-A A +A

Historia (2017/18)

Sekretariat Instytutu Historii
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, pok. 202, I p.
tel./faks 12 370 86 16
e-mail: WH@upjp2.edu.pl
KANDYDACI Z POLSKI ORAZ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia III stopnia winni utworzyć w dniach od 4 maja do 22 września 2017 r. swój profil na stronie Wirtualnego Dziekanatu, uzupełnić wymagane informacje, a następnie złożyć w Dziekanacie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, w dniach od 11 do 22 września 2017 r. (w godzinach pracy sekretariatu ds. studenckich), komplet wymaganych dokumentów, tj.:
a) kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
b) podanie o przyjęcie na studia;
c) życiorys;
d) dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub odpis, lub uwierzytelniona kopia);
e) zgodę nauczyciela akademickiego WHiDK, posiadającego tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego, na podjęcie obowiązków opiekuna naukowego;
f) w przypadku osób duchownych pozwolenie od kompetentnych władz kościelnych;
g) wykaz publikacji naukowych (jeśli kandydat takowe posiada) i kserokopie pierwszych stron publikacji;
h) 3 fotografie legitymacyjne zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- od 4 maja do 22września 2017 r. - rejestracja kandydatów w formie elektronicznej
- od 11 września do 22 września 2017 r. - składanie wymaganych dokumentów
- 26 września 2017 r. - rozmowa kwalifikacyjna
- 29 września 2017 r. - opublikowanie listy przyjętych na studia;
- Termin spotkania organizacyjnego dla wszystkich doktorantów I roku zostanie ogłoszony na stronie internetowej Instytutu Historii.
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia III stopnia winni utworzyć w dniach od 4 maja do 22 września 2017 r. swój profil na stronie Wirtualnego Dziekanatu, uzupełnić wymagane informacje, a następnie złożyć w Dziekanacie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, w dniach od 11 do 22 września 2017 r. (w godzinach pracy sekretariatu ds. studenckich), komplet wymaganych dokumentów.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia odbędą się 26 września 2017 r. (wtorek) przy ul. Kanoniczej 9. O przewidywanej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są informowani indywidualnie.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedkłada Komisji egzemplarz pracy magisterskiej i materiały poświadczające osiągnięcia naukowe (publikacje, czynny udział w konferencjach, sympozjach itp.), przedstawia obszar zainteresowań naukowych i przewidywany kierunek badań, oraz odpowiada na pytania z zakresu zagadnień historycznych epoki, którą zamierza się zajmować.

Na podstawie przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia predyspozycje naukowe kandydata oraz jego wiedzę historyczną. Poszczególni członkowie Komisji (za wyjątkiem sekretarza) odrębnie oceniają predyspozycje naukowe kandydata oraz odpowiedzi na poszczególne pytania. Przyznawane oceny odpowiadają akademickiej skali ocen.

Po uśrednieniu ocen cząstkowych uzyskanych przez kandydatów Komisja sporządza listę rankingową.

Kierownik studiów doktoranckich występuje do Rektora o przyjęcie na studia III stopnia kandydatów, którzy uzyskali ocenę średnią co najmniej 4.0.
20 miejsc
KANDYDACI SPOZA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ APLIKUJĄCY O STUDIA PŁATNE

Kandydaci posiadający obywatelstwo krajów nienależących do Unii Europejskiej i aplikujący o studia płatne przechodzą procedurę rekrutacyjną opisaną w dziale I, o ile wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami przedłożą:

1) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

2) Jeden z poniższych dokumentów:

a) świadectwo ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim, zorganizowanego przez uprawnioną jednostkę;
b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
c) pisemną pozytywną opinię Komisji WHiDK do potwierdzenia stopnia znajomości języka polskiego;

W wypadku przyjęcia na studia III stopnia kandydat składa komplet pozostałych dokumentów wymaganych przez Uczelnię (kserokopię paszportu, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, dokument poświadczający posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce) do 22 września 2017r.


KANDYDACI SPOZA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ APLIKUJĄCY O MIEJSCA ZWOLNIONE Z OPŁAT

Kandydaci posiadający obywatelstwo krajów nienależących do Unii Europejskiej i aplikujący o zwolnienie przez Rektora UPJPII z opłat za studia winni spełnić wymogi opisane w dziale I i II, a ponadto przedłożyć projekt rozprawy doktorskiej, zawierający charakterystykę problemu badawczego, opis koncepcji pracy, korpusu źródeł, bibliografii, metod badawczych oraz propozycję planu rozprawy.

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

UWAGA! W dniu 16.07.2018 r. punkt informacyjny jest nieczynny, zapraszamy do kontaktu w dniu jutrzejszym.

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018