-A A +A

Cudzoziemcy

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego mogą podejmować studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na wszystkich stopniach i kierunkach.

........

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia :

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
 • posiadacze ważnej Karty Polaka (z możliwością wyboru na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  w art. 127 (w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji), art. 159 ust. 1 (w celu połączenia z rodziną) lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (ze względu na inne okoliczności - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE bądź bycie członkiem rodziny takiego cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć)
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • obywatele państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu 
 • obywatele państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (z możliwością wyboru na zasadach obowiązujących obywateli polskich, oświadczenie znajdziesz tutaj lub na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)

 

Cudzoziemcy, którzy nie spełniają powyższych kryteriów mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji właściwego ministra 
 • decyzji rektora uczelni

 

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

 • na zasadach odpłatności,
 • jako stypendyści strony polskiej (stypendium RP)
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych 
 • jako stypendyści uczelni (na podstawie decyzji rektora uczelni),
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę (informacji należy szukać na rządowych stronach internetowych kraju, z którego pochodzisz)

 

UWAGA!

Osoby posiadające dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom, itp.) wydany poza granicami Polski -  proszeni są o przesłanie kopii tych dokumentów na adres sekretariatu obsługującego dany kierunek studiów (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną) - w czasie trwania rekrutacji elektronicznej na danym kierunku studiów.
Dokumenty te powinny być opatrzone apostille (lub zalegalizowane) oraz posiadać tłumaczenie na język polski.

 

>
DOKUMENTY:

Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do odpowiedniego sekretariatu z kompletem dokumentów (oryginałami i ich kopiami). Lista wymaganych dokumentów znajduje się tutaj.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące  rekrutacji osób nieposiadających obywatelstwa polskiego oraz wysokości opłat są dostępne w Zarządzenie nr 41/2018 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie odbywania przez cudzoziemców studiów w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie...

KURSY JĘZYKOWE

Informacje dla obcokrajowców dotyczące kursów języka polskiego oraz egzaminu sprawdzającego poziom znajomości języka:
Osoby zainteresowane egzaminem sprawdzającym poziom znajomości języka polskiego oraz kursem językowym proszone są o kontakt z Międzywydziałowym Studium Języków Obcych.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzanie kursów językowych oraz przeprowadzanie egzaminów sprawdzających poziom znajomości języka polskiego (w przypadku osób, które nie posiadają poświadczenia poziomu B1) jest pani mgr Magdalena Tatara. Egzamin jest przeprowadzany po indywidualnym ustaleniu terminu. 

Kursy j. polskiego dla cudzoziemców – p. mgr Magdalena Tatara, termin: 06.08.2018 r. do  31.08.2018  r. (min. 3 osoby, kurs 60 godz.)

Szczegółowe informacje dotyczące kursów języka polskiego dla obcokrajowców podejmujących studia w UPJPII precyzuje Zarządzenie nr 37/2015 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

STYPENDIA:

 • W celu uzyskania informacji dotyczących stypendiów dla obcokrajowców zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Działu Spraw Studenckich lub do bezpośredniego kontaktu z Działem:

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
ul. Kanonicza 25/10, Kraków 31-002
e-mail:  teresa.slapak@upjp2.edu.pl
katarzyna.mlynska@upjp2.edu.pl
telefon: 12 430 20 43, 12 421 68 48 w. 623

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 913
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 052,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018