-A A +A

Filozofia (2017/18)

Studia dziennie, bezpłatne również dla osób studiujących równolegle.
Oferta dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, na dowolnym kierunku. Studia trwają 2 lata (4 semestry). Po pierwszym semestrze studiów możliwy jest wybór jednej z pięciu specjalności:

1) filozofia systematyczna
Studia filozoficzne drugiego stopnia o specjalności: filozofia (ogólna) systematyczna pogłębiają motywację do pozyskiwania i doskonalenia wiedzy o nurtujących problemach współczesnego życia człowieka i procesach historyczno-kulturowych zachodzących w świecie. Uczą się krytycznego myślenia, dzięki czemu stają się aktywnymi i samodzielnymi uczestnikami życia publicznego. Istotnym zadaniem studiów jest kształtowanie postawy otwartości na problemy komunikacji społecznej.

2) etyka stosowana
Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nie tylko rynku ale i całej szeroko rozumianej sfery życia publicznego, w której coraz częściej bardzo wyraźnie widoczna jest potrzeba obecności specjalistów od etyki.

3) filozoficzne podstawy nauk kognitywnych
W trakcie wykładów, ćwiczeń, translatoriów i seminariów studenci specjalności zetkną się z kluczowymi zagadnieniami filozofii umysłu, psychologii poznawczej, lingwistyki czy neuronauki. Będzie to okazja do zgłębienia odwiecznego pytania o naturę umysłu, które dzięki osiągnięciom współczesnej nauki przeradza się w wiele pytań szczegółowych: jak umysł ma się do ciała? Na ile ludzki mózg przypomina komputer? Jak ludzki umysł wyewoluował? Jak informacje z różnych zmysłów scalane są w jeden strumień świadomości? Jak wpływają na siebie procesy poznawcze i emocje?

4) filozofia a chrześcijaństwo
Celem specjalności jest przemyślenie wzajemnych związków pomiędzy refleksją filozoficzną i myślą chrześcijańską. Nie sposób „filozofować z wnętrza chrześcijaństwa” bez świadomości wpływu filozofii greckiej na początki chrześcijaństwa. Nie jest również możliwa przemyślana i odpowiedzialna obecność chrześcijan we współczesnym świecie bez podejmowania wyzwań, jakie stawia wierze filozofia nowożytna i współczesna.

5) coaching
Specjalność coaching ma dwa cele. Po pierwsze, umożliwi świadome i
dogłębne poznanie siebie i podjęcie drogi rozwoju osobistego. Dzięki pracy np. z emocjami, zwiększeniu świadomości odnośnie komunikacji interpersonalnej czy poszerzeniu wiedzy w zakresie rozwiązywania konfliktów absolwent specjalności coaching rozwinie lub nabędzie te fundamentalne umiejętności. Po drugie, zapewni praktyczne poznanie nowoczesnego narzędzia jakim jest coaching. Absolwent będzie posiadał wiedzę i wymagane kompetencje do otwarcia własnej praktyki coachingowej i pracy z klientami. Będzie znał kodeks etyczny coacha oraz stosował w praktyce narzędzia, jakimi posługuje się współczesny coach. Ukończenie specjalności daje możliwość zdobycia popularnego i nowoczesnego zawodu, jakim jest profesjonalny coach.
Sekretariat Wydziału Filozoficznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 203, I p.
tel./faks 12 370 86 08
e-mail: wf@upjp2.edu.pl
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (rozmiar zdjęcia może wynieść maksymalnie 50 KB, a wymiary dokładnie 236 szer. x 295 wys. pikseli w formacie JPEG),
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magistra, inżyniera lub równorzędny albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz przedłożyć do wglądu jego oryginał,
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j.Dz. U. 2016 poz. 1501 ).
I nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r. do godz. 10.00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 lipca 2017 r. ,godz. 15.00
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.
• ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r. godz. 15.00
II nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r., do godz. 10.00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 26 września 2017 r., godz. 15.00
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 27 września 2017 r. do 28 września 2017 r.
• ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 29 września 2017 r., godz. 15.00
O przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunku filozofia decyduje ocena z dyplomu ukończenia dowolnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Zajęcia odbywają się w budynkach dydaktycznych UPJPII (ul. Franciszkańska 1 i Bernardyńska 3) w dni powszednie (poniedziałek – piątek)

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

UWAGA! W dniu 16.07.2018 r. punkt informacyjny jest nieczynny, zapraszamy do kontaktu w dniu jutrzejszym.

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018