-A A +A

Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej (2018/19)

Adresaci:
-wszyscy muzycy (instrumentaliści, wokaliści, teoretycy);
-księża, siostry zakonne, bracia zakonni;
-prowadzący zespoły w parafiach, animatorzy życia muzycznego, prowadzący schole gregoriańskie;
-organiści;
-absolwenci wyższych uczelni, pragnący rozszerzyć wiadomości w dziedzinie monodii liturgicznej;
-wszyscy zainteresowani śpiewem gregoriańskim oraz historią, rozwojem i duchowością zachodniej monodii liturgicznej;
-osoby pragnące podnieść kwalifikacje w zakresie monodii liturgicznej.

Cele:
a) poznawcze:
-poznanie semiologii gregoriańskiej;
-poznanie historii i analizy repertuaru gregoriańskiego;
-poznanie modalności gregoriańskiej i jej znaczenie;
-poznanie psalmodii;
-poznanie historii i struktury liturgii;
-poznanie elementów podstawowych paleografii łacińskiej;
-poznanie elementów kodykologii;
-poznanie kultury średniowiecza;
- poznanie genezy, historii i rozwoju dramatu liturgicznego;
-poznanie śpiewów przedgregoriańskich: śpiew starorzymski, śpiew ambrozjański, śpiew mozarabski;
-poznanie tradycji Kościołów wschodnich i Kościoła luterańskiego;
-poznanie śpiewu ludowego;

b) praktyczne:
-nauka śpiewania śpiewu gregoriańskiego i śpiewów należących do innych rodzin monodycznych;
-nauka dyrygowania gregoriańskiego;
-przygotowanie liturgii eucharystycznej oraz liturgii godzin;
-podstawy odczytywania śpiewów ze źródeł historycznych;
-wizyty w archiwach, gdzie znajdują się cenne zabytki rękopiśmienne na terenie Polski;
-nauka gregoriańskiej emisji głosu;
-uczestnictwo w łacińskiej Mszy św.

c) społeczne:
-stworzenie forum dyskusyjnego wokół problematyki chorałowej;
-kontakt i praca z wybitnymi znawcami i praktykami monodii liturgicznej.

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi analizować i przygotować utwór z repertuaru śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej, zrozumieć go w kontekście historyczno-liturgicznym, zinterpretować jego znaczenie teologiczno-duchowe wychodząc z badań nad ścisłą symbiozą między tekstem a melodią. Absolwent potrafi zaśpiewać, przygotować scholę gregoriańską i ją poprowadzić.
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z genezą, historią i rozwojem monodii liturgicznej (zachodniej i wschodniej tradycji) ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej.
Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej dają niepowtarzalną okazję do spotkania najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie w Europie (m.in. Alberto Turco, Juan Carlos Asensio Palacios, Giacomo Baroffio, Johannes Berchmans Göschl, Giovanni Conti, Patrizia Bovi, Marco Gozzi, o. Bernard Sawicki OSB i wielu innych). Podczas każdego zjazdu odbywają się wykłady, a także ćwiczenia z danego zagadnienia. Można w ten sposób nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną potrzebną dla prawidłowego rozumienia tej muzyki oraz praktykę w śpiewaniu i prowadzeniu scholi gregoriańskiej
Każdy zjazd kończy się Mszą Świętą w języku łacińskim, podczas której uczestnicy kursu mają możliwość wykonać i sami poprowadzić śpiewy przygotowane podczas ćwiczeń. Daje to możliwość zapoznania się w praktyce z miejscem i znaczeniem tych śpiewów w Liturgii, a przede wszystkim jest źródłem przeżyć estetycznych i duchowych.
JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DANE TELEADRESOWE:
30-814 Kraków, ul. Prosta 35 A
tel. 12 658 23 30
kierownik studiów: e-mail: monodia@upjp2.edu.pl
https://www.facebook.com/monodialiturgiczna/
mimk.upjp2.edu.pl

KIEROWNIK STUDIÓW
s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJP2
tel. 504 615 391
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;(oryginał do wglądu)
• podpisany życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
• 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost),
• czytelną kopię dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne
• w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych, w przypadku osób duchownych – zgodę własnego ordynariusza.
I TURA:

rejestracja elektroniczna:
7 maja–22 czerwca 2018 r.

przesłuchania weryfikacyjne:
25 czerwca 2018 r.
Termin ogłoszenia listy Kandydatów, którzy zdali przesłuchania weryfikacyjne:
26 czerwca 2018 r.
Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
27 czerwca -15 lipca 2018 r. (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)

II TURA:

rejestracja elektroniczna:
1 sierpnia–27 września 2018 r.

przesłuchania weryfikacyjne:
28 września 2018 r.
Termin ogłoszenia listy Kandydatów, zdali egzamin wstępny:
1 października 2018 r.
Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
do 8 października 2018 r. (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA :
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

1. Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza kierownik studiów podyplomowych.
2. Po zakończeniu przesłuchań wstępnych kierownik studiów podyplomowych sporządza listę kandydatów, którzy:
a. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
b. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetycznie).
c. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku miejsc, (w kolejności uzyskanej liczby punktów).
3. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego na podstawie wyników egzaminu wstępnego.
4. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor. Decyzja jest ostateczna.
5. W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

ZAKRES PRZESŁUCHANIA WERYFIKACYJNEGO

Przesłuchania weryfikacyjne:
-prezentacja utworu (jeden utwór zaczerpnięty z jednej spośród następujących wydań śpiewu gregoriańskiego: Graduale Triplex, Graduale Simplex, Anifonale Romanum lub Antifonale Monasticum);
-ogólna znajomość liturgii Kościoła rzymsko-katolickiego;
-zaleca się doświadczenie śpiewacze (chór, schola, solista)

Wymagania punktowe:
Prezentacja utworu – min. 14 pkt. (z 25 pkt.)
Ogólna znajomość liturgii Kościoła – min. 14 pkt. (z 25 pkt.)
TYP STUDIÓW:
Doskonalące

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
Poziom 7
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
4 semestry, 327 godzin
Przewidywana data rozpoczęcia studiów:
październik 2018 r.
Przewidywana data zakończenia studiów:
czerwiec 2020 r.
opłata rekrutacyjna 100,00 zł
opłata za semestr: 1700,00 zł
opłata za cztery semestry: 6800,00 zł
limit dolny: 15 osób, limit górny 30 osób
Warunek uzyskania świadectwa ukończenia studiów:
zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzamin dyplomowy, składający się z dwóch części:
Część teoretyczna: praca pisemna polegająca na analizie wybranego utworu (warunki pracy znajdują się w załączniku)
Część praktyczna: zaśpiewanie i dyrygowanie analizowanego utworu.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019