r.– 10 lutego 2019 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 24 września 2018 r. – 28 września 2018 r.
Nabór na semestr letni: 11 lutego 2019 r. - 20 lutego 2019 r.

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia (ze wszystkich obszarów nauk).
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
Studia o charakterze doskonalącym.

Poziom PRK 7
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
2 semestry po 180 godzin każdy
180 godzin (konwersatoria, warsztaty, sesje wyjazdowe, praktyki, wizyty on field, prezentacje publiczne), w tym 40 godzin zajęć na odległość (prace projektowe, indywidualny coaching, elementy e-learningu, telekonferencja)
1 października 2018 r.
lub
25 lutego 2019 r.
30-września 2019 r.
lub
31 marca 2020 r.
opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1.900,00 zł
opłata za dwa semestry: 3800,00 zł
limit dolny: 15 , limit górny: 30
SUMA PUNKTÓW ECTS: 60

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
1. Zaliczenie 2 semestrów studiów na podstawie zaliczonych wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
2. Obrona pracy dyplomowej napisanej w ramach seminarium dyplomowego.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019