-A A +A

Przepisy ogólne dotyczące wychowania fizycznego

1. Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

a) Zapisy będą przyjmowane w pierwszym tygodniu zajęć semestru zimowego i letniego w budynku dydaktycznym przy ul. Franciszkańskiej 1 (pokój 112) bezpośrednio u prowadzących zajęcia.

b) Zapisać można się indywidualnie lub przez przedstawiciela grupy rocznikowej. W każdym z poszczególnych terminów zajęć może uczestniczyć do 15 osób. Proszę jednak pamiętać, że będą utworzone oddzielne grupy żeńskie i męskie, a decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Każdy student, o którym mowa w pkt. 1, ma obowiązek zaliczenia dwóch semestrów zajęć z wychowania fizycznego do końca pierwszego roku studiów.

3. Programy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przewidują:

a) 60 godzin zajęć z wychowania fizycznego dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych, odbywających się na pierwszym roku studiów (po 30 godzin zajęć w każdym semestrze), do których przypisany zostaje 1 (jeden) punkt ECTS za zaliczenie każdego semestru tych zajęć.

b) 40 godzin zajęć z wychowania fizycznego dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych (zajęcia turystyczno – rekreacyjne), odbywających się na pierwszym roku studiów do których przypisany zostaje 1 (jeden) punkt ECTS za zaliczenie każdego semestru tych zajęć.

4. Dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zwolnionych z uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego z przyczyn zdrowotnych, organizuje się w każdym semestrze na pierwszym roku studiów zajęcia alternatywne (zajęcia rehabilitacyjne lub zajęcia turystyczno - rekreacyjne), ustalone szczegółowo, zwane dalej ”zajęciami alternatywnymi”, za które przypisane są odpowiednio punkty ECTS, na zasadach określonych w ust. 3.

5. Zajęcia z wychowania fizycznego w każdym semestrze kończą się zaliczeniem bez oceny, a student za zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego otrzymuje liczbę punktów ECTS określoną w ust. 3. Zaliczenie zajęć alternatywnych jest traktowane również jako zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego. Podstawę zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego stanowi systematyczne uczęszczanie na zajęcia z wychowania fizycznego lub na zajęcia alternatywne i aktywny w nich udział, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 i 7.

6. Zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego, bez konieczności uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego lub w zajęciach alternatywnych mogą otrzymać studenci:

a) będący aktualnymi członkami kadry narodowej powołanej przez właściwy polski związek sportowy działający w danym sporcie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zmian.),

b) będący czynnymi zawodnikami uczestniczącymi we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy polski związek sportowy i posiadający w danym sporcie: mistrzowską międzynarodową, międzynarodową lub pierwszą klasę sportową (stopień klasy sportowej), nadaną przez właściwy polski związek sportowy, według przepisów obowiązujących w danym związku lub w międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie.

7. Zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego, bez konieczności uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego lub w zajęciach alternatywnych można również uzyskać poprzez:

a) przepisanie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego, uzyskanego w poprzednich latach na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie z tego samego stopnia studiów,

b) przepisanie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego, uzyskanego w poprzednich latach w innej uczelni,  z tego samego stopnia studiów, pod warunkiem uzyskania zgody kierownika Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego.

8. Student zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego z przyczyn zdrowotnych jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach alternatywnych ustalonych przez kierownika Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego.

9. Rejestracja studenta na zajęcia z wychowania fizycznego lub na zajęcia alternatywne odbywa się poprzez zapisy u prowadzących zajęcia w Międzywydziałowym Studium Wychowania Fizycznego.

10. Prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego i zajęcia alternatywne na pierwszych zajęciach w semestrze określa i podaje do wiadomości studentom szczegółowe warunki zaliczenia (sposób i termin usprawiedliwienia nieobecności, ilość, termin i sposób odrabiania nieobecności).

11. Krótkotrwałą nieobecność na zajęciach z wychowania fizycznego lub zajęciach alternatywnych usprawiedliwia się zwolnieniem lekarskim wpisanym do książeczki zdrowia studenta, a zwolnienie należy przedstawić na najbliższych zajęciach. Ilość godzin usprawiedliwionych nie może przekroczyć połowy godzin obowiązujących w danym semestrze.

12. Dopuszcza się jedną w semestrze nieobecność nieusprawiedliwioną na zajęciach z wychowania fizycznego. Zajęcia opuszczone bez usprawiedliwienia lekarskiego muszą być odrobione. W tym celu należy ustalić dogodny termin bezpośrednio z prowadzącym zajęcia.

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

Terminarz rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego na wybrany lektorat.

Czytaj więcej

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018