-A A +A

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2018/19)

Specjalności:

• dziennikarstwo 2.0

• edukacja medialna/media relations

• public relations

• realizacja radiowo-telewizyjna

• technologia komunikowania i grafika medialna

Warto u nas studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną, bo:
• bardzo wielu młodych i zdolnych ludzi nas ceni, nam ufa i chce u nas studiować
• dbamy o najwyższe standardy jakości studiów dziennikarskich
• mamy profesjonalną kadrę wykładowców z obszaru nauk o mediach
• zajęcia warsztatowe prowadzą fachowcy z bogatym doświadczeniem i kompetencją
• nasz prestiż umożliwia praktyki zawodowe w atrakcyjnych zawodowo instytucjach
• mamy nowoczesne studio TV, radiowe, pracownię komputerową i e-learningową
• nasi absolwenci są fachowcami i specjalistami w zakresie:
* dziennikarstwa,
* public relations
* edukacji medialnej i dziennikarskiej
* produkcji radiowo-telewizyjnej
* multimediów
• umożliwiamy rozwój kariery naukowej w zakresie nauk o mediach
• umożliwiamy studia i praktyki zagraniczne w ramach m.in. programu ERASMUS+
• organizujemy krajowe i zagraniczne wyjazdy studyjne i warsztatowe
• uczymy intensywnie języków obcych w aspekcie kierunkowym
• wspieramy rozwój talentów, aspiracji, pasji i umiejętności dziennikarskich
• oferujemy studia w samym „sercu” Krakowa: ul. Franciszkańska 1, ul. Grodzka 40, ul. Bernardyńska 3
• u nas się twórczo studiuje i pięknie przeżywa młodość

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej zdobędą wiedzę
• interdyscyplinarną
• kierunkową w zakresie nauk o mediach i komunikowaniu
• specjalnościową w zakresie wybranych specjalności

Umiejętności i kompetencje w obszarze dziennikarstwa
• dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego
• dziennikarstwa nowych mediów
• pracy redakcyjnej, projektowej i zespołowej w różnego rodzaju dziennikarstwie
• produkcji i realizacji telewizyjnej, radiowej, mulitmedialnej i filmowej
• desktop publishing, edytorstwa, audiodeskrypcji, technologii informacyjnych
• kultury języka, retoryki i stylistyki dziennikarskiej, creative writing

Umiejętności i kompetencje public relations
• projektowania komunikacji i wizerunku instytucji, rzecznictwa prasowego
• promocji, marketingu i reklamy, fundraisingu i eventologii
• zarządzania m.in. organizacją, informacją, wiedzą czy konfliktem

Umiejętności i kompetencje edukacji medialnej i media relations
• media coaching i media relations
• w zakresie wychowania i edukacji medialnej, kultury medialnej i cyberkultury
• dyskursu medialnego, krytyki tekstów kultury, animacji medialnej
• możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych
• twórczości i innowacji w mediach
• tworzenia projektów edytorskich

Umiejętności w zakresie technologii komunikowania i grafiki medialnej
• znajomość nowych technologii informacyjnych i narządzi medialnych
• używania technik analizy sieci i social mediów
• organizacji pracy w zespołach kreatywnych
• projektowania i tworzenia w przestrzeni wirtualnej
• zarządzania multimediami

Umiejętności w zakresie produkcji radiowo-telewizyjnej
• praktycznej realizacji różnego rodzaju materiałów radiowych i telewizyjnych
• przygotowanie producentów, realizatorów, operatorów, reżyserów, montażystów
• kompetencje video journalisty
• realizacji radiowej telewizyjnej
• montażu radiowego i telewizyjnego
• organizacja produkcji radiowo-telewizyjnej

Kompetencje i umiejętności językowe
• język angielski na I i II stopniu studiów
• drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, rosyjski
• translatorium językowe, konwersatoria językowe, lektorat prasy zagranicznej

Perspektywa pracy zawodowej
• dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.
• dziennikarstwo 2.0: dziennikarstwo nowych technologii medialnych
• public relations,
• rzecznictwo prasowe
• promocja i marketing medialny
• produkcja radiowo-telewizyjna i multimedialna
logistyka mediów
• zarządzanie kulturą i mediami
• edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.
• ewangelizacja medialna i prasa katolicka
• animacja kultury medialnej

Współpracujemy z:
• mediami i organizacjami dziennikarskimi, instytucjami public relations
• instytutami dziennikarstwa w kraju za granicą oraz z towarzystwami naukowymi
• powadzimy Radio Bonus
• prowadzimy Telewizję JP2TV
• prowadzimy czasopisma studenckie, koła naukowe, zespoły filmowe
• organizujemy konferencje naukowe, festiwale medialne i spotkania z ludźmi mediów
• organizujemy zagraniczną wymianę studentów
1. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata. Po pierwszym roku studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z pięciu specjalności:

• dziennikarstwo 2.0

• edukacja medialna/media relations

• public relations

• realizacja radiowo-telewizyjna

• technologia komunikowania i grafika medialna

Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeśli ilość kandydatów danej specjalności będzie wynosiła minimum 15 osób dla studiów stacjonarnych oraz 10 osób dla studiów niestacjonarnych.

