-A A +A

Historia (2018/19)

Studia historyczne w Instytucie Historii UPJPII to specjalności uszeregowane w kilku blokach.

BLOK O CHARAKTERZE HISTORYCZNYM TO NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE MODUŁOWE
Student swoje studia komponuje sam, dodając do modułu ogólno-historycznego, moduł specjalnościowy i praktyczny. Nazwa każdego z nich zostanie wpisana do dyplomu.

Moduł ogólnohistoryczny

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów historii. Program modułu obejmuje m. in. podstawowe przedmioty historyczne i metodologiczne, lektoraty języków obcych oraz nowe technologie w humanistyce (podstawy informatyki, multimedia, bazy danych).

Moduł praktyczny

Obecność tego modułu wyróżnia ofertę kształcenia Instytutu Historii UPJPII spośród wszystkich studiów historycznych w Polsce. Wyboru modułu praktycznego student dokonuje na I roku studiów magisterskich :

• Administracja pozwala zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy administracyjnej. Moduł pozwoli zapoznać się m. in. z podstawami prawa polskiego i europejskiego, z zasadami postępowania administracyjnego. Swoje umiejętności student wypróbuje na praktykach w studenckiej kancelarii administracyjnej.

• Edytorstwo pozwoli nauczyć się zasad edycji tekstu i składu wydawniczego, a także zdobyć wiedzę o organizacji procesu wydawniczego. Swoje umiejętności student sprawdzi i udoskonali podczas praktyk wydawniczych.

• Publicystyka rozwinie umiejętności pisarskie. Student pozna gatunki publicystyczne, utrwali zasady konstruowania wywodu pisemnego, nauczy się prowadzenia polemiki. Swoje umiejętności sprawdzi w studenckiej redakcji publicystyki historycznej.Moduł specjalnościowy

• Europa Wschodnia
Kształci przyszłych pracowników instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, samorządów, przedsiębiorstw i mediów, dla których działalności niezbędna jest szeroka wiedza na temat Europy Wschodniej, przede wszystkim Rosji, Ukrainy i Białorusi. Wybierając ten moduł student zapozna się z historią tych krajów i ich panoramą kulturową i religijną. Odbędzie również intensywny kurs języka rosyjskiego.

• Historia Kościoła
To jedyne studia w Polsce umożliwiające zdobycie tej specjalności. Program, prócz przedmiotów dotyczących historii Kościoła katolickiego, umożliwi studentowi zapoznanie się m. in. z podstawami teologii katolickiej, historią filozofii, kulturą religijną czy dziejami papiestwa. Propozycja dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować w organizacjach kościelnych i pozarządowych, mediach itp...

• Doktryny Polityczne i Prawne
Jedyna w Polsce specjalizacja koncentrująca się nie tylko na rozwoju procesu historycznego, ale także na intelektualnych źródłach tych procesów. Dzięki tej specjalizacji, studenci nie tylko uzupełnią swoją wiedzę w zakresie historii myśli politycznej i zapoznają się z koncepcjami takich myślicieli jak: Platon, Arystoteles, św Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Machiavelli, Thomas Hobbes czy Edumund Burke, ale także zyskają umiejętność bardziej wszechstronnego rozumienia historii. Dzięki poszerzeniu programu o elementy politologii, specjalizacja znakomicie wprowadza w zagadnienia współczesnej polityki. Specjalizacja jest skierowana do osób chcących poświęcić się działalności publicznej i społecznej oraz pracy dziennikarskiej, jak również dla przyszłych pracowników administracji rządowej i samorządowej.

• Genealogia
Specjalność ma na celu przygotowanie do prowadzenia badań genealogicznych.


INNE MOŻLIWOŚCI DAJĄ PROGRAMY PRZYGOTOWANE DLA SPECJALNOŚCI ARCHIWISTYCZNYCH
To możliwość uzyskania kwalifikacji do wykonywania konkretnych zawodów

• Archiwistyka
Specjalność przeznaczona jest dla poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych do pracy w archiwach o charakterze historycznym. Przewidziane są zajęcia z paleografii i neografii. Przewidziane są także zajęcia z Edycji źródłowej. Program przewiduje także praktyki w archiwach państwowych i kościelnych.

• Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Specjalność ta jest odpowiedzą na zapotrzebowanie na rynku pracy także dla nowoczesnego podejście do zawodu archiwisty, kancelarzysty. Istotne miejsce zajmują zajęcia związane z infobrokerstem, umiejętnością pozyskiwania danych. Jest też odpowiedzią na pytania o skuteczne metody pozyskiwania treści istotnych dla odbiorcy; o jej cechy metodologiczne, naukoznawcze oraz procedury związane z technologią treści.


