-A A +A

Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej (2017/18)

Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej są propozycją interdyscyplinarnych studiów z zakresu opieki pielęgniarskiej, psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej i szeroko rozumianej polityki społecznej. Proponowane Studia są odpowiedzią na pogłębiające się procesy zmian demograficznych, wskazujących na postępujące tendencje starzenia się społeczeństwa polskiego. Postępująca profesjonalizacja zawodów wsparcia społecznego, jak również zawodów medycznych i prawnych sprawia, iż w obliczu szybkiego zwiększania się liczby osób starszych wzmaga się potrzeba odpowiedniego przygotowania tych pracowników do kontaktowania się z seniorami i właściwego zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, z poszanowaniem godności osoby starszej oraz zasad życia społecznego. Studia dedykowane są osobom zainteresowanym problematyką wieku dorosłego już pracującymi z osobami starszymi, jak również chcącymi poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.

Absolwenci przygotowani są do pracy w placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, jak chociażby: dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne i kluby seniora, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych czy pozostałych instytucjach – podmiotach polityki społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce.

Program studium jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań słuchaczy w ramach obowiązującego programu studiów.

Na zakończenie studiów, jako pracę dyplomową, słuchacze sporządzają projekt społeczny na rzecz seniorów, wdrażają go i opisują sposób jego realizacji.
Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub medycznych, którzy zajmują się w swej codziennej pracy osobami starszymi lub zamierzają pracować z ta grupą społeczną, m.in. w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, pracowników instytucji oświatowymi i kulturalnych, kuratorów sadowych, prawników.

Studia adresowane są do:
• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
• psychologów i terapeutów
• pielęgniarek
• wychowawców i opiekunów
• pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
• asystentów rodziny
• pracowników służb społecznych
• pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. pogotowia opiekuńczego, domów dziecka)
• koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych szczególnie z zakresu wsparcia osób starszych, integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy, aktywności lokalnej i in.
• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących pracować w charakterze osoby pomagającej osobie starszej i rodzinie.
Sekretariat Studiów Podyplomowych, Wydział Nauk Społecznych
mgr Anita Zięcik
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
lub tel.12 370 86 17

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
środa: 7.00-15.00
piątek: 7.00-15.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr hab. Małgorzata DUDA, prof. UPJPII,
e-mail: malgorzata.duda@upjp2.edu.pl
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
zgodne z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- dowód wniesienia opłaty wpisowej.
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
2 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.- 30 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
1. Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) z pielęgniarstwa, pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką wsparcia seniorów i rodziny.

2. Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych: obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona dyplomu, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu społecznego na rzecz seniorów.
Studia o charakterze doskonalącym.

Poziom PRK 6
2 semestry (250 godzin)
Pierwsze zajęcia rozpoczną się zjazdem 20 – 21 października 2017 r.
Opłata rekrutacyjna: 100 zł,

1780 zł/semestr (3560 zł/cały tok studiów)
minimum 18 osób
Studia Podyplomowe z Gerontologii Społecznej są realizowane w zjazdach dwudniowych, w piątki, godz. 16.00 – 21.00 i w soboty, godz. 8.30 – 17.00.

Program studiów zawiera blok zajęć warsztatowych, prowadzonych metodami aktywizującymi przez doświadczonych trenerów. Znajdują się wśród nich podstawy pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych, komunikacja wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa, aktywizacja społeczna, diagnozowanie potrzeb i zasobów osób starszych.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018