-A A +A

Teologia (2017/18)

Studia doktoranckie z teologii na Wydziale Teologicznym UPJPII spełniają wymogi prawa kanonicznego (Sapientia christiana, art. 49n, 71; Ordinationes, art. 51, 54) oraz prawa państwowego i trwają w sumie 4 lata.

Obejmują dwa cykle studiów: do licencjatu kanonicznego (II cykl/stopień - 2 lata) i do doktoratu (III cykl/stopień - 2 lata), zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (art. 96n, 115, 118-120, 139n ) oraz w Regulaminie studiów doktoranckich.

Są to studia specjalistyczne, odbywane w trybie studiów stacjonarnych, nieodpłatne. Obejmują one następujące specjalizacje: nauki biblijne, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości, teologia pastoralna i katechetyczna, teologia liturgiczna i homiletyczna, prawo kanoniczne.

Studia z liturgiki i z prawa kanonicznego odbywają się według odrębnego programu studiów, przyjętego odpowiednio przez Instytut Liturgiczny i Wydział Prawa Kanonicznego.
Sekretariat Wydziału Teologicznego
31-004 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 305, II p.
tel./faks 12 421 89 45
e-mail: WT@upjp2.edu.pl
- formularz rekrutacyjny kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację) - irk.upjp2.edu.pl
- odpis dyplomu magistra teologii ( lub licencjatu kanonicznego )
- pisemna zgoda biskupa Ordynariusza lub przełożonych WSD na podjęcie studiów
- pisemna zgoda kierownika Katedry , w której realizowana będzie rozprawa doktorska
- kserokopia dowodu osobistego
- 2 zdjęcia (aktualne wymogi dotyczące zdjęć do dowodów osobistych są takie same jak do dokumentów paszportowych: fotografia kolorowa (35x45 mm), wykonana na jednolitym, jasnym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy ).
- ewentualnie podanie o stypendium doktoranckie
Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej: irk.upjp2.edu.pl
oraz złożenie dokumentów w terminie do 15 września 2017 r.
Wszystkich kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna:

I termin 21 września 2017 r. ( czwartek )
II termin 27 września 2017 r. ( środa )
O przyjęcie na studia II cyklu ( do licencjatu kanonicznego ) może się ubiegać kandydat, który uzyskał dyplom magistra teologii (katolickiej) z wynikiem co najmniej dobrym.
Na studia może być przyjęty kandydat, który :
• w terminie do 15 września 2017 r. dokona obowiązkowej rejestracji elektronicznej – irk.upjp2.edu.pl i
• złoży wymagane dokumenty łącznie z wydrukiem danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację.
O przyjęcie na studia III cyklu może się ubiegać kandydat posiadający dyplom licencjata teologii (licencjat kanoniczny).
Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje ostatecznie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę przede wszystkim: wynik rozmowy na temat podjęty w pracy magisterskiej lub licencjackiej, uzasadnienie wyboru specjalizacji, plan badawczy (obszar zainteresowań), możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W skład Komisji wchodzą: kierownik studiów doktoranckich i dwóch samodzielnych pracowników naukowych (wybranych przez Radę Wydziału).
Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu, środa-czwartek, ale poszczególne specjalizacje lub instytuty mogą je rozpisać na więcej dni. Studia licencjackie (licencjat kanoniczny/kościelny) kończą się uzyskaniem stopnia licencjata teologii w zakresie wybranej specjalizacji.
Osoby, które uzyskały stopień licencjata na innej uczelni (w kraju lub za granicą), są przyjmowane na III rok studiów ( czyli I rok doktorancki). Promotorem może być samodzielny pracownik naukowy Wydziału. Rada Wydziału może się zgodzić na promotora z innego Wydziału. Studenci, którzy z ważnych powodów w ciągu 4 lat nie są w stanie zrealizować podjętych zobowiązań, mogą ubiegać się o zgodę na przedłużenie studiów doktoranckich, jednak nie dłużej niż o jeden rok.