2. Celem specjalności na studiach I stopnia w ramach kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym obszarze współczesnych mediów, zarówno w praktycznym wymiarze dziennikarstwa, edukacji medialnej i dziennikarskiej, animacji kultury medialnej i public relations, produkcji radiowo-telewizyjnej, jak i w pedagogicznym wymiarze edukacji medialnej i dziennikarskiej. Specjalność „dziennikarstwo 2.0” ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy dziennikarskiej w różnych obszarach mediów cyfrowych z uwzględnieniem najnowszych technologii medialnych oraz dziennikarstwa internetowego w nowych uwarunkowaniach Web. 2.0. Specjalność „edukacja medialna/media relations” przygotowuje kadrę profesjonalnych trenerów dziennikarstwa nowych mediów, fachowców od relacji z mediami (media relations), animatorów kultury medialnej, ekspertów wiedzy o mediach we współczesnej kulturze i edukacji oraz pedagogów i wychowawców medialnych. Celem trzeciej specjalności „public relations”, jest przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą prawdziwymi fachowcami od zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego. Czwarta specjalność „realizacja radiowo-telewizyjna” ma na celu przygotować fachowców w obszarze praktycznej realizacji różnego rodzaju materiałów radiowych, telewizyjnych i filmowych: realizatorów, operatorów, montażystów itd. Piąta specjalność „technologia komunikowania i grafika medialna” przygotowuje fachowców w zakresie nowych technologii informacyjnych, organizacji i zarządzanie multimediami, projektowaniem i funkcjonowaniem przestrzeni wirtualnej.

3. Studenci mają także możliwość zdobyć dodatkowo uprawnienia nauczycielskie w zakresie edukacji medialnej, czytelniczej i dziennikarskiej po ukończeniu prowadzonego na kierunku studium pedagogicznego.

4. Studia odpowiadają aktualnym wyzwaniom czasu „kultury i cywilizacji medialnej”, przygotowując profesjonalnych pracowników współczesnej mediosfery, uformowanych w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i etyki mediów, służących prawdzie, dobru i godności człowieka oraz dobru społeczności, dobrze orientujących się i niosących innym orientację w świecie współczesnych mediów i technologii medialnych. Przestrzeń zawodowa dla absolwentów kierunku jest bardzo atrakcyjna, aktualna i bogata. Typowymi miejscami pracy i zaangażowania zawodowego obu specjalności studiów są m.in.:
• dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.;
• dziennikarstwo specjalistyczne: śledcze, branżowe, nowych technologii medialnych;
• medialny public relations;
• rzecznictwo prasowe;
• marketing medialny;
• produkcja radiowo-telewizyjna;
• zarządzanie kulturą i mediami;
• logistyka mediów
• pedagogika i edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.;
• trening i coaching medialny oraz dziennikarski;
• media relations;
• medialne wychowanie rodzinne;
• duszpasterstwo mediów;
• ewangelizacja medialna i prasa katolicka;
• animacja kultury medialnej.
Różnorodność oferty edukacyjnej na obu specjalnościach gwarantuje jej absolwentom fachowe przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów.

5. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na jednej z pięciu w/w specjalności będzie przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w mediach masowych przy użyciu nowych technologii (prasa, radio, telewizja, Internet), do zawodu trenera dziennikarstwa i mediów w obszarze kultury medialnej, edukacji i animacji medialnej, jako fachowiec relacji z mediami oraz public relations, do pracy w obszarze realizacji radiowo-telewizyjnej oraz w obszarze logistyki mediów. Absolwent będzie rozumiał podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Zdobędzie wiedzę i umiejętności do rozumienia znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyska umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną oraz w zakresie organizacji i zarządzania mediami. Absolwent będzie znał języki obce na poziomie biegłości według standardów studiów I stopnia oraz będzie się posługiwać językiem obcym specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
Absolwent studiów I stopnia kierunku „dziennikarstwa i komunikacji społecznej” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzyma nie tylko fachowe przygotowanie zawodowe, ale też będzie miał możliwość właściwej orientacji etycznej, opartej na prawdzie o człowieku. Uniwersytet gwarantuje bowiem zarówno zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie mediów i komunikacji, jak i odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent będzie realizował swoje zawodowe pasje w duchu uczciwości w działaniu, poszanowaniu wartości, godności i wolności człowieka, w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim w otwarciu się na prawdę o człowieku i jego godności.

