-A A +A

Studia Podyplomowe Relacje Chrześcijańsko-Żydowskie (2017/18)

Studia interdyscyplinarne: historyczne, filozoficzno-teologiczne, politologiczne i społeczne, prowadzone we współpracy z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie (za pośrednictwem Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Muzeum Auchwitz-Birkenau), Muzeum Polin (Historii Żydów Polskich) w Warszawie. - więcej informacji.
JEDNOSTKA PROWADZĄCA
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
31-004 Kraków,
ul. Franciszkańska 1;
tel. 12 430-07-50;
kom. 511 459 897;
e-mail: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
wtorek 12.00 – 14.00,
środa 9.30 – 11.30

KIEROWNIK STUDIÓW:
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się:
1) przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK;
2) Dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres email: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl lub wysłać pocztą na adres:
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII
ul. Franciszkańska 1, 31–004 Kraków
z dopiskiem: Studia podyplomowe
lub składać osobiście w sekretariacie.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia
• kserokopię dowodu osobistego
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
11 – 29 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
15 stycznia 2018 r. – 10 lutego 2018 r.

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
25 września 2017 r. – 6 października 2017 r.
Nabór na semestr letni:
5 – 16 lutego 2018 r.
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister).

Kolejność zgłoszeń
Studia o charakterze doskonalącym.

Absolwent Studiów Podyplomowych Relacje Chrześcijańsko-Żydowskie posiada kwalifikacje na poziomie 6 PRK
3 semestry, 252 godz.
Opłata wpisowa: 100 zł,

900 zł/semestr (2700 zł/cały tok studiów)
min. 15 osób, max. 35 osób
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Zaliczenie poszczególnych przedmiotów według wymagań prowadzących (aktywna obecność lub ekwiwalent w razie dłuższej nieobecności) oraz praca dyplomowa oceniona pozytywnie przez promotora.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018