-A A +A

Podyplomowe Studia z Bioetyki (2018/19)

Bioetyka stała się częścią codziennego życia. Niespostrzeżona wymknęła się cichaczem z próbówek, spod szkiełek mikroskopów, z kontenerów tkanek przetrzymywanych w temperaturze ciekłego azotu; przeniknęła grube ściany laboratoriów, szpitali i klinik, wyszła na ulice miast i wiosek, docierając – za pomocą środków masowej komunikacji – pod dach zwykłych szarych ludzi i niosąc ze sobą dramatyczne pytania małżonków poszukujących matki zastępczej, kobiet drżących o wynik diagnozy przedurodzeniowej, dorosłych dzieci zastanawiających się, co począć ze zniedołężniałymi rodzicami. Dotarła także do szkół, miejsc pracy, szpitali, klinik i laboratoriów w postaci egzystencjalnych pytań człowieka: „Czy embrion to człowiek?” „Czy ludzkość może poradzić sobie z ADIS?”, „Kiedy człowiek umiera?” „Czy można sklonować Einsteina?” „Co Kościół myśli o ewolucji, biotechnologii i medycynie estetycznej?” „Czy można przeszczepiać narządy od zwierząt?”… Jeśli chcesz stać się kwalifikowanym specjalistą z bioetyki, zapraszamy na Podyplomowe Studia z Bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Podyplomowe Studia z Bioetyki przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia. Uczestnik uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów na podstawie zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz przedłożonej do oceny, przygotowanej pod kierunkiem promotora, krótkiej rozprawy na temat mieszczący się w programie studiów

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent Podyplomowych Studiów z Bioetyki posiada następującą wiedzę i kompetencje:
– zna argumentację filozoficzną, teologiczno-moralną, biologiczną, prawną stosowaną w uzasadnieniu norm bioetycznych,
– charakteryzuje właściwe i niewłaściwe cele medycyny, posiada wiedzę o normach etycznych, które obowiązują w pracy medyka, farmaceuty oraz szeroko rozumianej służby zdrowia,
– zna podstawowe fakty z historii rozwoju bioetyki jako interdyscyplinarnej dziedziny nauki,
– posiada znajomość podstawowych deklaracji, kodeksów, dokumentów omawiających szeroko rozumianą problematykę bioetyczną,
– posiada pogłębioną wiedzę w zakresie prawa medycznego
– posiada podstawową wiedzę o człowieku – jego funkcjonowaniu na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej,
– formułuje podstawowe normy obowiązujące w seksuologii, bioetyce początku, trwania i końca życia
– formułuje podstawowe normy etyczne obowiązujące w badaniach naukowych oraz eksperymentach badawczych, zwłaszcza w obszarze inżynierii genetycznej i biotechnologii
– charakteryzuje podstawowe uzależnienia człowieka, a zarazem zna sposoby i możliwe drogi wyjść z tej sytuacji,
– charakteryzuje filozoficzno-teologiczne podstawy duchowego i religijnego wsparcia w chorobie, śmierci i żałobie,
– wskazuje filozoficzne założenia ekologii i ochrony środowiska
– zna zasady funkcjonowania oraz rolę komitetów bioetycznych,
– zna dokumenty, deklaracje oraz przemówienia wyznaczające zadania komitetów bioetycznych
– formułuje zasady planowania zajęć dydaktycznych obejmujących zagadnienia bioetyczne
– potrafi formułować i rozwiązywać kazusy bioetyczne,
– przedstawia wyniki badań i analiz w postaci samodzielnie przygotowanej pracy podyplomowej zawierającej wszystkie niezbędne założenia metodologiczne,
– absolwenci będący pracownikami służby zdrowia łatwiej podejmują rozmowy z pacjentem i jego rodziną na istotne tematy dotyczące ludzkiej egzystencji, a także wykorzystując wiedzę interdyscyplinarną holistycznie udzielając wsparcia w chorobie, śmierci i żałoby,
– jako konsultant bioetyczny w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach opiekuńczych czy hospicjach koordynuje działania mające na celu promocję życia i zdrowia
– jako dziennikarz na łamach prasy lub w innych środach masowego przekazu inicjuje i podejmuje dyskusje o tematyce bioetycznej,
– w życiu codziennym postępuje zgodnie z założeniami bioetyki personalistycznej
– jest kreatywnie zaangażowany w promocję zdrowia i życia ludzkiego
Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Nauk o Rodzinie

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II piętro, pok.301
e-mail:podyplwns@upjp2.edu.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

KIEROWNIK STUDIÓW:
Ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego
Rejestracja elektroniczna: 7 maja 2018 r.– 5 października 2018 r.
Termin składania dokumentów: 24 września 2018 r.– 5 października 2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
31‐069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
kolejność zgłoszeń

 Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
doskonalące
3 semestry (310 godzin)
6 października 2018 r.
28 lutego 2020 r.
opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1.200,00 zł
opłata za trzy semestry: 3600,00 zł
limit dolny: 15 osób limit górny: 30 osób
– Egzamin pisemny na zakończenie semestru I. i II.
– Egzamin ustny końcowy na zakończenie studiów
– Redakcja i obrona pracy dyplomowej przygotowanej na seminarium naukowym
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019