-A A +A

Wzory dokumentów

Pełnomocnictwo:

W sytuacji, w której nie będą Państwo mogli osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do dokończenia procesu rekrutacji w Państwa imieniu. Pełnomocnik musi mieć poniższe dokumenty:

1. Podpisane przez kandydata pełnomocnictwo, kórego wzór znajduje sie ponizej

2. Komplet dokumentów niezbednych do dokonania wpisu na studia

3. Dowód tozsamości oraz oryginał dowodu tożsamości kandydata lub kserokopię dowodu tożsamości kandydata w imieniu którego działa pełnomocnik z poświadczeniem zgodności z oryginałem dokonanym przez notariusza lub organ wydajacy dokument.

 

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej

O zwrot opłaty rekrutacyjnej można się ubiegać jedynie w przypadku: 

  • ​​​nieuruchomienia studiów, chyba że kandydat w ramach tej samej opłaty wziął udział również w postepowaniu rekrutacyjnym na inny kierunek studiów, który został uruchomiony,
  • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego (przed zakończeniem procesu rekrutacji elektronicznej).

    Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje na pisemny wniosek kandydata skierowany do Kwestora UPJPII. We wniosku należy podać nr konta, na który należy dokonać zwrotu.

 

 

Upoważnienie rodzica  niepełnoletniego kandydata

Dotyczy przeważnie cudzoziemców z Białorusi i Ukrainy. 

 

 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Ogólne warunki podejmowania studiów przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

Zasady finansowania studiów wyższych dotyczące cudzoziemców przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020 (nie dotyczy szkół doktorskich, studiów podyplomowych)

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJACYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019