-A A +A

Cudzoziemcy - wymagane dokumenty

Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do odpowiedniego sekretariatu z kompletem wymienionych poniżej dokumentów, czyli oryginałami i ich kopiami. Sekretariat, po sprawdzeniu zgodności kopii z oryginałami, zatrzyma jedynie kopie:

Sprawdź, czy na podaniu IRK twoje imię i nazwisko są napisane zgodnie z transkrypcją w paszporcie.

 • kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem)

Powinien to być dokument uprawniający do samodzielnego przekraczania granicy. Do tego dokumentu nie jest wymagane tłumaczenie.

 • kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
   
 • dyplom studiów wyższych lub/i świadectwo zagraniczne uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce 

O przyjęcie na studia w Polsce można ubiegać się na podstawie świadectwa lub innego dokumentu zagranicznego, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którym został wydany. Jeżeli ukończyłeś szkołę i zdałeś wszystkie egzaminy, a czekasz już tylko na wydanie dokumentu – możesz przedstawić wydane przez szkołę zaświadczenie, a sam dokument donieść do 1 października. Pamiętaj, że na zaświadczeniu muszą się znaleźć informacje o zdaniu egzaminów końcowych i o uzyskanych wynikach oraz przewidywany termin wydania oryginału dokumentu.

 • apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości lub/i dyplomu wydanego poza granicami Polski (nie dotyczy dyplomów IB i EB)

Świadectwa dojrzałości i dyplomy uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej International Baccalaureate, świadectwa matury europejskiej European Baccalaureate, świadectw uzyskanych z państw UE, OECD, EFTA, świadectw  objętych umowami międzynarodowymi), muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski.
W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy zdobyć dokument o nazwie apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz
 tutaj. Pamiętaj, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli twoje świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że powinieneś zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

 • decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego / dyplomu studiów wyższych (nostryfikacja)

Świadectwa i dyplomy studiów wyższych wydane w niektórych państwach są uznawane w Polsce z mocy prawa. Nie wymagają więc podejmowania żadnych czynności administracyjnych przed polskimi urzędami. Dotyczy to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe w tej sprawie.

Świadectwa i dyplomy wydane w innych państwach wymagają uznania w Polsce w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje takie wydają w Polsce kuratorzy oświaty właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie dokumentu, a w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce – właściwi ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo. Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie właściwe jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat uznawania świadectw uzyskanych za granicą znajdują się na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty. (Jeśli w momencie wpisu nie posiadasz decyzji o uznaniu świadectwa w Polsce, złóż pisemne oświadczenie, w którym zobowiążesz się pod rygorem skreślenia z listy studentów do uzyskania takiej decyzji w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów).

 • tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski (oprócz paszportu czy też innego dokumentu tożsamości) powinny być przetłumaczone na język polski ( przez tłumacza przysięgłego lub konsula). Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego. 

 • aktualna fotografia

Fotografia powinna być wykonana bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych, paszportów, wiz).

 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, np.:
  • dokumenty wydane przez Międzywydziałowe Studium Języków Obcych UPJPII, potwierdzające, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim;
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kszałcenia w języku polskim w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych UPJPII lub innej jednostce wyznaczonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • certyfikat znajomości języka polskiego ( co najmniej na poziomie biegłości językowej B1) wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  • świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty
  • ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim

Jeżeli nie posiadasz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi egzaminu oraz kursów przeprowadzanych przez Międzywydziałowe Studium Języków Obcych.

 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (na filozofii w języku angielskim)
 1. dokument potwierdzajacy znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106), lub
 2. świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończone za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym będą prowadzone studia, lub
 3. uzyskanie w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmujacej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku
 • dokument poświadczający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP

Polisa ubezpieczeniowa powinna obejmować okres przynajmniej pierwszego roku studiów. Takim dokumentem jest na przykład Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Polisa ubezpieczeniowa nie może być polisą turystyczną, ponieważ ta najczęściej wydawana jest na okres krótszy niż jeden rok.

Jeżeli podczas wpisu na studia nie posiadasz jeszcze polisy ubezpieczeniowej, to do kompletu dokumentów składanych do wpisu na studia powinieneś dołączyć odpowiednie oświadczenie, w którym zobowiążesz się do dostarczenia polisy ubezpieczeniowej do jednostki dokonującej wpisu na studia do 1 października.

 • dokument zaświadczający prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kandydaci, chcących podjąć studia na Uniwersytecie  na zasadach obowiązujących obywateli polskich, dostarczają dodatkowo: 

 • ważną Kartę Polaka, lub
 • zezwolenie na pobyt stały w przypadku obywateli państw członkowskich UE, lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii lub dokument potwierdzający, że jest się członkiem rodziny takiej osoby, lub
 • aktualne zezwolenie na pobyt stały (z wyjątkiem osób, które na karcie pobytu mają adnotację "Dostęp do rynku pracy") , lub
 • dokument potwierdzający aktualny status uchodźcy nadany w Polsce, lub
 • dokument potwierdzający, że korzystają z ochrony czasowej w Polsce, lub
 • dokument potwierdzający, że są pracownikiem migrującym i obywatelem państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkiem rodziny takiej osoby mieszkającym w Polsce, lub
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 • wydane w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), lub
 • dokument potwierdzający, że udzielono w Polsce ochrony uzupełniającej.
 • oświadczenie dla obywateli państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, nie posiadajacych pobytu stałego, ale posiadających środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów oświadczenie znajduje się tutaj 

Uwaga!!!
Zarówno obywatele Unii Europejskiej, jak i cudzoziemcy przyjeżdzający do Polski spoza Unii Europejskiej mają obowiązek zalegalizowania swojego pobytu w Polsce. Informację na temat legalizacji pobytu można znaleźć na stronie
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019