-A A +A

Podyplomowe Studia Mediacje Rodzinne (2017/18)

Sylwetka absolwenta Podyplomowych Studiów Mediacje rodzinne

Współczesna rodzina coraz częściej potrzebuje wsparcia w celu przezwyciężenia pojawiających się problemów małżeńskich i rodzinnych. Z tego względu wzrasta potrzeba na profesjonalnie przygotowanych mediatorów, którzy potrafią przeprowadzić – bliskich sobie kiedyś ludzi – przez zawiłe procedury prawne, dla ich dobra i dobra ich dzieci. Mediacja bowiem nie tylko może stanowić alternatywę na „siłowych” rozwiązań sądowych, ale przede wszystkim winna wspierać małżonków jako profilaktyka w początkowym stadium rysującego się konfliktu. Mediacja bazuje na słusznym przekonaniu, że istnieje możliwość, by każda ze stron konfliktu wyszła z tego spotkania zwycięska, uzyskując zabezpieczenia dla własnych potrzeb i oczekiwań – zwłaszcza, kiedy w grę wchodzi dobro dzieci. Tak więc siłą mediacji jest jej rola pojednawcza, sprawiająca, że nie ma wygranych i przegranych – liczy się obopólna korzyść w drodze wspólnych ustaleń, które mają szansę przestrzegania – ustalonych w toku mediacji - zasad.

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu mediacji rodzinnych zdobędą kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinom w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia czy fundacje, które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym, będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w istniejących podmiotach mediacyjnych.
Sekretariat Studiów Podyplomowych, Wydział Nauk Społecznych
mgr Anita Zięcik
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel.12 428 60 30 wew. 913
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
lub tel. 12 370 86 17
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
środa, piątek: 7.00-15.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
ks. dr Marcin Cholewa
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
4. Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
Miejsce składania dokumentów:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister)


Kryteria kwalifikacji: Kolejność zgłoszeń

Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie się minimum 15 osobowej grupy.
Studia o charakterze doskonalącym.
2 semestry (240 godzin).
Opłata rekrutacyjna: 100 zł,

1950 zł/semestr (3900 zł/cały tok studiów)
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania stosownego świadectwa jest zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów przedmiotów.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018