-A A +A

Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego (2017/18)

Po ukończeniu Studiów absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi wychowania do życia w rodzinie w zakresie współczesnej etyki stosowanej, antropologii chrześcijańskiej, podstaw wiedzy socjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej oraz prawnej dotyczącej życia rodzinnego. Zdobywa pogłębioną świadomość znaczenia odpowiedzialności związanej z planowaniem i założeniem rodziny oraz procesem wychowania potomstwa. Tak szeroki kontekst wiedzy pozwala na właściwe przygotowanie do prowadzenia zajęć z młodzieżą przygotowując ją do założenia własnej rodziny. Absolwent nabywa kompetencje w zakresie metodyki prowadzenia zajęć „wychowania do życia w rodzinie”.
Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II są adresowane do nauczycieli zamierzających podjąć prowadzenie zajęć w szkole podstawowej, gimnazjum lub średniej z zakresu wychowania do życia w rodzinie oraz absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna.
Sekretariat Studiów Podyplomowych, Wydział Nauk Społecznych
mgr Anita Zięcik
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
lub tel. 12 370 86 17

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
środa: 7.00-15.00
piątek: 7.00-15.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Maria Ligęza
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.- 30 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia o charakterze doskonalącym.
3 semestry (360 godzin)
Opłata rekrutacyjna: 100 zł,

700 zł/semestr (2100 zł/cały tok studiów)
limit dolny - 17 osób; limit górny - 30 osób
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania stosownego świadectwa jest:
- zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów przedmiotów
- napisanie krótkiej pracy pod kierunkiem promotora.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 052,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018