-A A +A

Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu (2017/18)

Zakres merytoryczny studiów obejmuje treści teoretyczne i praktyczne kursu podstawowego i zaawansowanego Podejścia/Terapii Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR/SFA) wywodzi się z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR/BSFT). Jest to model, który kładzie największy nacisk na wykorzystanie tego, co „zdrowe/mocne” w klientach oraz na ich kompetencjach, potencjale i zaradności. Jest to systemowy model zorientowany na cel. Koncentruje się on na wspólnej pracy z klientem w celu budowania rozwiązań. Rozpoznanie, jakie są prawdziwe oczekiwania klienta jest kluczowym elementem w niesieniu skutecznej pomocy. Umożliwia to faktyczną współpracę z klientem na rzecz zmian i efektywnych rozwiązań. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach pomaga pracować nie tylko z klientami w kryzysie (przemoc domowa, uzależnienia, niepełnosprawność, samotne rodzicielstwo, bezrobocie, bezdomność i inne), ale może być wykorzystane do wspierania psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców, zawodowych i innych specjalistów w procesie ich zawodowej aktywności - poprzez poradnictwo specjalistyczne, wprowadzenie technik zapobiegających wypaleniu zawodowemu czy superwizji ich pracy.

W związku z powyższym program doskonalących Podyplomowych Studiów Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w systemowym pomaganiu został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć możliwość zrozumienia i wykorzystywania w praktyce filozofii centralnej PSR oraz nabycia umiejętności pracy z klientem lub rodziną przez specjalistów, którzy na co dzień w swojej pracy potrzebują wykorzystywać nowoczesne metody i techniki w celu poprawy funkcjonowania swoich klientów. Proponowane przedmioty to wiedza i praktyka, przekazywana przez specjalistów - praktyków w tej dziedzinie, doskonalona przez uczestników studiów poprzez udział w warsztatowych zajęciach, wsparta superwizjami pracy własnej.
Sekretariat Studiów Podyplomowych,
Wydział Nauk Społecznych
mgr Anita Zięcik
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
lub tel. 12 370-86-17
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
środa 7.00-15.00
piątek: 7.00-15.00

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Maria Łuszczyńska,
e-mail: maria.luszczynska@upjp2.edu.pl
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
- formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK (konieczna rejestracja internetowa),
- odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 2 fotografie zgodne z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
2 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) z pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej, oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką wsparcia rodziny.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia o charakterze doskonalącym.
2 semestry (220 godzin).
Pierwsze zajęcia rozpoczną się zjazdem 20-21.10.2017 r.
Wszystkie zajęcia będą odbywać się w piątki 17.00-21.00 i w soboty 8.30-17.00
Opłata rekrutacyjna: 100 zł,

1950 zł/semestr (3900 zł/cały tok studiów)
limit dolny: 15 osób
Studia Podyplomowe Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w systemowym pomaganiu przygotowano z myślą zarówno dla osób pracujących w sposób indywidualny z klientem – psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, coachów, trenerów, doradców zawodowych – jak i pracujących z grupami/rodzinami, znajdującymi się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej oraz wszystkich, którzy odczuwają potrzebę zmiany na lepsze.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pracy własnej.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:
obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona dyplomu, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu wsparcia rodziny.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 052,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018