-A A +A

Podyplomowe Studia z Turystyki Religijnej w Krakowie (2017/18)

Absolwent Podyplomowych Studiów z Turystyki Religijnej w Krakowie to osoba wyposażona w ugruntowaną i pogłębioną wiedzę na temat dziedzictwa kulturowo-religijnego Krakowa i okolic, a przez to m.in. przygotowana do pracy w charakterze przewodnika turystycznego po obiektach sakralnych miasta, pracy w punktach informacji turystycznej i pielgrzymkowej oraz instytucjach samorządu terytorialnego i administracji publicznej odpowiedzialnych za promocję dziedzictwa kulturowego w aglomeracji krakowskiej i w regionie.
Na turystycznej mapie Polski Kraków jest niezwykle ważnym ośrodkiem ze swą bogatą ofertą turystyczno-kulturalną. Jest to także miasto, które może się poszczycić licznymi obiektami o charakterze sakralnym, nierzadko unikatowymi w skali Europy i świata. Również wielu świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze związanych jest z tym miastem. Znajomość wspomnianych zagadnień niekwestionowanie wnosi cenny wkład w uatrakcyjnienie i poszerzenie dotychczasowej oferty turystycznej Krakowa o działalność w obszarze o charakterze turystyczno-pielgrzymkowym.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, a także ustaleniom poczynionym w ramach porozumienia zawartego dnia 6 listopada 2014 r. pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa i Uniwersytetem Papieskim Jana Pała II w sprawie m.in. organizacji konferencji, kongresów i szkoleń, realizacji praktyk studenckich oraz wymiany informacji w zakresie rozszerzenia oferty turystycznej Krakowa, przygotowano Podyplomowe Studia z Turystyki Religijnej w Krakowie. Są to studia dokształcające. Ich celem jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy i niezbędnych umiejętności do pracy oraz prowadzenia własnej działalności w zakresie turystyki religijnej Krakowa. Studia umożliwiają także rozwój indywidualnych zainteresowań związanych z ruchem turystyczno-pielgrzymkowym i dziedzictwem religijno-kulturowym miasta i jego okolic. Dają one także możliwość fachowego uzupełniania wiedzy i umiejętności pożądanych do zachowania konkurencyjności w obszarze działalności gospodarczej na współczesnym rynku turystycznym. Stanowią one także doskonałą okazję do nawiązywanie kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i planach zawodowych.

Studia są kierowane do :
1. Absolwentów studiów wyższych zarówno licencjackich, jak i magisterskich, którzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w usługach z zakresu ruchu pielgrzymkowego i turystyki religijnej w Krakowie.
2. Absolwentów kierunku studiów turystyka i rekreacja, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.
3. Osób działających w branży turystycznej, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zagadnień związanych z turystyką religijną Krakowa i okolic, a także pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie.
4. Osób pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji publicznej odpowiedzialnych za ochronę i promocję dziedzictwa kulturowo-religijnego oraz usługi publiczne o charakterze turystycznym.
5. Pasjonatów, którzy interesują się sztuką sakralną, dziejami Krakowa, historią Kościoła krakowskiego oraz biografiami świętych, błogosławionych i sług Bożych, związanych z tym miastem.
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Teologiczny ,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Sekretariat WT
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II piętro,pok.305
Tel.12 421 89 45, 12 370 86 12
e-mail: wt. @upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
poniedziałek 10.00-13.00
środa 10.00-13.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-13.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
Ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
- wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
- podanie do kierownika studiów;
- życiorys;
- odpis lub uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
- 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
- dowód wniesienia opłaty wpisowej;
Nabór na semestr zimowy:
04 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.- 30 stycznia 2018 r.

W godzinach otwarcia Sekretariatu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Typ studiów doskonalący.

Poziom PRK 6
2 semestry/180 godzin wykładów i 60 godzin szkoleń praktycznych
Minimum 20 osób - koszt 850 za semestr
Minimum 40 osób - koszt 600 za semestr

Maksimum w obu przypadkach 60 osób.

Oplata wpisowa 100 zł.
Minimum- 20, Maksimum-60
Zajęcia będą mieć formę wykładów w liczbie 180 godzin, a także szkoleń praktycznych w liczbie 60 godzin. Wykłady będą się odbywać w piątki od godz.15.00-20.00 i soboty 9.00-15. Natomiast szkolenia praktyczne w inne dni, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia. Uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy.
Absolwenci uzyskują dyplom studiów podyplomowych.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018