-A A +A

Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym (2018/19)

Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym są propozycją interdyscyplinarnych studiów z zakresu opieki pielęgniarskiej, psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej i szeroko rozumianej polityki społecznej. Proponowane Studia są odpowiedzią na pogłębiające się procesy zmian demograficznych, wskazujących na postępujące tendencje starzenia się społeczeństwa polskiego. Postępująca profesjonalizacja zawodów wsparcia społecznego, jak również zawodów medycznych i prawnych sprawia, iż w obliczu szybkiego zwiększania się liczby osób starszych wzmaga się potrzeba odpowiedniego przygotowania tych pracowników do kontaktowania się z seniorami i właściwego zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, z poszanowaniem godności osoby starszej oraz zasad życia społecznego. Studia dedykowane są osobom zainteresowanym problematyką wieku dorosłego już pracującymi z osobami starszymi, jak również chcącymi poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę, zwłaszcza osobom – członkom rodziny ze starszą osobą zależną.
Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub medycznych, którzy zajmują się w swej pracy osobami starszymi lub zamierzają pracować z tą grupą społeczną, m.in. w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych, kuratorów sądowych, prawników.
Studia adresowane są do:
• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
• psychologów i terapeutów
• pielęgniarek
• wychowawców i opiekunów
• pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
• asystentów rodziny
• pracowników służb społecznych
• pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. pogotowia opiekuńczego, domów dziecka)
• koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych, szczególnie
z zakresu wsparcia osób starszych, integracji międzypokoleniowej, przeciwdzia-łania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy, aktywności lokalnej i in.
• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących pracować w charakterze osoby pomagającej osobie starszej i rodzinie,
• członków rodzin.

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwenci przygotowani są do pracy w środowisku rodzinnym osoby starszej oraz placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, jak chociażby: dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne i kluby seniora, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych czy pozostałych instytucjach – podmiotach polityki społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce. Program studium jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań słuchaczy w ramach obowiązującego programu studiów. Na zakończenie studiów, jako pracę dyplomową, słuchacze sporządzają projekt społeczny na rzecz seniorów, wdrażają go i opisują sposób jego realizacji.
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII, sekretariat:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Katarzyna Wojtanowicz,
e-mail: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 21 maja 2018r. – 20 października 2018 r.,
Nabór na semestr letni: 02 stycznia 2019r.– 31 stycznia 2019 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 17 września 2018r. – 22 października 2018 r.
Nabór na semestr letni: 4 lutego 2019r.-7 lutego 2019r.

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie z pielęgniarstwa, pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką wsparcia seniorów i rodziny.
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Studia o charakterze doskonalącym, praktycznym
2 semestry (189 godzin).
opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1750,00 zł
opłata za dwa semestry: 3500,00 zł
limit dolny: 15 osób limit górny: 20 osób
W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę na temat człowieka starszego w kontekście jego funkcjonowania i rozwoju psychicznego, fizycznego, emocjonalnego, społecznego i duchowego oraz zna kontekst kulturowy wpływający na funkcjonowanie społeczne; poznają metody badania problemów społecznych, diagnozowania zasobów i potrzeb, sposoby rozwiązywania występujących problemów, identyfikowania korelacji, występujących w obszarze społecznego funkcjonowania osób starszych.
Nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych osób starszych; proponowania działań ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych osób starszych, w tym zasad higieny i działań opiekuńczych.
Nadto, nabędą kompetencji w obszarze komunikowania z ludźmi, szczególnie w komunikacji międzygeneracyjnej, jak również inicjowania działań profilaktycznych, edukacyjnych, doradczych czy pomocowych.

Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym będą realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 19.00. O terminie zjazdów słuchacze zostaną powiadomieni imiennie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona pracy dyplomowej, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu społecznego na rzecz seniorów.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019