-A A +A

Podyplomowe Studia z Bioetyki (2018/19)

Bioetyka stała się częścią codziennego życia. Niespostrzeżona wymknęła się cichaczem z próbówek, spod szkiełek mikroskopów, z kontenerów tkanek przetrzymywanych w temperaturze ciekłego azotu; przeniknęła grube ściany laboratoriów, szpitali i klinik, wyszła na ulice miast i wiosek, docierając – za pomocą środków masowej komunikacji – pod dach zwykłych szarych ludzi i niosąc ze sobą dramatyczne pytania małżonków poszukujących matki zastępczej, kobiet drżących o wynik diagnozy przedurodzeniowej, dorosłych dzieci zastanawiających się, co począć ze zniedołężniałymi rodzicami. Dotarła także do szkół, miejsc pracy, szpitali, klinik i laboratoriów w postaci egzystencjalnych pytań człowieka: „Czy embrion to człowiek?” „Czy ludzkość może poradzić sobie z ADIS?”, „Kiedy człowiek umiera?” „Czy można sklonować Einsteina?” „Co Kościół myśli o ewolucji, biotechnologii i medycynie estetycznej?” „Czy można przeszczepiać narządy od zwierząt?”… Jeśli chcesz stać się kwalifikowanym specjalistą z bioetyki, zapraszamy na Podyplomowe Studia z Bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Podyplomowe Studia z Bioetyki przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia. Uczestnik uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów na podstawie zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz przedłożonej do oceny, przygotowanej pod kierunkiem promotora, krótkiej rozprawy na temat mieszczący się w programie studiów

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent Podyplomowych Studiów z Bioetyki posiada następującą wiedzę i kompetencje:
– zna argumentację filozoficzną, teologiczno-moralną, biologiczną, prawną stosowaną w uzasadnieniu norm bioetycznych,
– charakteryzuje właściwe i niewłaściwe cele medycyny, posiada wiedzę o normach etycznych, które obowiązują w pracy medyka, farmaceuty oraz szeroko rozumianej służby zdrowia,
– zna podstawowe fakty z historii rozwoju bioetyki jako interdyscyplinarnej dziedziny nauki,
– posiada znajomość podstawowych deklaracji, kodeksów, dokumentów omawiających szeroko rozumianą problematykę bioetyczną,
– posiada pogłębioną wiedzę w zakresie prawa medycznego
– posiada podstawową wiedzę o człowieku – jego funkcjonowaniu na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej,
– formułuje podstawowe normy obowiązujące w seksuologii, bioetyce początku, trwania i końca życia
– formułuje podstawowe normy etyczne obowiązujące w badaniach naukowych oraz eksperymentach badawczych, zwłaszcza w obszarze inżynierii genetycznej i biotechnologii
– charakteryzuje podstawowe uzależnienia człowieka, a zarazem zna sposoby i możliwe drogi wyjść z tej sytuacji,
– charakteryzuje filozoficzno-teologiczne podstawy duchowego i religijnego wsparcia w chorobie, śmierci i żałobie,
– wskazuje filozoficzne założenia ekologii i ochrony środowiska
– zna zasady funkcjonowania oraz rolę komitetów bioetycznych,
– zna dokumenty, deklaracje oraz przemówienia wyznaczające zadania komitetów bioetycznych
– formułuje zasady planowania zajęć dydaktycznych obejmujących zagadnienia bioetyczne
– potrafi formułować i rozwiązywać kazusy bioetyczne,
– przedstawia wyniki badań i analiz w postaci samodzielnie przygotowanej pracy podyplomowej zawierającej wszystkie niezbędne założenia metodologiczne,
– absolwenci będący pracownikami służby zdrowia łatwiej podejmują rozmowy z pacjentem i jego rodziną na istotne tematy dotyczące ludzkiej egzystencji, a także wykorzystując wiedzę interdyscyplinarną holistycznie udzielając wsparcia w chorobie, śmierci i żałoby,
– jako konsultant bioetyczny w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach opiekuńczych czy hospicjach koordynuje działania mające na celu promocję życia i zdrowia
– jako dziennikarz na łamach prasy lub w innych środach masowego przekazu inicjuje i podejmuje dyskusje o tematyce bioetycznej,
– w życiu codziennym postępuje zgodnie z założeniami bioetyki personalistycznej
– jest kreatywnie zaangażowany w promocję zdrowia i życia ludzkiego
Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Nauk o Rodzinie

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II piętro, pok.301
e-mail:podyplwns@upjp2.edu.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

KIEROWNIK STUDIÓW:
Ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego
Rejestracja elektroniczna: 7 maja 2018 r.– 5 października 2018 r.
Termin składania dokumentów: 24 września 2018 r.– 5 października 2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
31‐069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
kolejność zgłoszeń

 Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
doskonalące
3 semestry (310 godzin)
6 października 2018 r.
28 lutego 2020 r.
opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1.200,00 zł
opłata za trzy semestry: 3600,00 zł
limit dolny: 15 osób limit górny: 30 osób
– Egzamin pisemny na zakończenie semestru I. i II.
– Egzamin ustny końcowy na zakończenie studiów
– Redakcja i obrona pracy dyplomowej przygotowanej na seminarium naukowym
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018