-A A +A

Studia Podyplomowe Relacje Chrześcijańsko-Żydowskie (2017/18)

Studia interdyscyplinarne: historyczne, filozoficzno-teologiczne, politologiczne i społeczne, prowadzone we współpracy z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie (za pośrednictwem Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Muzeum Auchwitz-Birkenau), Muzeum Polin (Historii Żydów Polskich) w Warszawie. - więcej informacji.
JEDNOSTKA PROWADZĄCA
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
31-004 Kraków,
ul. Franciszkańska 1;
tel. 12 430-07-50;
kom. 511 459 897;
e-mail: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
wtorek 12.00 – 14.00,
środa 9.30 – 11.30

KIEROWNIK STUDIÓW:
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się:
1) przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK;
2) Dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres email: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl lub wysłać pocztą na adres:
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII
ul. Franciszkańska 1, 31–004 Kraków
z dopiskiem: Studia podyplomowe
lub składać osobiście w sekretariacie.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia
• kserokopię dowodu osobistego
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
11 – 29 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
15 stycznia 2018 r. – 10 lutego 2018 r.

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
25 września 2017 r. – 6 października 2017 r.
Nabór na semestr letni:
5 – 16 lutego 2018 r.
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister).

Kolejność zgłoszeń
Studia o charakterze doskonalącym.

Absolwent Studiów Podyplomowych Relacje Chrześcijańsko-Żydowskie posiada kwalifikacje na poziomie 6 PRK
3 semestry, 252 godz.
Opłata wpisowa: 100 zł,

900 zł/semestr (2700 zł/cały tok studiów)
min. 15 osób, max. 35 osób
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Zaliczenie poszczególnych przedmiotów według wymagań prowadzących (aktywna obecność lub ekwiwalent w razie dłuższej nieobecności) oraz praca dyplomowa oceniona pozytywnie przez promotora.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 052,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018