-A A +A

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA WYŻSZE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Uchwała Nr 74/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterkie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

 

Uchwała Nr 75/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do Uchwały nr 75/2019 Senatu UPJPII z dnia 28 czerwca 2019 r.

Opłaty 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora UPJPII w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora UPJPII w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2019 w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjetych programem studiów w r.a. 2019/2020

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIU DO PODJĘCIA STUDIÓW STACJONARNYCH BEZ ODPŁATNOŚCI

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością

BIURO ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

DLA KANDYDATÓW

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie poprzez działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych wspiera studentów z niepełnosprawnościami.

Indywidualne podejście do potrzeb każdego studenta sprawia, że w naszej społeczności akademickiej wyksztalcenie zdobywa wielu studentów z niepełnosprawnościami.

Zaadaptowane egzaminy wstępne

Kandydaci na studia, którzy potrzebują wsparcia w zakresie wyrównywania szans przy egzaminach wstępnych powinny zgłosić to w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII (BON).  Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o formy egzaminów zaadaptowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Forma egzaminu ustalana jest z wydziałową komisją rekrutacyjną nie później niż 14 dni przed datą egzaminu.

Konsultacja w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych

Kandydaci na studia mogą uzyskać informacje dotyczące zakresu wsparcia podczas procesu kształcenia a także pomoc w wyborze kierunku studiów na którym będą mogli efektywnie studiować. Osoby zainteresowane konsultacją proszone są o wcześniejsze umówienie spotkania mailowo albo telefonicznie.

Kontakt:

e-mail: bon@upjp2.edu.pl

tel.: 12 422 57 85 wew. 742

Złożenie dokumentów – zakończenie procesu rekrutacji

Zakończeniem procesu rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów w odpowiednim dla konkretnego kierunku sekretariacie w wyznaczonych terminach. Osoby, które mają trudności z dostarczeniem dokumentów osobiście w wyznaczonym terminie mogą złożyć dokumenty za pośrednictwem upoważnionej innej osoby. Pełnomocnik powinien mieć ze sobą:

1. Podpisane przez kandydata pełnomocnictwo ( wzór pełnomocnictwa do pobrania: http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/node/224)

2. Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu na studia

3. Do wglądu dowód tożsamości pełnomocnika.

 Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty jedynie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez sekretariat obsługujący dany kierunek studiów (w tej sprawie należy skontaktować się bezpośrednio z sekretariatem obsługującym kierunek).

Konsultacja w Biurze Karier

Kandydat z niepełnosprawnością może skorzystać z doradztwa zawodowego Biura Karier UPJPII. Na spotkaniu z doradcą zawodowym kandydat skonsultuje czy kierunek studiów, który wybrał jest dla niego odpowiedni. Osoby zainteresowane konsultacją proszone są o wcześniejsze umówienie spotkania mailowo albo telefonicznie

Kontakt:

e-mail: biurokarier@upjp2.edu.pl

tel.: 12 422 57 85 wew. 742

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zajmuje się wsparciem studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w kwestiach związanych ze studiowaniem, między innymi:

- udzielanie wsparcia i rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze studiowaniem;

- opiniowanie wniosków studentów z niepełnosprawnościami kierowanych do władz uczelni;

- udzielanie informacji o przysługujących możliwościach uzyskania pomocy materialnej ze; strony uczelni oraz o programach PFRON i innych instytucji

- zapewnianie dostępu do odpowiedniego sprzętu dydaktycznego, ułatwiającego nabywanie wiedzy ;

- działania na rzecz integracji studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim poprzez organizacje i informowanie o wydarzeniach typu konferencje, szkolenia, warsztaty, obozy szkoleniowe, wyjazdy integracyjno-adaptacyjne, Krakowskie Dni Integracji , Tydzień Osób Niepełnosprawnych itp.;

- współpraca z samorządami, organizacjami studenckimi oraz organizacjami zewnętrznymi, których działalność jest związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych;

- organizacja konsultacji psychologicznych, spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i szkoleń;

- przyjmowanie wniosków o stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami;

 

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może starać się o:

- przyznanie miejsca w akademiku, zgodnego z potrzebami

- zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości,

- indywidualny tok studiów,

- wsparcie tłumacza języka migowego;

- indywidualny lektorat języka angielskiego;

- pomoc asystenta dydaktycznego;

- pomoc psychologiczną;

- korzystanie z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej;

- dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego;

- wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, ułatwiającego nabywanie wiedzy;

- możliwość skanowania, kserowania notatek.

 

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie

dr Katarzyna Kutek – Sładek

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Aldona Jakubowska

Konsultant ds. studentów z niepełnosprawnościami

Urszula Stach

Psycholog

 

Kontakt:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Franciszkańska 1

31-510 Kraków

tel. (012) 422 57 85 w.742
e- mail bon@upjp2.edu.pl , www.bon.upjp2.edu.pl
pokój 222d

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 7:00-15:00

 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piątku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17

W sprawach pomocy technicznej prosimy pisać na adres mailowy.

pomoc techniczna: bladwd@upjp2.edu.pl

 

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

INNE FORMY KSZTAŁCENIA - LICENCJAT KANONICZNY

Wydział Teologiczny UPJPII
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II p.
tel: 12 421 89 45
e-mail: wt@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora UPJPII z dnia 5 lipca 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora UPJPII z dnia 12 lipca 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 2.08.2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII w Krakowie w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 28/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 3 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020.

Zarządzenie nr 36/2019 Rektora UPJPII z dnia 24 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 37/2019 Rektora UPJPII z dnia 25 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 38/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.) w spr. rekrutacji na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020.

 

Cudzoziemcy

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

Certyfikaty j. angielskiego

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Przerwy techniczne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w trakcie trwania elektronicznej rejestracji na studia mogą wystąpić przerwy techniczne spowodowane okresową aktualizacją systemu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
i prosimy o wyrozumiałość.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020