-A A +A

Cudzoziemcy

ZASADY OBOWIAZUJĄCE PRZY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019.

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego mogą podejmować studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na wszystkich stopniach i kierunkach.

........

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia :

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (za wyjątkiem karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy")
 • posiadacze ważnej Karty Polaka (z możliwością wyboru na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  w art. 127 (w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji), art. 159 ust. 1 (w celu połączenia z rodziną) lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (ze względu na inne okoliczności - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE bądź bycie członkiem rodziny takiego cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć)
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • obywatele państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu 
 • obywatele państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (z możliwością wyboru na zasadach obowiązujących obywateli polskich, oświadczenie znajdziesz tutaj lub na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)

 

Cudzoziemcy, którzy nie spełniają powyższych kryteriów mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji właściwego ministra 
 • decyzji rektora uczelni

 

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

 • na zasadach odpłatności,
 • jako stypendyści strony polskiej (stypendium RP)
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych 
 • jako stypendyści uczelni (na podstawie decyzji rektora uczelni),
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę (informacji należy szukać na rządowych stronach internetowych kraju, z którego pochodzisz)

 

UWAGA!

Osoby posiadające dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom, itp.) wydany poza granicami Polski -  proszeni są o przesłanie kopii tych dokumentów na adres sekretariatu obsługującego dany kierunek studiów (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną) - w czasie trwania rekrutacji elektronicznej na danym kierunku studiów.
Dokumenty te powinny być opatrzone apostille (lub zalegalizowane) oraz posiadać tłumaczenie na język polski.

 

>
DOKUMENTY:

Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do odpowiedniego sekretariatu z kompletem dokumentów (oryginałami i ich kopiami). Lista wymaganych dokumentów znajduje się tutaj.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące  rekrutacji osób nieposiadających obywatelstwa polskiego oraz wysokości opłat są dostępne w Zarządzenie nr 41/2018 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie odbywania przez cudzoziemców studiów w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie...

KURSY JĘZYKOWE

Informacje dla obcokrajowców dotyczące kursów języka polskiego oraz egzaminu sprawdzającego poziom znajomości języka:
Osoby zainteresowane egzaminem sprawdzającym poziom znajomości języka polskiego oraz kursem językowym proszone są o kontakt z Międzywydziałowym Studium Języków Obcych.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzanie kursów językowych oraz przeprowadzanie egzaminów sprawdzających poziom znajomości języka polskiego (w przypadku osób, które nie posiadają poświadczenia poziomu B1) jest pani mgr Magdalena Tatara. Egzamin jest przeprowadzany po indywidualnym ustaleniu terminu. 

Kursy j. polskiego dla cudzoziemców – p. mgr Magdalena Tatara, termin: 06.08.2018 r. do  31.08.2018  r. (min. 3 osoby, kurs 60 godz.)

Szczegółowe informacje dotyczące kursów języka polskiego dla obcokrajowców podejmujących studia w UPJPII precyzuje Zarządzenie nr 37/2015 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE

Wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach stacjonarnych odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie wniosku. 

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY - DOTYCZY

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach stacjonarnych udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kształcenie się: 
 

 1. na studiach pierwszego stopnia,
 2. studiach drugiego stopnia lub
 3. jednolitych studiach magisterskich albo
 4. studiach trzeciego stopnia.

DODATKOWE INFORMACJE

 

Środki finansowe:

Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. z 2016 r., poz. 285) cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 635 zł - osoba samotna lub 515 zł - osoba przebywająca w Polsce z członkami rodziny pozostającymi na jej utrzymaniu na każdą osobę i na każdy miesiąc pobytu:

 1. przez okres 15 miesięcy lub
 2. przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż określony w pkt 1

- albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

oraz bilet powrotny do kraju zamieszkania lub środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu do kraju zamieszkania w wysokości stanowiącej równowartość biletu:

 1. 200 zł - jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;
 2. 500 zł - jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1;
 3. 2.500 zł - jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej).

Dokumentami, które mogą potwierdzać możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, są:

 1. czek podróżny;
 2. zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
 3. zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Zaświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3 i 5, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Złożenie wniosku:

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia nie został złożony przez cudzoziemca osobiście, wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W przypadku cudzoziemca będącego:

 1. osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek o udzielenie mu zezwolenia składa opiekun ustanowiony przez sąd;
 3. osobą małoletnią bez opieki – wniosek o udzielenie mu zezwolenia składa kurator. Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Jeśli cudzoziemiec nie złoży odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć jest do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. Jeżeli postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostanie zawieszone na wniosek cudzoziemca, jego pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

UWAGA: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.

Cudzoziemiec ma obowiązek odebrać osobiście kartę pobytu.

Okres ważności zezwolenia:

Pierwsze zezwolenie wydawane jest na 15 miesięcy

Kolejne zezwolenie może być wydane na czas trwania studiów nie dłużej niż na 3 lata

Jeśli czas trwania studiów lub kursu przygotowawczego jest krótszy niż rok - zezwolenie wydawane jest na czas trwania roku akademickiego lub kursu przygotowawczego przedłużony o 3 miesiące.

UWAGA: O udzieleniu zezwolenia wojewoda zawiadamia rektora uczelni lub kierownika innej jednostki prowadzącej studia.

Rektor uczelni lub kierownik innej jednostki prowadzącej studia zawiadamia niezwłocznie wojewodę o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów a także o niezaliczeniu roku studiów w określonym terminie.

Wojewoda może odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia oraz może cofnąć kolejne zezwolenie, gdy cudzoziemiec nie zaliczył roku studiów w określonym terminie.

 

Legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Krakowa zajmuje się: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców 
ul. Przy Rondzie 6, parter (sala obsługi cudzoziemców)
tel. 12 39 21 804 
fax 12 42 23 019
Kierownik Oddziału: Anna Urban-Toczek 
e-mail: Anna.Urban-Toczek@malopolska.uw.gov.pl 

UBEZPIECZENIA

STYPENDIA:

 • W celu uzyskania informacji dotyczących stypendiów dla obcokrajowców zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Działu Spraw Studenckich lub do bezpośredniego kontaktu z Działem:

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
ul. Kanonicza 25/10, Kraków 31-002
e-mail:  teresa.slapak@upjp2.edu.pl
katarzyna.mlynska@upjp2.edu.pl
telefon: 12 430 20 43, 12 421 68 48 w. 623

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Ogólne warunki podejmowania studiów przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJACYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019