-A A +A

Podyplomowe Studia Mediacje Rodzinne (2017/18)

Sylwetka absolwenta Podyplomowych Studiów Mediacje rodzinne

Współczesna rodzina coraz częściej potrzebuje wsparcia w celu przezwyciężenia pojawiających się problemów małżeńskich i rodzinnych. Z tego względu wzrasta potrzeba na profesjonalnie przygotowanych mediatorów, którzy potrafią przeprowadzić – bliskich sobie kiedyś ludzi – przez zawiłe procedury prawne, dla ich dobra i dobra ich dzieci. Mediacja bowiem nie tylko może stanowić alternatywę na „siłowych” rozwiązań sądowych, ale przede wszystkim winna wspierać małżonków jako profilaktyka w początkowym stadium rysującego się konfliktu. Mediacja bazuje na słusznym przekonaniu, że istnieje możliwość, by każda ze stron konfliktu wyszła z tego spotkania zwycięska, uzyskując zabezpieczenia dla własnych potrzeb i oczekiwań – zwłaszcza, kiedy w grę wchodzi dobro dzieci. Tak więc siłą mediacji jest jej rola pojednawcza, sprawiająca, że nie ma wygranych i przegranych – liczy się obopólna korzyść w drodze wspólnych ustaleń, które mają szansę przestrzegania – ustalonych w toku mediacji - zasad.

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu mediacji rodzinnych zdobędą kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinom w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia czy fundacje, które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym, będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w istniejących podmiotach mediacyjnych.
Sekretariat Studiów Podyplomowych, Wydział Nauk Społecznych
mgr Anita Zięcik
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel.12 428 60 30 wew. 913
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
lub tel. 12 370 86 17
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
środa, piątek: 7.00-15.00

KIEROWNIK STUDIÓW:
ks. dr Marcin Cholewa
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
4. Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
Miejsce składania dokumentów:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.
Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister)


Kryteria kwalifikacji: Kolejność zgłoszeń

Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie się minimum 15 osobowej grupy.
Studia o charakterze doskonalącym.
2 semestry (240 godzin).
Opłata rekrutacyjna: 100 zł,

1950 zł/semestr (3900 zł/cały tok studiów)
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania stosownego świadectwa jest zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów przedmiotów.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 052,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018