Program studiów:
Na program studiów składają się:
a) wykłady/zajęcia ogólne: metodologia ogólna, metodologia szczegółowa, ars docendi, lektorat z języka starożytnego, lektorat z języka nowożytnego.
b) wykłady specjalistyczne ( podstawowe ), wykłady monograficzne i fakultatywne,
c) seminaria: seminarium promotorskie, konwersatorium, translatorium
Metodologia ogólna - metody w teologii wspólne dla wszystkich dyscyplin (specjalizacji) teologicznych.
Metodologia szczegółowa - metody właściwe dla poszczególnych specjalizacji z uwzględ¬nieniem umiejętności korzystania z baz danych online i programów typu Bible Works, TLG (Thesaurus Linguae Graecae), Patrologia Latina.

«Ars docendi» - nowa forma zajęć (wykład, ćwiczenia, warsztaty), uwzględniająca także potrzeby studentów, służąca zdobywaniu, pogłębianiu i aktualizacji wiedzy dotyczącej dydaktyki akademickiej, przydatnej w pracy nauczyciela akademickiego, obejmująca m.in.:
- metodykę prowadzenia zajęć dydaktycznych - podstawy teoretyczne (zasady komu¬nikacji) i ćwiczenia z prowadzenia wykładu, seminarium naukowego, konferencji itp.
- metodykę środków multimedialnych - teoria i praktyka z zastosowania środków audio-wizualnych do wykładu, konferencji, ćwiczenia w przygotowaniu prezentacji multime¬dialnej, zasady prezentacji na blackboard itp.
- problematykę związaną z ocenianiem postępu studentów w perspektywie efektów kształcenia (sztuka pisania testów, ocena umiejętności i postaw).
- formy opieki naukowej uwzględniające różnorodność studentów (praca z osobami różnych narodowości, o różnej sprawności, w tym studenci niepełnosprawni).

Lektoraty – lektorat z języka starożytnego zależy od wybranej specjalizacji (biblistyka: język hebrajski i/lub grecki, pozostałe: język łaciński z wyjątkiem katedr, które nie wymagają znajomości języka starożytnego. W takim przypadku student wybiera odpowiednio do brakującej liczby ECTS drugi język nowożytny lub wykład według zaleceń promotora. Lektorat z języka łacińskiego na I roku – repetytorium, na II roku – łacina kościelna: patrystyczna, średniowieczna, prawnicza ( prawo kanoniczne ), współczesna (watykańska).

Wykład podstawowy (ze specjalizacji) - wykład pogłębiający wiedzę z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta.

Wykład monograficzny - wykład na temat szczegółowego zagadnienia z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta (lub pokrewnej, odpowiedni dla obszaru prowadzonych badań).

Wykład fakultatywny - wykład z innej specjalizacji wskazanej przez promotora, także na innym wydziale lub uczelni (związany z obszarem prowadzonych badań).

Seminarium promotorskie - seminarium naukowe u promotora do licencjatu lub doktoratu.

Konwersatorium - seminarium naukowe u innego profesora z wybranej specjalizacji – uczest¬nicy przygotowują referaty i prezentacje, prowadzą dyskusje. Prowadzący konwersatorium może zapraszać innych profesorów, także spoza uczelni.


Translatorium - seminarium naukowe polegające na tłumaczeniu pod kierunkiem profesora teologicznych tekstów źródłowych (starożytnych, średniowiecznych, współczesnych) z zakresu wybranej specjalizacji. Studenci zapoznają się z metodyką tłumaczenia tekstów specjalistycznych i problematyką z nim związaną.

Sylwetka absolwenta:
Dyplom doktorski uzyskany na naszym Wydziale oznacza nie tylko posiadanie ugruntowanej wiedzy teologicznej, ale także takie umiejętności jak prowadzenie zajęć dydaktycznych
w wyższym seminarium duchownym lub na uczelni czy też tłumaczenia tekstów specjalistycznych z teologii, a także podejmowania i rozwiązywania problemów teologicznych, prowadzenia dyskusji na tematy teologiczne, prowadzenie pracy badawczej w zespole badawczym, bądź samodzielnie.

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

UWAGA! W dniu 16.07.2018 r. punkt informacyjny jest nieczynny, zapraszamy do kontaktu w dniu jutrzejszym.

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018