-A A +A

Podyplomowe Studia Praca z Rodziną w Kryzysie Psychospołecznym (2017/18)

Program studiów Praca z rodziną w kryzysie psychospołecznym obejmuje m.in.: wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rodziny, zagadnień diagnozy rodziny, etyki pomagania rodzinie, uwarunkowań instytucjonalnych i prawnych pomocy rodzinie. Studia realizowane są metodami aktywizującymi, w przeważającej mierze realizowane w formie warsztatów i ćwiczeń w stosunku do wykładów.

Podyplomowe Studia Praca z rodziną w kryzysie psychospołecznym mają na celu:
• doskonalenie umiejętności zawodowych osób pracujących z rodziną;
• wsparcie w pokonywaniu psychologicznych trudności wspierania rodzin z różnymi dysfunkcjami;
• nabycie przez słuchaczy umiejętności zarządzania kryzysem w rodzinie w perspektywie krótko- i długoterminowej;
• ukazanie perspektywy wymiany doświadczeń zawodowych współpracowników i innych specjalistów zaangażowanych w pomoc rodzinie;
• opanowanie metod i sposobów oddziaływania na rodzinę ze względu na specyfikę jej wyzwań rozwojowych.
Program studium jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań słuchaczy w ramach obowiązującego programu studiów.
Na zakończenie studiów, jako pracę dyplomową, słuchacze sporządzają program pomocy rodzinie z wybraną dysfunkcją w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności. Wdrażają ten program i opisują sposób realizacji tego programu.
Studia Podyplomowe Praca z rodzina w kryzysie psychospołecznym został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć możliwość nabycia nowych umiejętności wspierania rodziny przez reprezentantów tych profesji pomagających (helping profesions), którzy na co dzień w swojej pracy potrzebują wykorzystywać nowoczesne metody i procedury w celu poprawy funkcjonowania członków rodzin.

Studia adresowanie są do:
• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
• psychologów i terapeutów
• wychowawców i opiekunów
• pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
• asystentów rodziny
• pracowników służb społecznych
• pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. pogotowia opiekuńczego, domów dziecka)
• koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych szczególnie z zakresu wsparcia rodziny, integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywności lokalnej i in.
• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących pracować w charakterze osoby pomagającej rodzinie.
Sekretariat Studiów Podyplomowych, Wydział Nauk Społecznych
mgr Anita Zięcik
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
środa: 7.00-15.00
piątek: 7.00-15.00

Kierownik studiów:
dr Maria Łuszczyńska,
email: maria.luszczynska@upjp2.edu.pl
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
zgodne z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
2 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) z pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką wsparcia rodziny.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia o charakterze doskonalącym.
2 semestry (300 godzin)
Terminy zjazdów: zostaną podane na początku września br.
Pierwsze zajęcia rozpoczną się zjazdem
20-21.10.2017 r.
Wszystkie zajęcia będą odbywać się w piątki 16.00-21.00 i w soboty 8.30-17.00
Opłata rekrutacyjna: 100 zł,

1980 zł/semestr (3960 zł/cały tok studiów)
minimum 18 osób
Studia Podyplomowe Praca z rodziną w kryzysie psychospołecznym są realizowane w trakcie dwóch semestrów, w zjazdach dwudniowych.

Program studiów zawiera blok zajęć warsztatowych, prowadzonych metodami aktywizującymi przez doświadczonych trenerów. Znajdują się wśród nich trening umiejętności pomagania, trening rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trening mediacyjny oraz warsztaty odnoszące się do wybranych zjawisk zaburzających funkcjonowanie rodziny – przemocy, uzależnień, żałoby, niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, problemów wychowawczych, przestępstw seksualnych. Program wzbogacają zajęcia z superwizji, która staje się niezbędnym instrumentem wsparcia dla wspierających.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja
w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i
zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona dyplomu, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu wsparcia rodziny.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018