-A A +A

Cudzoziemcy

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego mogą podejmować studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na wszystkich stopniach i kierunkach.

........

Podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
 • posiadacze ważnej Karty Polaka,
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach),
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Cudzoziemcy, któzy nie spełniają powyższych kryteriów mogą podejmować i odbywać kształcenie, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

 • na zasadach odpłatności,
 • jako stypendyści strony polskiej (na podstawie decyzji MNISW),
 • bez odpłatności i świadczeń stypednialnych (na podstawie decyzji rektora uczelni),
 • jako stypednyści uczelni (na podstawie decyzji rektora uczelni),
 • jako stypendyści strony wysyłającej bez ponoszeia opłat za naukę.

 

UWAGA!

Osoby posiadające dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom, itp.) wydany poza granicami Polski -  proszeni są o przesłanie kopii tych dokumentów na adres sekretariatu obsługującego dany kierunek studiów (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną) - w czasie trwania rekrutacji elektronicznej na danym kierunku studiów.
Dokumenty te powinny być opatrzone apostille (lub zalegalizowane) oraz posiadać tłumaczenie na język polski.

 

>
DOKUMENTY:

Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do odpowiedniego sekretariatu z kompletem dokumentów (oryginałami i ich kopiami). Lista wymaganych dokumentów znajduje się tutaj.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące  rekrutacji osób nieposiadających obywatelstwa polskiego oraz wysokości opłat są dostępne w Zarządzeniu NR 36/2015 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie odbywania przez cudzoziemców studiów w UPJPII oraz wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne.

 

KURSY JĘZYKOWE

Informacje dla obcokrajowców dotyczące kursów języka polskiego oraz egzaminu sprawdzającego poziom znajomości języka:
Osoby zainteresowane egzaminem sprawdzającym poziom znajomości języka polskiego oraz kursem językowym proszone są o kontakt z Międzywydziałowym Studium Języków Obcych.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzanie kursów językowych oraz przeprowadzanie egzaminów sprawdzających poziom znajomości języka polskiego (w przypadku osób, które nie posiadają poświadczenia poziomu B2) jest pani mgr Magdalena Tatara. Egzamin jest przeprowadzany po indywidualnym ustaleniu terminu.
Szczegółowe informacje dotyczące kursów języka polskiego dla obcokrajowców podejmujących studia w UPJPII precyzuje Zarządzenie nr 37/2015 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 

STYPENDIA:

 • W celu uzyskania informacji dotyczących stypendiów dla obcokrajowców zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Działu Spraw Studenckich lub do pezpośredniego kontaktu z Działem:

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
ul. Kanonicza 25/10, Kraków 31-002
e-mail:  teresa.slapak@upjp2.edu.pl
katarzyna.mlynska@upjp2.edu.pl
telefon: 12 430 20 43, 12 421 68 48 w. 623

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

Terminarz rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego na wybrany lektorat.

Czytaj więcej

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018