KOLEJNY BLOK STANOWIĄ SPECJALIZACJE ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I ZARZĄDZANIEM DZIEDZICTWEM

Dla wszystkich specjalności przewidziane są zajęcia z języków nowożytnych. Mają one charakter konwersatoriów z ukierunkowaniem na terminologię specjalistyczną związaną ze specjalnościami i językiem branżowym. Studenci mają też możliwość wybierania przedmiotów monograficznych. Cały IV semestr przeznaczony jest na odbywanie praktyk w instytucjach (w Polsce i poza granicami) odpowiadających poniższym specjalnościom.

• Turystyka Historyczna
W ramach specjalności student zapozna się z praktyczną stroną funkcjonowania w obszarze turystyki, organizacji imprez turystycznych i zarządzania firma. Ważnym elementem jest zaznajomienie przyszłych absolwentów ze specyfiką turystyki ukierunkowanej dla określonych grup społecznych np. turystyka kwalifikowana, turystyka luksusowa, turystyka osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem są zajęcia z nowoczesnych technik w turystyce ale także z etykiety i protokołu dyplomatycznego oraz kreowania wizerunku.

• Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym
Zajęcia prowadzone w ramach specjalności przybliżają zagadnienia związane bezpośrednio z zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z aspektami kulturowymi, prawnymi, politycznymi, religijnymi, organizacyjnymi, społecznymi i praktycznymi charakterystycznymi dla zarządzania kulturą i dziedzictwem. Istotnym elementem są między innymi zajęcia z zakresu dziedzictwa niechcianego, marketingu dziedzictwa kulturowego, kreowania wizerunku, nowoczesne technologie w zarządzaniu dziedzictwem lub polityki historycznej państwa

• Kultury Azji
Obecnie Azja stanowi duży i perspektywicznie rozwijający się rynek dla kontaktów biznesowych, kulturowych, turystycznych itd. Specjalność ma na celu przybliżenie szerokiego wachlarza kultur Azji. Specyfiki etykiety w różnych rejonach Azji, historii i religii poszczególnych rejonów kontynentu. Interesujące i ważne są także zajęcia z geopolityki regionu, zmieniającego się krajobrazu Azji a także śladów polskich w różnych rejonach kontynentu. Część zajęć prowadzonych będzie w j. angielskim.
Sekretariat Instytutu Historii
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, pok. 202, I p.
tel./faks 12 370 86 16
e-mail: WH@upjp2.edu.pl
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magistra, inżyniera lub równorzędny albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz przedłożyć do wglądu jego oryginał,
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) aktualna fotografia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 poz. 1125).
I nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
od 5 czerwca 2018 r. od godz. 9:00 do 16 lipca 2018 r. do godz. 12:00
2) komisja rekrutacyjna:
18 lipca 2018 r. – 19 lipca 2018 r.
3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa):
20 lipca 2018 r. do godz. 15:00
4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
23 lipca 2018 r. do 26 lipca 2018 r.
6) lista przyjętych osób:
27 lipca 2018 r. do godz: 15:00

II nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
od 6 sierpnia 2018 r. od godz. 9:00 do 3 września 2018 r. do godz. 12:00
2) komisja rekrutacyjna:
5 września 2018 r. – 6 września 2018 r.
3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa):
7 września 2018 r. do godz. 15:00
4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
10 września 2018 r. do 11 września 2018 r.
5) lista przyjętych osób:
12 września 2018 r. do godz: 15:00

III nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
od 12 września 2018 r. od godz.9:00 do 28 września 2018 r. do godz. 12:00

2) lista przyjętych osób:
28 września 2018 r. do godz: 15:00
Przy naborze na studia decydować będzie ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia w przeliczeniu na punkty. Przyjmowane będą osoby, które ukończyły kierunki, których efekty kształcenia są zgodne co najmniej w 60% z efektami kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Historia w UPJPII. Przy naborze na studia drugiego stopnia dwuletnie stacjonarne przyjęcia będą następowały po wypełnieniu zatwierdzonego limitu. Punkty naliczone będą zgodnie z poniższym schematem:

ocena liczba punktów
bardzo dobry z wyróżnieniem = 16 pkt.
bardzo dobry = 14 pkt.
dobry plus = 12 pkt.
dobry = 10 pkt.
dostateczny plus = 8 pkt.
dostateczny = 6 pkt.
Maksymalnie kandydat może uzyskać 16 punktów.
limit dolny: 15 osób limit górny: 30 osób

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Ogólne warunki podejmowania studiów przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJACYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019