-A A +A

Podyplomowe Studia z Turystyki Religijnej w Krakowie (2017/18)

Absolwent Podyplomowych Studiów z Turystyki Religijnej w Krakowie to osoba wyposażona w ugruntowaną i pogłębioną wiedzę na temat dziedzictwa kulturowo-religijnego Krakowa i okolic, a przez to m.in. przygotowana do pracy w charakterze przewodnika turystycznego po obiektach sakralnych miasta, pracy w punktach informacji turystycznej i pielgrzymkowej oraz instytucjach samorządu terytorialnego i administracji publicznej odpowiedzialnych za promocję dziedzictwa kulturowego w aglomeracji krakowskiej i w regionie.
Na turystycznej mapie Polski Kraków jest niezwykle ważnym ośrodkiem ze swą bogatą ofertą turystyczno-kulturalną. Jest to także miasto, które może się poszczycić licznymi obiektami o charakterze sakralnym, nierzadko unikatowymi w skali Europy i świata. Również wielu świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze związanych jest z tym miastem. Znajomość wspomnianych zagadnień niekwestionowanie wnosi cenny wkład w uatrakcyjnienie i poszerzenie dotychczasowej oferty turystycznej Krakowa o działalność w obszarze o charakterze turystyczno-pielgrzymkowym.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, a także ustaleniom poczynionym w ramach porozumienia zawartego dnia 6 listopada 2014 r. pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa i Uniwersytetem Papieskim Jana Pała II w sprawie m.in. organizacji konferencji, kongresów i szkoleń, realizacji praktyk studenckich oraz wymiany informacji w zakresie rozszerzenia oferty turystycznej Krakowa, przygotowano Podyplomowe Studia z Turystyki Religijnej w Krakowie. Są to studia dokształcające. Ich celem jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy i niezbędnych umiejętności do pracy oraz prowadzenia własnej działalności w zakresie turystyki religijnej Krakowa. Studia umożliwiają także rozwój indywidualnych zainteresowań związanych z ruchem turystyczno-pielgrzymkowym i dziedzictwem religijno-kulturowym miasta i jego okolic. Dają one także możliwość fachowego uzupełniania wiedzy i umiejętności pożądanych do zachowania konkurencyjności w obszarze działalności gospodarczej na współczesnym rynku turystycznym. Stanowią one także doskonałą okazję do nawiązywanie kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i planach zawodowych.

Studia są kierowane do :
1. Absolwentów studiów wyższych zarówno licencjackich, jak i magisterskich, którzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w usługach z zakresu ruchu pielgrzymkowego i turystyki religijnej w Krakowie.
2. Absolwentów kierunku studiów turystyka i rekreacja, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.
3. Osób działających w branży turystycznej, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zagadnień związanych z turystyką religijną Krakowa i okolic, a także pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie.
4. Osób pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji publicznej odpowiedzialnych za ochronę i promocję dziedzictwa kulturowo-religijnego oraz usługi publiczne o charakterze turystycznym.
5. Pasjonatów, którzy interesują się sztuką sakralną, dziejami Krakowa, historią Kościoła krakowskiego oraz biografiami świętych, błogosławionych i sług Bożych, związanych z tym miastem.
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Teologiczny ,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Sekretariat WT
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II piętro,pok.305
Tel.12 421 89 45, 12 370 86 12
e-mail: wt. @upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
poniedziałek 10.00-13.00
środa 10.00-13.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-13.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
Ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
- wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
- podanie do kierownika studiów;
- życiorys;
- odpis lub uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
- 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
- dowód wniesienia opłaty wpisowej;
Nabór na semestr zimowy:
04 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.- 30 stycznia 2018 r.

W godzinach otwarcia Sekretariatu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Typ studiów doskonalący.

Poziom PRK 6
2 semestry/180 godzin wykładów i 60 godzin szkoleń praktycznych
Minimum 20 osób - koszt 850 za semestr
Minimum 40 osób - koszt 600 za semestr

Maksimum w obu przypadkach 60 osób.

Oplata wpisowa 100 zł.
Minimum- 20, Maksimum-60
Zajęcia będą mieć formę wykładów w liczbie 180 godzin, a także szkoleń praktycznych w liczbie 60 godzin. Wykłady będą się odbywać w piątki od godz.15.00-20.00 i soboty 9.00-15. Natomiast szkolenia praktyczne w inne dni, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia. Uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy.
Absolwenci uzyskują dyplom studiów podyplomowych.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 052,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018