-A A +A

Języki nowożytne - lektoraty - dla kleryków

Języki nowożytne - lektoraty - rok akademicki 2018/2019

Klerycy roku I - jednolite studia magisterskie

Zasady obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019.

1. Student kończący jednolite studia magisterskie (w tym Teologia Kapłańska) jest zobowiązany posiadać umiejętności językowe w zakresie j. nowożytnego na poziomie minimalnym B2+ (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.09.2016 w sprawie Polskich Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego).

2. Klerycy roku I  rozpoczynający naukę na UPJPII zobowiązani są do wykonania testów elektronicznych, na podstawie których zostaną zakwalifikowani do grup odpowiadających poziomowi znajomości języka nowożytnego. Wybór języka  porządkuje tabela. Obowiązującym jest wybór języka zgodny z tabelą. Tabela wyboru języków uwzględnia specyfikę danych kierunków i zgodna jest z programem danego kierunku lub specjalności oraz zaleceniami Władz poszczególnych Wydziałów.

Testy będą aktywne od 1 sierpnia  do 27 września (dla rekrutacji wrześniowej- do 15 października 2018 r.).

Dokładne daty aktywności testów są również podane na stronie www Uczelni w zakładce dotyczącej rekrutacji.

3. Do poziomu B2+ można kontynuować następujące języki ze szkoły średniej: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski.

4. Studenci nie mogą (oprócz sytuacji omówionej w pkt. 5) wybrać realizacji języka od podstaw, gdyż trzyletni kurs nauki języka (180 godzin) jest w przypadku takiego wyboru niewystarczający do osiągnięcia wymaganego poziomu B2+.

5. Jeżeli student posiada poświadczoną (certyfikaty, wpis do indeksu wcześniejszych studiów, dyplomy ukończenia filologii itp.) znajomość języka nowożytnego na poziomie B2+ oraz wyższym, może (po konsultacji z Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika MSJO UPJPII) i jedynie w takiej sytuacji wybrać realizację języka od podstaw tzn. j. włoskiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego, j. Francuskiego czy j. niemieckiego.

6. Studenci, którzy nie posiadają żadnych zaświadczeń, ale realizując lektorat znajdą się w grupie na poziomie B2.3 lub B2.4 ewentualnie wyższym (C1, C2), mogą po roku zdać ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2+ (bezpłatnie) i od kolejnego roku rozpocząć realizację dwuletniego lektoratu innego języka, w tym również języka od podstaw (j. włoski, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski).

7. Jeżeli student po trzech latach nauki języka nie zda egzaminu kończącego lektorat na poziomie B2+, może po kolejnym roku (lub po dwóch latach) przystąpić ponownie do ogólnouczelnianego egzaminu, a w międzyczasie indywidualnie wiedzę uzupełnić.

8. Ogólnouczelniany egzamin (odbywany poza tokiem zwykłych lektoratów) potwierdzający poziom B2 oraz B2+ organizowany jest przez MSJO co roku w maju lub czerwcu (dokładny termin jest podawany z odpowiednim wyprzedzeniem). Pierwsze podejście do egzaminu jest bezpłatne. Każde kolejne podejście jest odpłatne.

9. Uwaga dodatkowa: do grup j. łacińskiego kleryków przyporządkowuje Kierownictwo MSJO.

Imienne listy grup z j. łacińskiego przesyłane są z końcem września do Seminariów.

Wszystkie wątpliwości można rozstrzygnąć na dyżurach Kierownika MSJO lub Z- cy Kierownika MSJO (siedziba MSJO: ul Franciszkańska 1, pok. 014C)

Uwaga! W przypadku pojawiania się problemów związanych z testami językowymi lub w innych kwestiach prosimy o kontakt z Międzywydziałowym Studium Języków Obcych:

 e-mail: msjo@upjp2.edu.pl 

telefon  komórkowy:    505 222 268

telefon stacjonarny:    12 422 57 85 w. 740

 

 

 

 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Ogólne warunki podejmowania studiów przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJACYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019