-A A +A

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA WYŻSZE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Uchwała Nr 74/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterkie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

 

Uchwała Nr 75/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do Uchwały nr 75/2019 Senatu UPJPII z dnia 28 czerwca 2019 r.

Opłaty 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora UPJPII w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora UPJPII w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2019 w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjetych programem studiów w r.a. 2019/2020

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIU DO PODJĘCIA STUDIÓW STACJONARNYCH BEZ ODPŁATNOŚCI

Testy językowe dla studentów I roku: rok akademicki 2019/2020

Testy językowe dla studentów I roku: rok akademicki 2019/2020

Uwaga! W przypadku pojawiania się problemów związanych z testami językowymi prosimy o kontakt z Międzywydziałowym Studium Języków Obcych:

 e-mail: msjo@upjp2.edu.pl 

telefon  komórkowy:    505 222 268

telefon stacjonarny:    12 422 57 85 w. 740

 

Informacja wprowadzająca dla osób przyjętych na studia:

- studiów I stopnia

- jednolitych studiów magisterskich

- studiów II stopnia (SUM)

 

1. Każdy student I roku, który ma w programie naukę języka nowożytnego (lektorat) i który potwierdzi wolę studiowania na UPJPII poprzez złożenie wymaganych dokumentów i znalazł się na liście przyjętych, ma obowiązek wykonania testów kwalifikujących go do odpowiednich grup językowych

W związku z tym powinien rozwiązać testy językowe, które dostępne będą w terminach
od 01.08.2019 (od godz. 08.00) do 26.09.2019 (do godz. 23.59) na stronie elearning.upjp2.edu.pl 

Studenci, którzy potwierdzą wolę studiowania po 27.09.2019 będą mieć możliwość rozwiązania testów od dnia 28.09.2019 do dnia 15.10.2019 r.

2. W przypadku logowania się bezpośrednio pod adresem elearning.upjp2.edu.pl login i hasło są takie same jak do Wirtualnego Dziekanatu (prosimy zwrócić uwagę na wybranie właściwego profilu i stopnia studiów).

3. Wybór języka (lub dwóch języków - niektóre kierunki lub specjalności) - porządkuje tabela

Obowiązującym jest wybór języka zgodny z tabelą. Tabela wyboru języków uwzględnia specyfikę danych kierunków i zgodna jest z programem danego kierunku lub specjalności oraz zaleceniami Władz poszczególnych Wydziałów.

Uwaga!

Studenci następujących kierunków:

Nauki o Rodzinie I stopień niestacjonarne

Praca Socjalna I stopień niestacjonarne

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Historia II stopień (SUM)

Historia Sztuki II stopień (SUM)

zobowiązani są do rozwiązania testu z języka angielskiego oraz ewentualnego wyboru drugiego języka zgodnie z tabelą.

4. Z języków oferowanych przez Uczelnię j. angielski, j. niemiecki, j. francuski (j. rosyjski na wybranych kierunkach zgodnie z tabelą) realizowane są jako kontynuacja ze szkoły średniej, natomiast z języka włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, a także z j. francuskiego i niemieckiego tworzone są również grupy początkujące. Nie zakłada się możliwości tworzenia grup początkujących z j. angielskiego.

5. Test językowy składa się ze 100 lub 60 pytań. Proszę wypełnić go w sposób uczciwy, osobiście, nie zaznaczając przypadkowych odpowiedzi, co pozwoli dostać się do grupy adekwatnej do realnego poziomu znajomości języka.

6. Listy grup językowych roku I-go pojawią się najpóźniej dnia 30.09.2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 - na tablicy ogłoszeń MSJO, ul. Franciszkańska 1 (obok s.014, na parterze). Osoby, które potwierdzą fakt studiowania po 27.09.2019 r. zostaną po rozwiązaniu testów dopisane do utworzonych wcześniej grup i ostatecznie poszerzone wykazy grup ponownie pojawią się dnia 18.10.2019 r. (piątek - godz.10.00) na tablicy ogłoszeń MSJO, ul. Franciszkańska 1 (obok s. 014, na parterze). Każdy student jest zobowiązany sprawdzić przypisanie do grupy (grup) językowych, które są widoczne w profilu studenta na koncie Wirtualnego Dziekanatu w menu Tok studiów, zakładka Moje grupy

7. Każda osoba przyjęta na studia posiadająca poświadczenie (certyfikat językowy, wpis do indeksu na innym kierunku lub specjalności, zaświadczenie na suplemencie wcześniej ukończonych, innych studiów) poziomu minimalnego B2 (studia I stopnia) lub B2 + (jednolite studia magisterskie: Wydział Teologiczny i Wydział Prawa Kanonicznego) oprócz studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na studiach I stopnia (w zakresie pierwszego języka tzn. j. angielskiego, który jest dla nich  zalecany jako język specjalistyczny) i chcąca  się uczyć innego języka, zobowiązana jest do przedstawienia wyżej wymienionego poświadczenia Kierownikowi lub Z-cy Kierownika MSJO, ul. Franciszkańska 1, sala 014 C do dnia 26.09.2019 r. w terminach ich dyżurów wrześniowych. Osoba przyjęta na studia posiadająca poświadczenie poziomu B2 lub B2+ będzie mogła jednak wybrać w takiej sytuacji realizację innego języka (w tym również języka od podstaw) lub kontynuować realizację języka, z którego posiada poświadczony poziom B2 lub odpowiednio B2+.  Wpisu do grupy początkującej dokona Kierownik bądź Zastępca Kierownika MSJO (na swoich dyżurach) ewentualnie Sekretariat MSJO (w godzinach urzędowania). W przypadku decyzji o kontynuacji języka należy rozwiązać test. Inne rozwiązania zawiera Rozporządzenie Rektora dotyczące realizacji języków na UPJPII obowiązujące od 01.10.2019 r.

8. Każdy student zanim przystąpi do wypełnienia testów proszony jest o dokładne zapoznanie się z informacjami szerszymi na temat realizacji lektoratów na UPJPII:

ZARZĄDZENIE nr 24/2019 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie nauczania języków obcych na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

9. Uwaga!!! Klerycy roku pierwszego realizujący lektoraty na UPJPII również rozwiązują testy, w związku z czym obowiązuje ich wyżej przedstawiona procedura.

Informacje dla kleryków

 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piątku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17

W sprawach pomocy technicznej prosimy pisać na adres mailowy.

pomoc techniczna: bladwd@upjp2.edu.pl

 

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

INNE FORMY KSZTAŁCENIA - LICENCJAT KANONICZNY

Wydział Teologiczny UPJPII
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II p.
tel: 12 421 89 45
e-mail: wt@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora UPJPII z dnia 5 lipca 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora UPJPII z dnia 12 lipca 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 2.08.2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII w Krakowie w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 28/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 3 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020.

Zarządzenie nr 36/2019 Rektora UPJPII z dnia 24 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 37/2019 Rektora UPJPII z dnia 25 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 38/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.) w spr. rekrutacji na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020.

 

Cudzoziemcy

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

Certyfikaty j. angielskiego

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Przerwy techniczne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w trakcie trwania elektronicznej rejestracji na studia mogą wystąpić przerwy techniczne spowodowane okresową aktualizacją systemu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
i prosimy o wyrozumiałość.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020