-A A +A

Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej (2018/19)

PROGRAM STUDIÓW DLA NABORU:
Słuchacze Podyplomowych Studiów Menedżer Ekonomii Społecznej będą dysponowali rozszerzoną wiedzą na temat ekonomii społecznej; metod diagnozowania zasobów i potrzeb, sposoby rozwiązywania występujących problemów, identyfikowania korelacji, występujących w obszarze PES i korzystających z systemu Odbiorców czy metod wspierania i aktywizowania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem lub doświadczających go oraz zasady podejmowania działań na rzecz zmiany takiego stanu, Model Trenerski, Model Couchingowy, Programy Aktywności Lokalnych, Lokalne Grupy Działania, Fundraising.
Nadto, nabędą umiejętności wykorzystania zasobów prawnych, instytucjonalnych, finansowych, informacyjnych, środowiskowych (społeczności lokalnych), infrastrukturalnych do budowania strategii i partnerstw na rzecz rozwoju i tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych. Zdobędą umiejętność opracowywania i wdrażania Biznes Planów i Projektów aktywizujących w formułach PES w określonym środowisku lokalnym
z uwzględnieniem diagnozowania, prognozowania, projektowania, budżetowania, powoływania, prowadzenie, rozwoju oraz ewaluowania.
Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych, medycznych lub ekonomicznych, którzy zajmują się lub zamierzają podejmować pracę z grupami społecznymi odbiorców korzystających z usług w sektorze podmiotów ekonomii społecznej. Studia adresujemy m.in. do terapeutów zajęciowych, doradców, pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów, psychologów oraz osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, którzy zamierzają powoływać, tworzyć, rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym także Przedsiębiorstwa Społeczne.

Studia adresowane są do:
• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
• psychologów
• pielęgniarek
• pracowników środowisk rehabilitacji społecznej i zawodowej, terapeutów zajęciowych
• pracowników służb społecznych
• koordynatorów programów i projektów reintegracyjnych i społecznych, szczególnie z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej, aktywności lokalnej, aktywizującej polityki społecznej i in.
• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących pracować w sektorze Ekonomii Społecznej
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,
Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII, sekretariat:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

KIEROWNIK STUDIÓW:
Mgr Teresa Misina,
e-mail: teresa.misina@upjp2.edu.pl
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
• oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.
TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
1 czerwca 2018 r. – 20 października 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
5-22 października 2018 r.
Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52,
w godzinach otwarcia sekretariatu.
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 Ukończone studia zawodowe I stopnia (licencjat) lub studia II stopnia (magisterium) z pielęgniarstwa, pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Studia o charakterze doskonalącym, praktycznym
2 semestry (190 godzin)
opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1600,00 zł
opłata za dwa semestry: 3200,00 zł
limit dolny: 15 osób limit górny: 20 osób
Studia Podyplomowe Menedżer Ekonomii Społecznej będą realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 19.00. O terminie zjazdów słuchacze zostaną powiadomieni imiennie.
Zajęcia praktyczne i wizyty studyjne będą realizowane 3 razy w każdym semestrze (1 piątek w miesiącu w godzinach 8:00 do 15:00: listopad, grudzień, styczeń; oraz marzec, kwiecień, maj).
Studia kończy obrona pracy dyplomowej w formie projektu.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów – wyłącznie na zajęciach o charakterze wykładów – na zajęciach ćwiczeniowych, warsztatach, wizytach, praktykach – wymagane jest 100% obecności), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona pracy dyplomowej.

SUMA PUNKTÓW ECTS:
30 pkt ECTS

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
Poziom: 6

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019