-A A +A

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2018/19)

Specjalności:

• dziennikarstwo 2.0

• edukacja medialna/media relations

• produkcja radiowo-telewizyjna

• zarządzanie w mediach i kulturze

• promocja, reklama, branding, public relations

WARTO U NAS STUDIOWAĆ DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ, BO:
• bardzo wielu młodych i zdolnych ludzi nas ceni, nam ufa i chce u nas studiować
• dbamy o najwyższe standardy jakości studiów dziennikarskich
• mamy profesjonalną kadrę wykładowców z obszaru nauk o mediach
• zajęcia warsztatowe prowadzą fachowcy z bogatym doświadczeniem i kompetencją
• nasz prestiż umożliwia praktyki zawodowe w atrakcyjnych zawodowo instytucjach
• mamy nowoczesne studio TV, radiowe, pracownię komputerową i e-learningową
• nasi absolwenci są fachowcami i specjalistami w zakresie:
* dziennikarstwa,
* public relations
* edukacji medialnej i dziennikarskiej
* produkcji radiowo-telewizyjnej
* multimediów
• umożliwiamy rozwój kariery naukowej w zakresie nauk o mediach
• umożliwiamy studia i praktyki zagraniczne w ramach m.in. programu ERASMUS+
• organizujemy krajowe i zagraniczne wyjazdy studyjne i warsztatowe
• uczymy intensywnie języków obcych w aspekcie kierunkowym
• wspieramy rozwój talentów, aspiracji, pasji i umiejętności dziennikarskich
• oferujemy studia w samym „sercu” Krakowa: ul. Franciszkańska 1, ul. Grodzka 40,
ul. Bernardyńska 3
• u nas się twórczo studiuje i pięknie przeżywa młodość

STUDENCI DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZDOBĘDĄ WIEDZĘ
• interdyscyplinarną
• kierunkową w zakresie nauk o mediach i komunikowaniu
• specjalnościową w zakresie wybranych specjalności

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE W OBSZARZE DZIENNIKARSTWA
• dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego
• dziennikarstwa nowych mediów
• pracy redakcyjnej, projektowej i zespołowej w różnego rodzaju dziennikarstwie
• produkcji i realizacji telewizyjnej, radiowej, mulitmedialnej i filmowej
• desktop publishing, edytorstwa, audiodeskrypcji, technologii informacyjnych
• kultury języka, retoryki i stylistyki dziennikarskiej, creative writing

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE W ZAKRESIE PROMOCJI, REKLAMY, BRANDINGU I PUBLIC RELATIONS
• projektowania komunikacji i wizerunku instytucji, rzecznictwa prasowego
• promocji, marketingu i reklamy, fundraisingu i eventologii
• zarządzania m.in. organizacją, informacją, wiedzą czy konfliktem
• zarządzania marką


UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE W ZAKRESIE EDUKACJI MEDIALNEJ I MEDIA RELATIONS
• w zakresie wychowania i edukacji medialnej, kultury medialnej i cyberkultury
• dyskursu medialnego, krytyki tekstów kultury, animacji medialnej
• możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych
• twórczości i innowacji w mediach
• tworzenia projektów edytorskich

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA W MEDIACH I KULTURZE
• zarządzania informacją
• organizacji mediów
• ekonomiki mediów
• projektowania i tworzenia organizacji i instytucji medialnych
• zarządzania redakcją
• zarządzania mediami

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE PRODUKCJI RADIOWO-TELEWIZYJNEJ
• praktycznej realizacji różnego rodzaju materiałów radiowych i telewizyjnych
• przygotowanie producentów, realizatorów, operatorów, reżyserów, montażystów
• kompetencje video journalisty
• realizacji radiowej, telewizyjnej
• montażu radiowego i telewizyjnego
• organizacja produkcji radiowo-telewizyjnej

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
• język angielski na I i II stopniu studiów
• drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, rosyjski
• translatorium językowe, konwersatoria językowe, lektorat prasy zagranicznej

PERSPEKTYWA PRACY ZAWODOWEJ
• dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.
• dziennikarstwo 2.0: dziennikarstwo nowych technologii medialnych
• public relations,
• rzecznictwo prasowe
• promocja i marketing medialny
• produkcja radiowo-telewizyjna i multimedialna
• zarządzanie kulturą i mediami
• logistyka mediów
• edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.
• ewangelizacja medialna i prasa katolicka
• animacja kultury medialnej

