-A A +A

Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej (2017/18)

Absolwent Podyplomowych Studiów z Katechezy Przedszkolnej to osoba wyposażona w ugruntowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów teologicznych oraz metodologii nauczania religii na poziomie przedszkolnym. Przygotowana do prowadzenia wspomnianych zajęć z wykorzystaniem najnowszych metod, technik i środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym. Potrafiąca nawiązywać poprawne relacje interpersonalne i współpracę z gronem pedagogicznym oraz rodzicami, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem religii na poziomie edukacji przedszkolnej. Jest przygotowany do odpowiedzialnego kierowania swoim rozwojem zawodowym i osobistym oraz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów religijnych i społecznych zgodnie z etosem chrześcijańskim.
Absolwent Podyplomowych Studiów z Katechezy Przedszkolnej posiada kwalifikacje na poziomie 6 PRK.
Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej zostały powołane na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela poz. 131 oraz w Porozumieniu pomiędzy konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (patrz § 5 pkt 3). Mają one charakter kwalifikacyjny i przygotowują do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych, zgodnie z zakresem podstawy programowej nauczania religii.
Studia są kierowane do absolwentów studiów wyższych zarówno licencjackich, jak i magisterskich posiadających kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego, którzy chcą szybko i skutecznie nabyć wiedzę i poszerzyć swe kompetencje w zakresie katechizacji na poziomie przedszkolnym.
Zajęcia będą prowadzone w systemie dwusemestralnym. Składać się na nie będą wykłady w liczbie 210 godzin, a także praktyki w przedszkolu w liczbie 60 godzin.
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Teologiczny ,Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Sekretariat WT
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9 II piętro,pok.305
Tel.12 421 89 45, 12 370 86 12
e-mail: wt@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
poniedziałek 10.00-13.00
środa 10.00-13.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-13.00

Ks. Prof.dr.hab. Tadeusz Panuś
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
- wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
- podanie do kierownika studiów;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- życiorys;
- kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
- 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
- dowód wniesienia opłaty wpisowej
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r. – 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.

Składanie dokumentów w godzinach otwarcia Sekretariatu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.
KRYTERIA NABORU:
kolejność zgłoszeń
Studia mają charakter kwalifikacyjny .

Poziom PRK 6
Dwa semestry, 210 godzin wykładów i 60 godzin praktyk z zakresu nauczania religii w przedszkolach (spotkania metodyczne, hospitacje, samodzielne prowadzenie lekcji religii).
opłata za jeden semestr -700 zł.
opłata wpisowa -100 zł
Minimum-19 osób Maksimum-40 osób
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia. Uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy. Obronić przed komisją egzaminacyjną pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem wybranego opiekuna.

Wykłady będą się odbywać w soboty 9.00-17.00. Natomiast praktyki katechetyczne w przedszkolach w inne dni, po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem praktyk.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018