-A A +A

Podyplomowe Studia Praca z Rodziną w Kryzysie Psychospołecznym (2017/18)

Program studiów Praca z rodziną w kryzysie psychospołecznym obejmuje m.in.: wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rodziny, zagadnień diagnozy rodziny, etyki pomagania rodzinie, uwarunkowań instytucjonalnych i prawnych pomocy rodzinie. Studia realizowane są metodami aktywizującymi, w przeważającej mierze realizowane w formie warsztatów i ćwiczeń w stosunku do wykładów.

Podyplomowe Studia Praca z rodziną w kryzysie psychospołecznym mają na celu:
• doskonalenie umiejętności zawodowych osób pracujących z rodziną;
• wsparcie w pokonywaniu psychologicznych trudności wspierania rodzin z różnymi dysfunkcjami;
• nabycie przez słuchaczy umiejętności zarządzania kryzysem w rodzinie w perspektywie krótko- i długoterminowej;
• ukazanie perspektywy wymiany doświadczeń zawodowych współpracowników i innych specjalistów zaangażowanych w pomoc rodzinie;
• opanowanie metod i sposobów oddziaływania na rodzinę ze względu na specyfikę jej wyzwań rozwojowych.
Program studium jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań słuchaczy w ramach obowiązującego programu studiów.
Na zakończenie studiów, jako pracę dyplomową, słuchacze sporządzają program pomocy rodzinie z wybraną dysfunkcją w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności. Wdrażają ten program i opisują sposób realizacji tego programu.
Studia Podyplomowe Praca z rodzina w kryzysie psychospołecznym został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć możliwość nabycia nowych umiejętności wspierania rodziny przez reprezentantów tych profesji pomagających (helping profesions), którzy na co dzień w swojej pracy potrzebują wykorzystywać nowoczesne metody i procedury w celu poprawy funkcjonowania członków rodzin.

Studia adresowanie są do:
• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
• psychologów i terapeutów
• wychowawców i opiekunów
• pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
• asystentów rodziny
• pracowników służb społecznych
• pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. pogotowia opiekuńczego, domów dziecka)
• koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych szczególnie z zakresu wsparcia rodziny, integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywności lokalnej i in.
• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących pracować w charakterze osoby pomagającej rodzinie.
Sekretariat Studiów Podyplomowych, Wydział Nauk Społecznych
mgr Anita Zięcik
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
środa: 7.00-15.00
piątek: 7.00-15.00

Kierownik studiów:
dr Maria Łuszczyńska,
email: maria.luszczynska@upjp2.edu.pl
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
zgodne z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
2 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) z pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką wsparcia rodziny.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia o charakterze doskonalącym.
2 semestry (300 godzin)
Terminy zjazdów: zostaną podane na początku września br.
Pierwsze zajęcia rozpoczną się zjazdem
20-21.10.2017 r.
Wszystkie zajęcia będą odbywać się w piątki 16.00-21.00 i w soboty 8.30-17.00
Opłata rekrutacyjna: 100 zł,

1980 zł/semestr (3960 zł/cały tok studiów)
minimum 18 osób
Studia Podyplomowe Praca z rodziną w kryzysie psychospołecznym są realizowane w trakcie dwóch semestrów, w zjazdach dwudniowych.

Program studiów zawiera blok zajęć warsztatowych, prowadzonych metodami aktywizującymi przez doświadczonych trenerów. Znajdują się wśród nich trening umiejętności pomagania, trening rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trening mediacyjny oraz warsztaty odnoszące się do wybranych zjawisk zaburzających funkcjonowanie rodziny – przemocy, uzależnień, żałoby, niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, problemów wychowawczych, przestępstw seksualnych. Program wzbogacają zajęcia z superwizji, która staje się niezbędnym instrumentem wsparcia dla wspierających.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja
w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i
zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona dyplomu, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu wsparcia rodziny.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 052,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018