WSPÓŁPRACUJEMY Z:
• mediami i organizacjami dziennikarskimi, instytucjami public relations
• instytutami dziennikarstwa w kraju za granicą oraz z towarzystwami naukowymi
• powadzimy Radio Bonus
• prowadzimy Telewizję JP2TV
• prowadzimy czasopisma studenckie, koła naukowe, zespoły filmowe
• organizujemy konferencje naukowe, festiwale medialne i spotkania z ludźmi mediów oraz organizujemy zagraniczną wymianę studentów
1. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata. W pierwszym semestrze studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z pięciu specjalności:

• dziennikarstwo 2.0

• edukacja medialna/media relations

• produkcja radiowo-telewizyjna

• zarządzanie w mediach i kulturze

• promocja, reklama, branding, public relations

Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeśli ilość kandydatów danej specjalności będzie wynosiła minimum 15 osób dla studiów stacjonarnych oraz 10 osób dla studiów niestacjonarnych.


2. Celem specjalności na studiach II stopnia w ramach kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym obszarze współczesnych mediów, zarówno w praktycznym wymiarze dziennikarstwa, edukacji medialnej i dziennikarskiej, animacji kultury medialnej i public relations, produkcji radiowo-telewizyjnej, jak i w pedagogicznym wymiarze edukacji medialnej i dziennikarskiej. Specjalność „dziennikarstwo 2.0” ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy dziennikarskiej w różnych obszarach mediów cyfrowych z uwzględnieniem najnowszych technologii medialnych oraz dziennikarstwa internetowego w nowych uwarunkowaniach Web. 2.0. Specjalność „edukacja medialna/media relations” przygotowuje kadrę profesjonalnych trenerów dziennikarstwa nowych mediów, fachowców od relacji z mediami (media relations), animatorów kultury medialnej, ekspertów wiedzy o mediach we współczesnej kulturze i edukacji oraz pedagogów i wychowawców medialnych. Celem trzeciej specjalności „produkcji radiowo-telewizyjnej” jest przygotowanie fachowców w obszarze produkcji i praktycznej realizacji różnego rodzaju materiałów radiowych, telewizyjnych i filmowych: producentów, realizatorów, operatorów, reżyserów, montażystów itd. Czwarta specjalność „zarządzanie w mediach i kulturze” przygotowuje fachowców w zakresie zarządzania nowymi technologiami informacyjnymi, organizacji i zarządzanie mediami, ekonomiki mediów, projektowaniem i funkcjonowaniem organizacji i instytucji medialnych na różnych poziomach zarządzania. Celem piątej specjalizacji „promocja, reklama, branding, public relations”, jest przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą prawdziwymi fachowcami od zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego.

3. Studenci mają także możliwość zdobyć dodatkowo uprawnienia nauczycielskie w zakresie edukacji medialnej, czytelniczej i dziennikarskiej po ukończeniu prowadzonego na kierunku studium pedagogicznego.

4. Studia odpowiadają aktualnym wyzwaniom czasu „kultury i cywilizacji medialnej”, przygotowując profesjonalnych pracowników współczesnej mediosfery, uformowanych w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i etyki mediów, służących prawdzie, dobru i godności człowieka oraz dobru społeczności, dobrze orientujących się i niosących innym orientację w świecie współczesnych mediów i technologii medialnych. Przestrzeń zawodowa dla absolwentów kierunku jest bardzo atrakcyjna, aktualna i bogata. Typowymi miejscami pracy i zaangażowania zawodowego obu specjalności studiów są m.in.:
• dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.;
• dziennikarstwo specjalistyczne: śledcze, branżowe, nowych technologii medialnych;
• medialny public relations;
• rzecznictwo prasowe;
• marketing medialny;
• produkcja radiowo-telewizyjna;
• zarządzanie kulturą i mediami;
• logistyka mediów;
• pedagogika i edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.;
• trening i coaching medialny oraz dziennikarski;
• media relations;
• medialne wychowanie rodzinne;
• duszpasterstwo mediów;
• ewangelizacja medialna i prasa katolicka;
• animacja kultury medialnej.
Różnorodność oferty edukacyjnej na obu specjalnościach gwarantuje jej absolwentom fachowe przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów.

5. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na jednej z pięciu w/w specjalności będzie przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w mediach masowych przy użyciu nowych technologii (prasa, radio, telewizja, Internet), do zawodu trenera dziennikarstwa i mediów w obszarze kultury medialnej, edukacji i animacji medialnej, jako fachowiec relacji z mediami oraz public relations, do pracy w obszarze realizacji radiowo-telewizyjnej oraz w obszarze logistyki mediów. Absolwent będzie rozumiał podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Zdobędzie wiedzę i umiejętności do rozumienia znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyska umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną oraz w zakresie organizacji i zarządzania mediami. Absolwent będzie znał języki obce na poziomie biegłości według standardów studiów II stopnia oraz będzie się posługiwać językiem obcym specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku „dziennikarstwa i komunikacji społecznej” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzyma nie tylko fachowe przygotowanie zawodowe, ale też będzie miał możliwość właściwej orientacji etycznej, opartej na prawdzie o człowieku. Uniwersytet gwarantuje bowiem zarówno zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie mediów i komunikacji, jak i odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent będzie realizował swoje zawodowe pasje w duchu uczciwości w działaniu, poszanowaniu wartości, godności i wolności człowieka, w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim w otwarciu się na prawdę o człowieku i jego godności.

6. Studia II stopnia, stanowiąc kontynuację kierunkowych studiów I stopnia, wprowadzają także w naukową pracę badawczą. Absolwent zdobędzie metodologiczne przygotowanie do realizowania medioznawczych prac badawczych o charakterze teoretycznym i praktycznym w ramach prowadzonego magisterskiego seminarium naukowego, które umożliwi uzyskanie tytułu naukowego „magistra” dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Absolwent będzie przygotowany do przyszłej naukowej pracy badawczej i profesjonalnego działania zawodowego, odpowiadającego poziomowi tytułu naukowego. Absolwent będzie także przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w zakresie powołanej z dniem 1 października 2011 roku nowej dyscypliny naukowej „nauki o mediach”.

7. Absolwent studiów II stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej ma możliwość podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w zakresie „nauki o mediach” według zasad rekrutacji na studia III stopnia „nauk o mediach”.
Sekretariat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków, ul Grodzka 40, p. II p.
tel. +48 12 422 10 83
e-mail: idiks@upjp2.edu.pl
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magistra, inżyniera lub równorzędny albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz przedłożyć do wglądu jego oryginał,
3) suplement do dyplomu (dla osób, które uzyskały dyplom przed 1 stycznia 2005 r. i nie posiadają suplementu – zaświadczenie o przebiegu studiów),
4) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
5) aktualna fotografia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
6) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
7) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

8) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 poz. 1125).
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

a) I nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 5 czerwca 2018 r. godz. 9:00 do 22 lipca 2018 r. do godz. 12:00,
• ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów (lista rankingowa): 24 lipca 2018 r., godz. 15.00,
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 25 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.
• ogłoszenie listy przyjętych osób: 31 lipca 2018 r., godz. 12.00.

b) II nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 28 lipca 2018 r. do 26 września 2018 r.
• ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów (lista rankingowa): 27 września 2018 r., godz. 12.00,
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 27 września 2018 r. do 28 września 2018 r.,
• ogłoszenie listy przyjętych osób: 29 września 2018 r., godz. 12.00.
Na studia niestacjonarne płatne przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna lub kierunku pokrewnym. Do kierunków pokrewnych zalicza się politologię, socjologię, pedagogikę, psychologię, nauki o rodzinie, filologię polską, kulturoznawstwo, pracę socjalną, filozofię, ekonomię, informatykę. O innych kierunkach pokrewnych decyduje Komisja Rekrutacyjna, wskazując na konieczność i zakres różnic programowych.
Dla studiów niestacjonarnych podstawę przyjęć na studia drugiego stopnia stanowi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagane dokumenty.
Na studia II stopnia przyjmowani są kandydaci według wyników postępowania kwalifikacyjnego.
Opłata za semestr wynosi: 1650 zł (3300 zł za rok)
limit dolny: 15 osób limit górny: 60 osób
Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się cotygodniowo w piątek po popołudniu od godz. 13.15 i w sobotę od 8.00 do 20.00.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Ogólne warunki podejmowania studiów przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJACYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019