-A A +A

Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media / Creative Social Media (2018/19)

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia mają służyć praktycznemu przygotowaniu do kreatywnej pracy dziennikarskiej w social media. Zbudowane są wokół czterech zespołów kompetencji niezbędnych w wykorzystaniu twórczym narzędzi, jakie dostarczają współczesne media społecznościowe:
 Kompetencje operacyjne - posługiwanie się narzędziami social media;
 Kompetencje analityczne - znajomość narzędzi analizy sieci i social media;
 Kompetencje organizacyjne - umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołami kreatywnymi;
 Kompetencje kreatywne - rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia i szeroko rozumianej kreatywności;
Program studiów jest zgodny z wytycznymi KRK i PRK dotyczącymi uczenia się przez całe życie.

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwenci będą gotowi do podjęcia pracy dyrektorów kreatywnych, marketingowców social media, copywriterów, kreatorów wizerunku, kreatorów kontentu, analityków social media.
Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków,
ul. Grodzka 40, II piętro

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr hab. Krzysztof Gurba
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 23 września 2018 r.,
Nabór na semestr letni: 3 grudnia 2019 r.– 10 lutego 2019 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 24 września 2018 r. – 28 września 2018 r.
Nabór na semestr letni: 11 lutego 2019 r. - 20 lutego 2019 r.

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia (ze wszystkich obszarów nauk).
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
Studia o charakterze doskonalącym.

Poziom PRK 7
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
2 semestry po 180 godzin każdy
180 godzin (konwersatoria, warsztaty, sesje wyjazdowe, praktyki, wizyty on field, prezentacje publiczne), w tym 40 godzin zajęć na odległość (prace projektowe, indywidualny coaching, elementy e-learningu, telekonferencja)
1 października 2018 r.
lub
25 lutego 2019 r.
30-września 2019 r.
lub
31 marca 2020 r.
opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1.900,00 zł
opłata za dwa semestry: 3800,00 zł
limit dolny: 15 , limit górny: 30
SUMA PUNKTÓW ECTS: 60

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
1. Zaliczenie 2 semestrów studiów na podstawie zaliczonych wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
2. Obrona pracy dyplomowej napisanej w ramach seminarium dyplomowego.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018