-A A +A

Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu (2017/18)

Zakres merytoryczny studiów obejmuje treści teoretyczne i praktyczne kursu podstawowego i zaawansowanego Podejścia/Terapii Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR/SFA) wywodzi się z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR/BSFT). Jest to model, który kładzie największy nacisk na wykorzystanie tego, co „zdrowe/mocne” w klientach oraz na ich kompetencjach, potencjale i zaradności. Jest to systemowy model zorientowany na cel. Koncentruje się on na wspólnej pracy z klientem w celu budowania rozwiązań. Rozpoznanie, jakie są prawdziwe oczekiwania klienta jest kluczowym elementem w niesieniu skutecznej pomocy. Umożliwia to faktyczną współpracę z klientem na rzecz zmian i efektywnych rozwiązań. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach pomaga pracować nie tylko z klientami w kryzysie (przemoc domowa, uzależnienia, niepełnosprawność, samotne rodzicielstwo, bezrobocie, bezdomność i inne), ale może być wykorzystane do wspierania psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców, zawodowych i innych specjalistów w procesie ich zawodowej aktywności - poprzez poradnictwo specjalistyczne, wprowadzenie technik zapobiegających wypaleniu zawodowemu czy superwizji ich pracy.

W związku z powyższym program doskonalących Podyplomowych Studiów Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w systemowym pomaganiu został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć możliwość zrozumienia i wykorzystywania w praktyce filozofii centralnej PSR oraz nabycia umiejętności pracy z klientem lub rodziną przez specjalistów, którzy na co dzień w swojej pracy potrzebują wykorzystywać nowoczesne metody i techniki w celu poprawy funkcjonowania swoich klientów. Proponowane przedmioty to wiedza i praktyka, przekazywana przez specjalistów - praktyków w tej dziedzinie, doskonalona przez uczestników studiów poprzez udział w warsztatowych zajęciach, wsparta superwizjami pracy własnej.
Sekretariat Studiów Podyplomowych,
Wydział Nauk Społecznych
mgr Anita Zięcik
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
lub tel. 12 370-86-17
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
środa 7.00-15.00
piątek: 7.00-15.00

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Maria Łuszczyńska,
e-mail: maria.luszczynska@upjp2.edu.pl
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
- formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK (konieczna rejestracja internetowa),
- odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 2 fotografie zgodne z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
2 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) z pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej, oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką wsparcia rodziny.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia o charakterze doskonalącym.
2 semestry (220 godzin).
Pierwsze zajęcia rozpoczną się zjazdem 20-21.10.2017 r.
Wszystkie zajęcia będą odbywać się w piątki 17.00-21.00 i w soboty 8.30-17.00
Opłata rekrutacyjna: 100 zł,

1950 zł/semestr (3900 zł/cały tok studiów)
limit dolny: 15 osób
Studia Podyplomowe Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w systemowym pomaganiu przygotowano z myślą zarówno dla osób pracujących w sposób indywidualny z klientem – psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, coachów, trenerów, doradców zawodowych – jak i pracujących z grupami/rodzinami, znajdującymi się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej oraz wszystkich, którzy odczuwają potrzebę zmiany na lepsze.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pracy własnej.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:
obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona dyplomu, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu wsparcia rodziny.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018