-A A +A

Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej (2017/18)

Absolwent Podyplomowych Studiów z Katechezy Przedszkolnej to osoba wyposażona w ugruntowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów teologicznych oraz metodologii nauczania religii na poziomie przedszkolnym. Przygotowana do prowadzenia wspomnianych zajęć z wykorzystaniem najnowszych metod, technik i środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym. Potrafiąca nawiązywać poprawne relacje interpersonalne i współpracę z gronem pedagogicznym oraz rodzicami, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem religii na poziomie edukacji przedszkolnej. Jest przygotowany do odpowiedzialnego kierowania swoim rozwojem zawodowym i osobistym oraz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów religijnych i społecznych zgodnie z etosem chrześcijańskim.
Absolwent Podyplomowych Studiów z Katechezy Przedszkolnej posiada kwalifikacje na poziomie 6 PRK.
Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej zostały powołane na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela poz. 131 oraz w Porozumieniu pomiędzy konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (patrz § 5 pkt 3). Mają one charakter kwalifikacyjny i przygotowują do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych, zgodnie z zakresem podstawy programowej nauczania religii.
Studia są kierowane do absolwentów studiów wyższych zarówno licencjackich, jak i magisterskich posiadających kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego, którzy chcą szybko i skutecznie nabyć wiedzę i poszerzyć swe kompetencje w zakresie katechizacji na poziomie przedszkolnym.
Zajęcia będą prowadzone w systemie dwusemestralnym. Składać się na nie będą wykłady w liczbie 210 godzin, a także praktyki w przedszkolu w liczbie 60 godzin.
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Teologiczny ,Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Sekretariat WT
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9 II piętro,pok.305
Tel.12 421 89 45, 12 370 86 12
e-mail: wt@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
poniedziałek 10.00-13.00
środa 10.00-13.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-13.00

Ks. Prof.dr.hab. Tadeusz Panuś
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
- wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
- podanie do kierownika studiów;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- życiorys;
- kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
- 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
- dowód wniesienia opłaty wpisowej
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r. – 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.

Składanie dokumentów w godzinach otwarcia Sekretariatu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.
KRYTERIA NABORU:
kolejność zgłoszeń
Studia mają charakter kwalifikacyjny .

Poziom PRK 6
Dwa semestry, 210 godzin wykładów i 60 godzin praktyk z zakresu nauczania religii w przedszkolach (spotkania metodyczne, hospitacje, samodzielne prowadzenie lekcji religii).
opłata za jeden semestr -700 zł.
opłata wpisowa -100 zł
Minimum-19 osób Maksimum-40 osób
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia. Uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy. Obronić przed komisją egzaminacyjną pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem wybranego opiekuna.

Wykłady będą się odbywać w soboty 9.00-17.00. Natomiast praktyki katechetyczne w przedszkolach w inne dni, po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem praktyk.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 052,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018