6. Absolwent studiów I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej ma możliwość podjęcia studiów II stopnia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II na tym samym kierunku według zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” (z prawem pierwszeństwa przy takiej samej ilości punktów według zasad rekrutacji na studia II stopnia).
Sekretariat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków, ul Grodzka 40, II p.
tel. +48 12 422 10 83
e-mail: idiks@upjp2.edu.pl
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) aktualna fotografia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 poz. 1125).
I nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
od 5 czerwca 2018 r. od godz. 9:00 do 10 lipca 2018 r. do godz. 12:00
2) rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „starej matury”:
10 lipca 2018 r. godz. 10.00
3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów (lista rankingowa):
12 lipca 2018 r. godz. 15:00
4) składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
od 13 lipca 2018 r. do 18 lipca 2018 r.
5) ogłoszenie listy przyjętych osób:
20 lipca 2018 r. godz: 12:00

II nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
od 13 lipca 2018 r. od godz. 9:00 do 22 lipca 2018 r. do godz. 12:00
2) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów (lista rankingowa):
24 lipca 2018 r. godz. 15:00
3) składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
od 25 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.
4) ogłoszenie listy przyjętych osób:
31 lipca 2018 r. godz: 12:00
Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Nowa matura
1. Konkurs świadectw według punktów uzyskanych z trzech przedmiotów egzaminu pisemnego:
• Języka polskiego lub matematyki
• Języka obcego nowożytnego
• Dodatkowego przedmiotu spośród: język polski, matematyka, informatyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.
2. Punkty uzyskane za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym, zostaną przeliczone do punktacji poziomu podstawowego poprzez pomnożenie przez współczynnik 1,5.
Na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym bez rozmowy kwalifikacyjnej i bez konkursu świadectw przyjmowani są:
1. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego.
2. Studenci innych uczelni po III roku studiów (średnia ocen z dotychczasowych studiów: 4,3), którzy uzyskali zgodę swojego dziekana na podjęcie studiów na II kierunku.
3. Absolwenci studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich (średnia ocen z ukończonych studiów: 4,5).
4. Jeżeli ilość kandydatów przyjmowanych według kryteriów określonych w punkcie 2 i 3 przekroczy 15% ogólnej ilości miejsc zatwierdzonych przez Senat UPJPII, wtedy o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ukończonych studiów.

Matura do 2005 r. - tzw. "stara matura"
1. Konkurs ocen ze świadectw dojrzałości, w którym będą brane pod uwagę następujące przedmioty: język polski oraz do wyboru: historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie (w obliczeniu końcowym przyjmuje się system punktowy).
2. Rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie:
• autoprezentacja osiągnięć i oczekiwań kandydata;
• uzasadnienie motywacji wyboru studiów;
• predyspozycje i zamierzone cele na wybranym kierunku.
W rozmowie kwalifikacyjnej będzie brana także pod uwagę znajomość zagadnień zawartych w następującej literaturze:
• Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, Watykan 2000.
• M. Drożdż, Logos i ethos mediów, Kraków 2014.
W obliczeniu końcowym 70% oceny stanowi świadectwo dojrzałości a 30% ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.
limit dolny: 15 osób limit górny: 100 osób
Zajęcia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna odbywają się w Budynkach dydaktycznych UPJPII na ul. Franciszkańska 1; ul. Grodzka 40 oraz ul. Bernardyńska 3.
Osoby posiadające dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom, itp.) wydany poza granicami Polski - proszeni są o przesłanie kopii tych dokumentów na adres sekretariatu obsługującego dany kierunek studiów (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną) - w czasie trwania rekrutacji elektronicznej na danym kierunku studiów.
Dokumenty te powinny być opatrzone apostille (lub zalegalizowane) oraz posiadać tłumaczenie na język polski.

Kandydaci posiadający dyplom IB, EB lub świadectwo zagraniczne są przyjmowani na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

Wzm=0,1*J+0,1*JO+0,18*PP

gdzie:

J: Wynik z przedmiotu pierwszego – język ojczysty.
JO: Wynik z przedmiotu drugiego– język obcy nowożytny, lub wybrany przedmiot z grupy przedmiotów wskazany spośród:

• biologia
• chemia
• filozofia‎
• fizyka
• geografia
• historia
• historia muzyki
• historia sztuki
• informatyka
• język dodatkowy spośród: polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
• matematyka
• wiedza o społeczeństwie
• język litewski jako język mniejszości narodowej
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
• język łaciński i kultura antyczna
• język białoruski jako język mniejszości narodowej

PP: Wynik z trzeciego wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym z grupy przedmiotów profilowych kierunku spośród: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

W przypadku kandydatów posiadających dyplom IB lub EB wyniki egzaminów
z poszczególnych przedmiotów przelicza się systemem punktacji zgodnie tabelą.

W przypadku kandydatów posiadających dokumenty wydane przez przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w Białorusi lub Ukrainie wyniki egzaminów/oceny z poszczególnych przedmiotów przelicza się systemem zgodnie z tabelą.

W przypadku kandydatów posiadających dokumenty wydane w pozostałych krajach wyniki egzaminów/oceny z poszczególnych przedmiotów przelicza się stosując zasadę proporcji: najniższa ocena pozytywna odpowiada 30, a najwyższa liczbie 100.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

 

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019