-A A +A

Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego (2017/18)

Po ukończeniu Studiów absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi wychowania do życia w rodzinie w zakresie współczesnej etyki stosowanej, antropologii chrześcijańskiej, podstaw wiedzy socjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej oraz prawnej dotyczącej życia rodzinnego. Zdobywa pogłębioną świadomość znaczenia odpowiedzialności związanej z planowaniem i założeniem rodziny oraz procesem wychowania potomstwa. Tak szeroki kontekst wiedzy pozwala na właściwe przygotowanie do prowadzenia zajęć z młodzieżą przygotowując ją do założenia własnej rodziny. Absolwent nabywa kompetencje w zakresie metodyki prowadzenia zajęć „wychowania do życia w rodzinie”.
Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II są adresowane do nauczycieli zamierzających podjąć prowadzenie zajęć w szkole podstawowej, gimnazjum lub średniej z zakresu wychowania do życia w rodzinie oraz absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna.
Sekretariat Studiów Podyplomowych, Wydział Nauk Społecznych
mgr Anita Zięcik
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
lub tel. 12 370 86 17

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
środa: 7.00-15.00
piątek: 7.00-15.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Maria Ligęza
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.- 30 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia o charakterze doskonalącym.
3 semestry (360 godzin)
Opłata rekrutacyjna: 100 zł,

700 zł/semestr (2100 zł/cały tok studiów)
limit dolny - 17 osób; limit górny - 30 osób
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania stosownego świadectwa jest:
- zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów przedmiotów
- napisanie krótkiej pracy pod kierunkiem promotora.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018